2016-09-06 19:00

2016-09-06 19:00

Vänerns reglering en känslig fråga

MILJÖ: Säkerhet ställs mot naturvärden

Djurlivet vid Vänerns stränder mår inte bra när vattenståndets extremer regleras bort. För tre år sedan presenterades ett förslag som i viss mån skulle kunna återställa tidigare förhållanden men inga myndigheter vill driva frågan.

Sakta men växer Vänerns stränder igen, särskilt i den norra delen av denna Sveriges största sjö. Och i takt med igenväxningen försämras levnadsbetingelserna för många djurarter som är beroende av kala klippor eller sandstränder utan växtlighet.

Det gäller sjöfåglar som är beroende av att rovdjur inte kan gömma sig. Det gäller insekter som behöver kunna gräva bon och fångsthålor i sand. Och det gäller fiskar annars får svårare att fortplanta sig. Alla de här djurarterna gynnas av att vattenståndet varierar, att is trycks högt upp på land så att den kan skava sönder växtligheten.

Många orsaker

Det finns flera orsaker till att Vänerns stränder växer igen. En av dem är att landhöjningen efter den senaste istiden är mer än dubbelt så snabb i norr som i söder. Det gör att Vänern tippar över mot söder. I norr breder stränderna ut sig och vattnet drar sig tillbaka. För varje år blir det allt större utrymme för sådant som albuskar, björksly och täta mattor med tallplantor.

Vattendomen

En annan orsak vattendomen som sedan 1930-talet ger det statsägda företaget Vattenfall möjlighet att reglera vattennivån i Vänern så att man bättre kan ta tillvara på vattenkraften i Göta älv. Regleringen minskar de naturliga variationer som är så viktiga för djurlivet. Det blir färre tillfällen med riktigt höga nivåer.

Och en tredje orsak är den överenskommelse om en förändrad tillämpning av regleringen som staten och Vattenfall förhandlade fram år 2008. Denna innebär att variationerna blir ännu mindre.

Överenskommelsen kom till mot bakgrund av högvattenproblemen några år tidigare och mot att ett ändrat klimat kommer att öka översvämningsriskerna framöver. Men den har också lett till att igenväxningen accelererar.

För några år sedan tog en konsultfirma, på länsstyrelsens uppdrag, fram ett förslag till en ny justering av tappningsstrategin. Vattenfall har redan förkastat förslaget men länsstyrelsen har skickat det vidare till regeringen och man har uppfattat det som att den miljöanpassningsutredning, som leds av förra landshövdingen Eva Eriksson, nu har frågan på sitt bord. Men så är det inte.

För stor fråga

– Vi har redan fullt upp, säger Eriksson till NWT. Frågan om Vänerns reglering är en alldeles för stor fråga som kräver sin egen utredning.

Så just nu vet ingen vad som händer.

Sakta men växer Vänerns stränder igen, särskilt i den norra delen av denna Sveriges största sjö. Och i takt med igenväxningen försämras levnadsbetingelserna för många djurarter som är beroende av kala klippor eller sandstränder utan växtlighet.

Det gäller sjöfåglar som är beroende av att rovdjur inte kan gömma sig. Det gäller insekter som behöver kunna gräva bon och fångsthålor i sand. Och det gäller fiskar annars får svårare att fortplanta sig. Alla de här djurarterna gynnas av att vattenståndet varierar, att is trycks högt upp på land så att den kan skava sönder växtligheten.

Många orsaker

Det finns flera orsaker till att Vänerns stränder växer igen. En av dem är att landhöjningen efter den senaste istiden är mer än dubbelt så snabb i norr som i söder. Det gör att Vänern tippar över mot söder. I norr breder stränderna ut sig och vattnet drar sig tillbaka. För varje år blir det allt större utrymme för sådant som albuskar, björksly och täta mattor med tallplantor.

Vattendomen

En annan orsak vattendomen som sedan 1930-talet ger det statsägda företaget Vattenfall möjlighet att reglera vattennivån i Vänern så att man bättre kan ta tillvara på vattenkraften i Göta älv. Regleringen minskar de naturliga variationer som är så viktiga för djurlivet. Det blir färre tillfällen med riktigt höga nivåer.

Och en tredje orsak är den överenskommelse om en förändrad tillämpning av regleringen som staten och Vattenfall förhandlade fram år 2008. Denna innebär att variationerna blir ännu mindre.

Överenskommelsen kom till mot bakgrund av högvattenproblemen några år tidigare och mot att ett ändrat klimat kommer att öka översvämningsriskerna framöver. Men den har också lett till att igenväxningen accelererar.

För några år sedan tog en konsultfirma, på länsstyrelsens uppdrag, fram ett förslag till en ny justering av tappningsstrategin. Vattenfall har redan förkastat förslaget men länsstyrelsen har skickat det vidare till regeringen och man har uppfattat det som att den miljöanpassningsutredning, som leds av förra landshövdingen Eva Eriksson, nu har frågan på sitt bord. Men så är det inte.

För stor fråga

– Vi har redan fullt upp, säger Eriksson till NWT. Frågan om Vänerns reglering är en alldeles för stor fråga som kräver sin egen utredning.

Så just nu vet ingen vad som händer.