2016-04-05 09:51

2016-04-05 09:51

Barnkonventionen är snart lag

RÄDDA BARNEN: "Genomförs detta kommer Värmland att ta en ledande ställning för barns rättigheter"

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, kommer snart att vara svensk lag.

Den 11 mars överlämnades ett förslag till barnminister Åsa Regnér om hur detta skulle kunna genomföras i praktiken. Rädda Barnen är förstås glada att vi efter en lång process nu är nära slutmålet och vi vill bidra till att Sverige står redo och gör nödvändiga förberedelser inför att lagen träder kraft.

Kommuner och landsting har det största ansvaret för barns möjlighet till en trygg uppväxt, en bra utbildning och för att barn som lever i en särskilt utsatt situation får extra skydd och stöd. Barnkonventionen är ett utmärkt verktyg i det arbetet. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med Barnkonventionen ges god vägledning i vad barn behöver och har rätt till. I synnerhet gäller det konventionens grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att bli hörd.

Rädda Barnen Värmland känner till att bland annat Landstinget i Värmland har genomfört åtgärder för att Barnkonventionen ska efterlevas och vi vet att några kommuner tittar på hur Barnkonventionen ska implementeras i den kommunala verksamheten. Nu när den ska bli lag är det dags att ta nästa steg.

De värmländska kommunerna uppmanas därför att satsa på utbildning och fortbildning om Barnkonventionen för alla anställda. För detta krävs att såväl ekonomiska resurser som arbetstid avsätts och därför bör beslut om en utbildningsinsats tas av den högsta politiska ledningen. Utbildningsinsatserna måste påbörjas nu, så att när lagen väl träder ikraft, den direkt kan börja praktiseras fullt ut.

Utöver utbildning har Rädda Barnen identifierat sex områden som kommuner och landsting bör fokusera på för att säkerställa ett rättighetsperspektiv i arbetet. Här ska barns inflytande löpa som en röd tråd;

Förståelse för vilka villkor barnen lever under – för detta krävs systematisk datainsamling som också inkluderar att prata med barnen själva;

Ta fram en långsiktig plan för hur arbetet med Barnkonventionen ska gå till - vad ska prioriteras, vilka resurser ska avsättas och vem har ansvar för arbetets olika delar.

Genomförandet av planen behöver samordnas – förvaltningar och verksamheter kan inte arbete i egna stuprör eftersom barns rättigheter sträcker sig över olika områden och aldrig uteslutande rör en enskild förvaltning eller verksamhet.

Tillse att allt arbete bedrivs ur ett barnrättsperspektiv genom att analysera konsekvenser för barnet när beslut som rör barn fattas.

Arbete för barns rättigheter behöver tänkas in i budgetarbetet. Finns inte ekonomiska resurser öronmärkta för barnrättsarbete kommer inget sådant arbete att genomföras.

Involvera och samarbeta med civilsamhället som ofta har god insyn i hur barnen har det.

Genomförs detta kommer Värmland att bli ett föregångslän och ta en ledande ställning för barns rättigheter.

Monica Ekström

Ordförande Rädda Barnen Värmland

Den 11 mars överlämnades ett förslag till barnminister Åsa Regnér om hur detta skulle kunna genomföras i praktiken. Rädda Barnen är förstås glada att vi efter en lång process nu är nära slutmålet och vi vill bidra till att Sverige står redo och gör nödvändiga förberedelser inför att lagen träder kraft.

Kommuner och landsting har det största ansvaret för barns möjlighet till en trygg uppväxt, en bra utbildning och för att barn som lever i en särskilt utsatt situation får extra skydd och stöd. Barnkonventionen är ett utmärkt verktyg i det arbetet. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med Barnkonventionen ges god vägledning i vad barn behöver och har rätt till. I synnerhet gäller det konventionens grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att bli hörd.

Rädda Barnen Värmland känner till att bland annat Landstinget i Värmland har genomfört åtgärder för att Barnkonventionen ska efterlevas och vi vet att några kommuner tittar på hur Barnkonventionen ska implementeras i den kommunala verksamheten. Nu när den ska bli lag är det dags att ta nästa steg.

De värmländska kommunerna uppmanas därför att satsa på utbildning och fortbildning om Barnkonventionen för alla anställda. För detta krävs att såväl ekonomiska resurser som arbetstid avsätts och därför bör beslut om en utbildningsinsats tas av den högsta politiska ledningen. Utbildningsinsatserna måste påbörjas nu, så att när lagen väl träder ikraft, den direkt kan börja praktiseras fullt ut.

Utöver utbildning har Rädda Barnen identifierat sex områden som kommuner och landsting bör fokusera på för att säkerställa ett rättighetsperspektiv i arbetet. Här ska barns inflytande löpa som en röd tråd;

Förståelse för vilka villkor barnen lever under – för detta krävs systematisk datainsamling som också inkluderar att prata med barnen själva;

Ta fram en långsiktig plan för hur arbetet med Barnkonventionen ska gå till - vad ska prioriteras, vilka resurser ska avsättas och vem har ansvar för arbetets olika delar.

Genomförandet av planen behöver samordnas – förvaltningar och verksamheter kan inte arbete i egna stuprör eftersom barns rättigheter sträcker sig över olika områden och aldrig uteslutande rör en enskild förvaltning eller verksamhet.

Tillse att allt arbete bedrivs ur ett barnrättsperspektiv genom att analysera konsekvenser för barnet när beslut som rör barn fattas.

Arbete för barns rättigheter behöver tänkas in i budgetarbetet. Finns inte ekonomiska resurser öronmärkta för barnrättsarbete kommer inget sådant arbete att genomföras.

Involvera och samarbeta med civilsamhället som ofta har god insyn i hur barnen har det.

Genomförs detta kommer Värmland att bli ett föregångslän och ta en ledande ställning för barns rättigheter.

Monica Ekström

Ordförande Rädda Barnen Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.