2015-06-05 08:49

2015-06-05 08:49

Ekonomin haltar för Sunne

SUNNE: Kritik efter fördyrat skolbygge

Det blir ingen skattehöjning i Sunne 2016.

Däremot dras svångremmen åt inom skolan. Senaste prognosen pekar på att resultatet för 2015 landar på 2,5 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Kommunstyrelsen i Sunne antog i tisdags budgetförslaget för 2016, som innebär en oförändrad kommunal skattesats på 22,15 procent (totalt 33,35) och ett resultat på 229 000 kronor. För 2017 uppgår resultatet till 76 000 kronor och 2018 till 0 kronor.

– Hela Sunne vill redan nu signalera att vi inte ställer oss bakom resultatmålen för 2017-2018, det vill säga nollresultat. Svårigheterna att hålla 2015 års budget antyder att risk föreligger att 2016 års beslutade budget inte håller, skriver Björn Gillberg (HS) i en protokollsanteckning på torsdagen.

20 tjänster bort

Månadsrapporten per sista maj visar att prognosen för 2015 är en miljon kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamheternas nettokostnader pekar mot en avvikelse på nästan elva miljoner back. Uppemot 20 tjänster kommer att försvinna på bildningssidan.

– Det är ett tråkigt beslut, men det måste tas för att följa budgetramen för 2015 och vara i takt när vi går in i 2016, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Björn Gillberg (HS) föreslår på torsdagen att den grafiska gymnasieutbildningen, som endast haft fem sökanden i år, läggs ner och att näringslivsenhetens budget halveras.

Föreslår ansvarsfrihet

Lärarfacken har motsatt sig budgetberedningens förslag om neddragningar på bildningssidan och pekat på risken för ohälsa hos lärare samt skolledare på grund av ökad arbetsbelastning. Även Kommunal uttrycker oro, bland annat för ”otillräckliga löneökningar”.

Budgetförslaget ska klubbas i kommunfullmäktige den 15 juni. Detsamma gäller den uppmärksammade frågan om ansvarsfrihet för styrelser, nämnder samt förtroendevalda för 2014. Ansvariga politiker får allmän kritik av presidiet i kommunfullmäktige efter att kostnaderna för renoveringen av Östra skolan skenat iväg. Bristande styrning, ledning och kontroll konstateras.

– Vi föreslår att ansvarsfrihet beviljas. Vi har inte funnit skäl till att granska enskilda förtroendevalda eller tjänstmän. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet skulle ju alla i förra KS och bildningsnämnd tvingas lämna sina politiska uppdrag. Det skulle skapa kaos, säger fullmäktiges ordförande Anders Broman (HS).

Kommunstyrelsen i Sunne antog i tisdags budgetförslaget för 2016, som innebär en oförändrad kommunal skattesats på 22,15 procent (totalt 33,35) och ett resultat på 229 000 kronor. För 2017 uppgår resultatet till 76 000 kronor och 2018 till 0 kronor.

– Hela Sunne vill redan nu signalera att vi inte ställer oss bakom resultatmålen för 2017-2018, det vill säga nollresultat. Svårigheterna att hålla 2015 års budget antyder att risk föreligger att 2016 års beslutade budget inte håller, skriver Björn Gillberg (HS) i en protokollsanteckning på torsdagen.

20 tjänster bort

Månadsrapporten per sista maj visar att prognosen för 2015 är en miljon kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamheternas nettokostnader pekar mot en avvikelse på nästan elva miljoner back. Uppemot 20 tjänster kommer att försvinna på bildningssidan.

– Det är ett tråkigt beslut, men det måste tas för att följa budgetramen för 2015 och vara i takt när vi går in i 2016, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Björn Gillberg (HS) föreslår på torsdagen att den grafiska gymnasieutbildningen, som endast haft fem sökanden i år, läggs ner och att näringslivsenhetens budget halveras.

Föreslår ansvarsfrihet

Lärarfacken har motsatt sig budgetberedningens förslag om neddragningar på bildningssidan och pekat på risken för ohälsa hos lärare samt skolledare på grund av ökad arbetsbelastning. Även Kommunal uttrycker oro, bland annat för ”otillräckliga löneökningar”.

Budgetförslaget ska klubbas i kommunfullmäktige den 15 juni. Detsamma gäller den uppmärksammade frågan om ansvarsfrihet för styrelser, nämnder samt förtroendevalda för 2014. Ansvariga politiker får allmän kritik av presidiet i kommunfullmäktige efter att kostnaderna för renoveringen av Östra skolan skenat iväg. Bristande styrning, ledning och kontroll konstateras.

– Vi föreslår att ansvarsfrihet beviljas. Vi har inte funnit skäl till att granska enskilda förtroendevalda eller tjänstmän. Skulle vi inte bevilja ansvarsfrihet skulle ju alla i förra KS och bildningsnämnd tvingas lämna sina politiska uppdrag. Det skulle skapa kaos, säger fullmäktiges ordförande Anders Broman (HS).