2017-07-04 09:48

2017-07-06 19:35

Lundsberg får anmärkning

STORFORS: Skolinspektionen vill se bättring i rutinerna kring betygsättning

Lundsbergs skola informerar inte eleverna och deras vårdnadshavare tillräckligt om hur det går för eleverna i skolan.
Det tycker Skolinspektionen och uppmanar skolan till bättring, på denna och ytterligare några punkter.

Skolinspektionen kom till Lundsberg i våras och gjorde tillsyn av grundskoleverksamheten vid skolan. Lärare, övrig personal, rektorn och representanter för huvudmannen intervjuades.

Helhetsbilden är positiv: Skolinspektionen skriver i sitt beslut att verksamheten i grundskolan vid Lundsbergs skola ”lever upp till kraven i författningarna inom flera av de områden som tillsynen omfattar”.

Informera mera

Områden där inspektionen hittat brister är dock bedömning och betygssättning. Enligt Skolinspektionen handlar det bland annat iom hur skolan informerar vårdnadshavarna om elevernas utveckling.

”Lundsbergs skola är en internatskola och många elever bor långt ifrån sina föräldrar. Av tillsynen framgår att skolan kallar till utvecklingssamtal en gång under läsåret. Detta är inte tillräckligt enligt författningarna som anger att utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin” skriver Skolinspektionen. Att eleverna flera gånger per år har samtal med sina mentorer räcker inte, anser Skolinspektionen.

Inspektionen upptäckte också vid sitt besök att skolan då saknade en betygskatalog för niorna, där lärarna för in betygen och signerar dem. En sådan katalog måste finnas och på denna punkt får skolan anmärkning av inspektionen.

Vill ha samlad bild

Skolinspektionen vill också se förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Exempelvis vill Skolinspektionen att arbetet ska genomföras i samarbete med lärarna och att man ska dokumentera vilka beslut som tas.

”Det saknas dokumentation som ger en samlad bild av resultaten och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen. Lärarna är heller inte tillräckligt involverade i kvalitetsarbetet för grundskolan. Rektorn måste se till att utvecklingsåtgärder som beslutas utifrån en analys av uppföljningen, och planeringen av dessa, dokumenteras” skriver Skolinspektionen i beslutet.

Nu har skolan fått krav på sig från Skolinspektionen. Senast den 1 november i år ska skolan ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna som inspektionen påtalat.

Skolinspektionen kom till Lundsberg i våras och gjorde tillsyn av grundskoleverksamheten vid skolan. Lärare, övrig personal, rektorn och representanter för huvudmannen intervjuades.

Helhetsbilden är positiv: Skolinspektionen skriver i sitt beslut att verksamheten i grundskolan vid Lundsbergs skola ”lever upp till kraven i författningarna inom flera av de områden som tillsynen omfattar”.

Informera mera

Områden där inspektionen hittat brister är dock bedömning och betygssättning. Enligt Skolinspektionen handlar det bland annat iom hur skolan informerar vårdnadshavarna om elevernas utveckling.

”Lundsbergs skola är en internatskola och många elever bor långt ifrån sina föräldrar. Av tillsynen framgår att skolan kallar till utvecklingssamtal en gång under läsåret. Detta är inte tillräckligt enligt författningarna som anger att utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin” skriver Skolinspektionen. Att eleverna flera gånger per år har samtal med sina mentorer räcker inte, anser Skolinspektionen.

Inspektionen upptäckte också vid sitt besök att skolan då saknade en betygskatalog för niorna, där lärarna för in betygen och signerar dem. En sådan katalog måste finnas och på denna punkt får skolan anmärkning av inspektionen.

Vill ha samlad bild

Skolinspektionen vill också se förbättringar av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Exempelvis vill Skolinspektionen att arbetet ska genomföras i samarbete med lärarna och att man ska dokumentera vilka beslut som tas.

”Det saknas dokumentation som ger en samlad bild av resultaten och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen. Lärarna är heller inte tillräckligt involverade i kvalitetsarbetet för grundskolan. Rektorn måste se till att utvecklingsåtgärder som beslutas utifrån en analys av uppföljningen, och planeringen av dessa, dokumenteras” skriver Skolinspektionen i beslutet.

Nu har skolan fått krav på sig från Skolinspektionen. Senast den 1 november i år ska skolan ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna som inspektionen påtalat.