2015-10-23 06:00

2015-10-23 06:00

Påtalar flera brister

SKOLA: Inspektion

Arbetsmiljöverket har besökt Lundsbergs skola och genomfört en inspektion. Denna visar på flera brister i arbetsmiljön vid skolan.

Enligt inspektionen råder det oklarhet kring vem som ska göra vad när det kommer till arbetsmiljö. Det ska klart och tydligt framgå vem eller vilka som bär ansvaret för att arbetsmiljöarbetet på skolan fungerar, både för personal och elever. Vidare ska dessa personers befogenheter och resurser klart redovisas i skolans arbetsmiljöplan.

Skolan brister också i undersökningar och riskbedömningar. Det ska genomföras regelbundna kontroller av arbetsmiljön då riskbedömning görs. Denna bedömning ska dokumenteras skriftligt. Vid de kontroller som genomförs ligger fokus på den fysiska arbetsmiljön, men Arbetsmiljöverket påpekar att man också ska se till den psykosociala arbetsmiljön. De kontroller som genomförs dokumenteras inte heller tillräckligt anser Arbetsmiljöverket.

Slutligen ska skolan följa upp arbetet årligen. I dag saknas rutiner för det i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Lundsbergs skola har fått tid till den 8 december att åtgärda bristerna. Då sker en uppföljning av skolans arbete.

Enligt inspektionen råder det oklarhet kring vem som ska göra vad när det kommer till arbetsmiljö. Det ska klart och tydligt framgå vem eller vilka som bär ansvaret för att arbetsmiljöarbetet på skolan fungerar, både för personal och elever. Vidare ska dessa personers befogenheter och resurser klart redovisas i skolans arbetsmiljöplan.

Skolan brister också i undersökningar och riskbedömningar. Det ska genomföras regelbundna kontroller av arbetsmiljön då riskbedömning görs. Denna bedömning ska dokumenteras skriftligt. Vid de kontroller som genomförs ligger fokus på den fysiska arbetsmiljön, men Arbetsmiljöverket påpekar att man också ska se till den psykosociala arbetsmiljön. De kontroller som genomförs dokumenteras inte heller tillräckligt anser Arbetsmiljöverket.

Slutligen ska skolan följa upp arbetet årligen. I dag saknas rutiner för det i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Lundsbergs skola har fått tid till den 8 december att åtgärda bristerna. Då sker en uppföljning av skolans arbete.