2014-12-15 11:20

2015-01-20 22:50

Skola får godkänt

LUNDSBERG

Skolinspektionen gör bedömningen att läget nu är bra på Lundsbergs skola, inklusive internatet.
Tidigare brister har åtgärdats.

I ett beslut som fattades förra veckan slår Skolinspektionen fast att skolan lever upp till skollagens krav avseende trygghet och studiero samt skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Det framgår efter den tillsyn av verksamheten - inklusive dess elevhem - som genomförts under hösten. Därmed avslutas det tillsynsärende som påbörjades i våras.

Inledningsvis påtalades brister i verksamheten. Men nu har tillräckliga åtgärder gjorts när det gäller särskilt stöd, bedömning och betygssättning, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen, erbjudande av utbildning samt omfattning, innehåll och resurstillgång.

I ett beslut som fattades förra veckan slår Skolinspektionen fast att skolan lever upp till skollagens krav avseende trygghet och studiero samt skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Det framgår efter den tillsyn av verksamheten - inklusive dess elevhem - som genomförts under hösten. Därmed avslutas det tillsynsärende som påbörjades i våras.

Inledningsvis påtalades brister i verksamheten. Men nu har tillräckliga åtgärder gjorts när det gäller särskilt stöd, bedömning och betygssättning, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen, erbjudande av utbildning samt omfattning, innehåll och resurstillgång.