2017-07-08 10:02

2017-07-08 10:02

Vill ha bygglov försmåhus på 16 tomter

SÄFFLE: Planer för stor byggnation i Återslöp

Två privatpersoner vill exploatera ett stugområde vid Granviks gård i Återslöp strax norr om Säffle. Där vill man upprätta 16 tomter med möjligheter att bygga småhus för permanentboende.

Det är två fastighetsägare i Åmål som hos Miljö- och byggnadskontoret i Säffle har ansökt om planbesked för 16 småhustomter vid fastigheten Återslöp 2:6.

Strandkyddat

Det är en tomt som ligger mellan Granviks gård och Harefjordens västra strand, en bit norr om Källarbackens badplats.

Det aktuella området har ett strandskydd på 150 meter men i princip hela stranden är sedan många år bebyggd med ett stort antal fritidhus. Tillgänglighet till stranden är i dag begränsad och kommer enligt en utredning inte att påverkas av en eventuell exploatering.

Finns i LIS-planen

Syftet med planbeskedet är att få klartecken till byggnation av småhus på den mark som i dag utgörs av tätvuxen blandskog. Enligt planen ska där upprättas 16 tomter avsedda för 16 villor för permanentboende.

Avsikten är att husen ska byggas på sluttningen ovanför det tiotal fritidshus som i dag ligger längs sjöstranden. Det är ett område som i den så kallade LIS-planen beskrivs som lämpligt för permanent bostadsbebyggelse.

Området berörs varken av regionala eller riksintressen och anses ha lågt intresse för det rörliga friluftslivet.

– Efter samtal med bygg- och miljökontoret är vår ansökan om planbesked ett första steg i planen, skriver Magnus och Eva Fabbe Nilsson från Åmål, som står bakom planen.

De vill ha tomterna på ett sätt som gör det möjligt att husen byggs dels längs skogshöjden och dels i sluttningen ned mot sjön. Inget av husen är planerade att ligga närmare sjön än 80 meter.

Enligt planen ska en fri passage för rörligt friluftsliv lämnas mellan husen och sjön och vid vattnet vill man bygga gemensamma bryggor och bodar.

VA-utredning

I väster lämnas ett orört naturområde som buffertzon mellan ridhusanläggningen och de tilltänkta husen.

I ansökan påpekas att en VA-utredning kommer att tas fram under kommande detaljplaneskede. Det påpekas också att de befintliga fritidshusen längs stranden är lämpliga att införliva i det tänkta planområdet med tanke på gemensamma intressen i vägar och eventuellt kommunalt VA.

Det är två fastighetsägare i Åmål som hos Miljö- och byggnadskontoret i Säffle har ansökt om planbesked för 16 småhustomter vid fastigheten Återslöp 2:6.

Strandkyddat

Det är en tomt som ligger mellan Granviks gård och Harefjordens västra strand, en bit norr om Källarbackens badplats.

Det aktuella området har ett strandskydd på 150 meter men i princip hela stranden är sedan många år bebyggd med ett stort antal fritidhus. Tillgänglighet till stranden är i dag begränsad och kommer enligt en utredning inte att påverkas av en eventuell exploatering.

Finns i LIS-planen

Syftet med planbeskedet är att få klartecken till byggnation av småhus på den mark som i dag utgörs av tätvuxen blandskog. Enligt planen ska där upprättas 16 tomter avsedda för 16 villor för permanentboende.

Avsikten är att husen ska byggas på sluttningen ovanför det tiotal fritidshus som i dag ligger längs sjöstranden. Det är ett område som i den så kallade LIS-planen beskrivs som lämpligt för permanent bostadsbebyggelse.

Området berörs varken av regionala eller riksintressen och anses ha lågt intresse för det rörliga friluftslivet.

– Efter samtal med bygg- och miljökontoret är vår ansökan om planbesked ett första steg i planen, skriver Magnus och Eva Fabbe Nilsson från Åmål, som står bakom planen.

De vill ha tomterna på ett sätt som gör det möjligt att husen byggs dels längs skogshöjden och dels i sluttningen ned mot sjön. Inget av husen är planerade att ligga närmare sjön än 80 meter.

Enligt planen ska en fri passage för rörligt friluftsliv lämnas mellan husen och sjön och vid vattnet vill man bygga gemensamma bryggor och bodar.

VA-utredning

I väster lämnas ett orört naturområde som buffertzon mellan ridhusanläggningen och de tilltänkta husen.

I ansökan påpekas att en VA-utredning kommer att tas fram under kommande detaljplaneskede. Det påpekas också att de befintliga fritidshusen längs stranden är lämpliga att införliva i det tänkta planområdet med tanke på gemensamma intressen i vägar och eventuellt kommunalt VA.