2015-09-30 15:22

2015-09-30 15:22

Barn- och elevombudet påpekar brister

SÄFFLE: Säffle kommun ska vidta åtgärder

Säffle kommun har brustit i utredningen av en elev som utsatts för kränkningar av andra elever.
Det anser Barn- och elevombudet, BEO, som nu ställer krav på kommunen.

En elev på en skola i Säffle kommun har vid flera tillfällen känt sig utsatt för kränkande behandling av andra elever. Bland annat ska eleven ha blivit utsatt för nedsättande kommentarer, blickar och utfrysning.

Händelserna har anmälts till Barn- och elevombudet som har utrett saken och kommit med ett beslut.

Barn- och elevombudet förelägger nu Säffle kommun att vidta åtgärder för att skollagens krav om att motverka kränkande behandling ska uppfyllas.

Detta ska ske senast den 11 december 2015.

Vidtog åtgärder

Kommunen ska redovisa de vidtagna åtgärderna till Skolinspektionen.

Om huvudmannen, i det här fallet kommunen, får kännedom om att en elev känner sig kränkt ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utredas.

När det kom till skolans kännedom att eleven kände sig kränkt vidtogs ett antal åtgärder.

Däremot framkommer det i utredningen att skolan inte utredde en specifik händelse med hänvisning till att en polisutredning pågick i just detta ärende.

Ska utredas

Barn- och elevombudet påpekar att huvudmannen inte fråntas ansvaret för att utreda uppgifter även om polisen utreder samma händelse.

Därmed anses huvudmannen ha brustit i sina skyldigheter att utreda samtliga uppgifter om kränkande behandling.

Barn- och elevombudet kräver att Säffle kommun vidtar åtgärder för att avhjälpa bristerna som nu har uppmärksammats.

Dock anser Barn- och elevombudet att det inte finns några förutsättningar att kräva skadestånd av Säffle kommun eftersom skolan har genomfört viss utredning och vidtagit åtgärder.

En elev på en skola i Säffle kommun har vid flera tillfällen känt sig utsatt för kränkande behandling av andra elever. Bland annat ska eleven ha blivit utsatt för nedsättande kommentarer, blickar och utfrysning.

Händelserna har anmälts till Barn- och elevombudet som har utrett saken och kommit med ett beslut.

Barn- och elevombudet förelägger nu Säffle kommun att vidta åtgärder för att skollagens krav om att motverka kränkande behandling ska uppfyllas.

Detta ska ske senast den 11 december 2015.

Vidtog åtgärder

Kommunen ska redovisa de vidtagna åtgärderna till Skolinspektionen.

Om huvudmannen, i det här fallet kommunen, får kännedom om att en elev känner sig kränkt ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna utredas.

När det kom till skolans kännedom att eleven kände sig kränkt vidtogs ett antal åtgärder.

Däremot framkommer det i utredningen att skolan inte utredde en specifik händelse med hänvisning till att en polisutredning pågick i just detta ärende.

Ska utredas

Barn- och elevombudet påpekar att huvudmannen inte fråntas ansvaret för att utreda uppgifter även om polisen utreder samma händelse.

Därmed anses huvudmannen ha brustit i sina skyldigheter att utreda samtliga uppgifter om kränkande behandling.

Barn- och elevombudet kräver att Säffle kommun vidtar åtgärder för att avhjälpa bristerna som nu har uppmärksammats.

Dock anser Barn- och elevombudet att det inte finns några förutsättningar att kräva skadestånd av Säffle kommun eftersom skolan har genomfört viss utredning och vidtagit åtgärder.