2015-04-18 10:40

2015-04-18 10:40

Skarp kritik mot BUN

SÄFFLE: Revisorerna ger ansvarsfrihet trots allt

Bristande styrning, uppföljning och kontroll.
Skolpolitikerna och kommunstyrelsen får skarp kritik för hanteringen som ledde fram till mångmiljonslarvet inom utbildningsförvaltningen i höstas. Trots detta så beviljas samtliga förtroendevalda ansvarsfrihet.

Det var under hösten som det blev allmänt känt att något inte stod rätt till inom utbildningsförvaltningen.

Under flera års tid hade hanteringen och redovisningen av statliga bidrag från Migrationsverket skötts synnerligen bristfälligt.

Skolan i Säffle kommun hade under de aktuella åren spenderat mer pengar än vad som faktiskt fanns tillgängliga.

Man hade således bedrivit verksamhet på kredit och man hade även helt missat att söka pengar från Migrationsverket vid ett tillfälle.

Resultatet, när allt kom upp på bordet, blev att bokslutet för 2014 kom att belastas negativt med 21,4 miljoner kronor.

Bristande kontroll

Kommunens årsredovisning för 2014 är nu färdig, som Säffle-Tidningen rapporterade i torsdagens tidning. Även revisionsberättelsen har sammanställts och revisorerna riktar kritik mot såväl barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för deras hantering i samband med den uppkomna situationen.

”Nämnden brister i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll”, skriver revisorerna angående BUN och nämndens politiker.

Även kommunstyrelsen får kritik för hur man, i sin roll som kommunens tyngsta nämnd, inte skött tillsynen.

Man har ”inte fullföljt sin uppsiktsplikt i erforderlig grad över nämnden och att förhållandet gett bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”, skriver man om kommunstyrelsen.

Såväl KS som BUN får anmärkningar i revisionsberättelsen. Revisorernas bedömning och rekommendationer är ändå att politikerna i de aktuella nämnderna trots allt ska beviljas ansvarsfrihet när årsredovisningen och bokslutet ska tas i kommunfullmäktige.

Årsredovisningen som helhet bedöms vara upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, enligt kommunens revisorer.

Man påpekar dock att resultatet inte når upp till vare sig det kortsiktiga finansiella målet på 1 procent eller det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.

Soliditen, som Säffle-Tidningen skrev om i torsdagens tidning, är dock stark och även ett positivt kassaflöde har uppnåtts, enligt revisionsberättelsen.

Vi har sökt barn- och utbildningsnämndens tidigare ordförande Stina Höök (M) och KS-ordförande Dag Rogne (C) men de var inte anträffbara för en kommentar under fredagen.

Det var under hösten som det blev allmänt känt att något inte stod rätt till inom utbildningsförvaltningen.

Under flera års tid hade hanteringen och redovisningen av statliga bidrag från Migrationsverket skötts synnerligen bristfälligt.

Skolan i Säffle kommun hade under de aktuella åren spenderat mer pengar än vad som faktiskt fanns tillgängliga.

Man hade således bedrivit verksamhet på kredit och man hade även helt missat att söka pengar från Migrationsverket vid ett tillfälle.

Resultatet, när allt kom upp på bordet, blev att bokslutet för 2014 kom att belastas negativt med 21,4 miljoner kronor.

Bristande kontroll

Kommunens årsredovisning för 2014 är nu färdig, som Säffle-Tidningen rapporterade i torsdagens tidning. Även revisionsberättelsen har sammanställts och revisorerna riktar kritik mot såväl barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för deras hantering i samband med den uppkomna situationen.

”Nämnden brister i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll”, skriver revisorerna angående BUN och nämndens politiker.

Även kommunstyrelsen får kritik för hur man, i sin roll som kommunens tyngsta nämnd, inte skött tillsynen.

Man har ”inte fullföljt sin uppsiktsplikt i erforderlig grad över nämnden och att förhållandet gett bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll”, skriver man om kommunstyrelsen.

Såväl KS som BUN får anmärkningar i revisionsberättelsen. Revisorernas bedömning och rekommendationer är ändå att politikerna i de aktuella nämnderna trots allt ska beviljas ansvarsfrihet när årsredovisningen och bokslutet ska tas i kommunfullmäktige.

Årsredovisningen som helhet bedöms vara upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, enligt kommunens revisorer.

Man påpekar dock att resultatet inte når upp till vare sig det kortsiktiga finansiella målet på 1 procent eller det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.

Soliditen, som Säffle-Tidningen skrev om i torsdagens tidning, är dock stark och även ett positivt kassaflöde har uppnåtts, enligt revisionsberättelsen.

Vi har sökt barn- och utbildningsnämndens tidigare ordförande Stina Höök (M) och KS-ordförande Dag Rogne (C) men de var inte anträffbara för en kommentar under fredagen.