2016-05-05 14:08

2016-05-05 14:08

Skolhuset inget byggnadsminne

RANSÄTER: Har inte tillräckligt högt kulturhistoriskt värde

Någon byggnadsminnesförklaring av det gamla skolhuset vid Erlandergården är inte aktuellt. Det har länsstyrelsen beslutat efter att Munkfors kommun väckt frågan.

Länsstyrelsen konstaterar att det gamla skolhuset har ett personhistoriskt värde och fyller en viktig funktion som förmedlare av historien om det svenska skolväsendet, om samhällets utveckling och den demokratiska välfärdsstatens framväxt. Men det räcker inte för att nå upp till kriteriet ”ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.

Att det varit skiftande verksamheter i huset under 1900-talet påverkar också byggnadens kulturhistoriska värde då det inneburit stora interiöra och exteriöra förändringar. Fram till 1914 inrymde den en folkskola och lärarbostad därefter har den använts som församlingshem och personalbostad av kyrkan innan den efter restaurering öppnades som skolmuseum 1985.

Länsstyrelsens bedömning är att byggnaden redan har ett erforderligt skydd genom att de områdesbestämmelser som kommunen fattat och som bland annat innebär rivningsförbud och utökad lovplikt när det gäller förändringar.

Länsstyrelsen konstaterar att det gamla skolhuset har ett personhistoriskt värde och fyller en viktig funktion som förmedlare av historien om det svenska skolväsendet, om samhällets utveckling och den demokratiska välfärdsstatens framväxt. Men det räcker inte för att nå upp till kriteriet ”ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.

Att det varit skiftande verksamheter i huset under 1900-talet påverkar också byggnadens kulturhistoriska värde då det inneburit stora interiöra och exteriöra förändringar. Fram till 1914 inrymde den en folkskola och lärarbostad därefter har den använts som församlingshem och personalbostad av kyrkan innan den efter restaurering öppnades som skolmuseum 1985.

Länsstyrelsens bedömning är att byggnaden redan har ett erforderligt skydd genom att de områdesbestämmelser som kommunen fattat och som bland annat innebär rivningsförbud och utökad lovplikt när det gäller förändringar.