2016-01-15 16:50

2016-01-15 16:50

Vi har omorganiserat

SVAR PÅ TAL ORDFÖRANDE, SKOLNÄMNDEN FREDRIC NORLIN SKOLCHEF: Till Tidigare anställd inom skolan

Skolförvaltningen genomförde efter ett beslut i skolnämnden en omorganisation inför läsåret 2014/15. De tidigare fyra områdescheferna som varit ett mellanchefsled mellan skolchef och skolledarna togs bort.

Istället ersattes de av tre strateger. En minskning med en chefsjänst skedde. Idag har skolan två personer som arbetar med våra IT-frågor. Tidigare var de tre. Personalstrateg har skolan haft under en lång tid, likaså har även socialförvaltningen två sådana. Om vi ser till att båda förvaltningarna har över 700 anställda så är det naturligt att förvaltningarna har egna personalstrateger.

Någon ökning av antalet personer som sitter på förvaltningen har inte skett under de senaste åren. Vi har utöver en skolchef, en bitr. skolchef samt fem strateger. Däremot så har kommunen fått fler biträdande skolledare, detta som ett led i att minska arbetsbelastningen för förskolechefer och rektorer men också för att vår verksamhet växt kraftigt de senaste två åren. Att inrätta biträdande skolledartjänster var en del av vår omorganisation.

Flera av skolledartjänster hade varit vakanta och i samband med omorganisationen annonserades samtliga tjänster ut internt. Vissa rektorer valde då att söka andra tjänster vilket är bakgrunden till att några strateger tidigare arbetade som rektorer.

Verksamhetschefen du nämner i din insändare är vår ledare för den kommunala Musikskolan. Hon i sin tur har en lärare som på del av tjänst arbetar som stöd åt henne.

Utvecklingschefen står som anställd i skolförvaltningen i artikeln men han tillhör en annan förvaltning.

Om du vill veta mer om den omorganisation som gjordes och orsaken till varför vi har valt att ha strateger istället för områdeschefer får du gärna höra av dig via mail eller telefon till skolförvaltningen så skickar vi över den utredningen.

Ulf Granhagen

Istället ersattes de av tre strateger. En minskning med en chefsjänst skedde. Idag har skolan två personer som arbetar med våra IT-frågor. Tidigare var de tre. Personalstrateg har skolan haft under en lång tid, likaså har även socialförvaltningen två sådana. Om vi ser till att båda förvaltningarna har över 700 anställda så är det naturligt att förvaltningarna har egna personalstrateger.

Någon ökning av antalet personer som sitter på förvaltningen har inte skett under de senaste åren. Vi har utöver en skolchef, en bitr. skolchef samt fem strateger. Däremot så har kommunen fått fler biträdande skolledare, detta som ett led i att minska arbetsbelastningen för förskolechefer och rektorer men också för att vår verksamhet växt kraftigt de senaste två åren. Att inrätta biträdande skolledartjänster var en del av vår omorganisation.

Flera av skolledartjänster hade varit vakanta och i samband med omorganisationen annonserades samtliga tjänster ut internt. Vissa rektorer valde då att söka andra tjänster vilket är bakgrunden till att några strateger tidigare arbetade som rektorer.

Verksamhetschefen du nämner i din insändare är vår ledare för den kommunala Musikskolan. Hon i sin tur har en lärare som på del av tjänst arbetar som stöd åt henne.

Utvecklingschefen står som anställd i skolförvaltningen i artikeln men han tillhör en annan förvaltning.

Om du vill veta mer om den omorganisation som gjordes och orsaken till varför vi har valt att ha strateger istället för områdeschefer får du gärna höra av dig via mail eller telefon till skolförvaltningen så skickar vi över den utredningen.

Ulf Granhagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.