2015-08-14 06:00

2015-08-18 08:43

Kan bli ett högriskprojekt

SVAR PÅ TAL: Björktrasten

Svar till Samuel Carlén. I min insändare 08-10 skrev jag om planprocessen; hur ett planuppdrag blir detaljplan. Man kan sammanfatta det så att en detaljplan blir aldrig bättre än vad det givna planuppdraget

medger. Problemet med detaljplanen för kvarteret Björktrasten är bland annat att ytan är begränsad och att markförhållandena är dåliga med risk för skred på grund av erosion.

Kommunen valde bort möjligheten att bygga en del av den nya skolan på den tomma ytan vid Brogårdshallen. Detta hade inneburit ett mindre behov av byggbara ytor i kvarteret Björktrasten.

Resultatet är att hela Teknik och innovationscentrum måste pressas in i planområdet med de konsekvenser som jag tidigare beskrivit. Noteras bör att Transportprogrammet inte kan inrymmas på grund av platsbrist.

Många har överklagat detaljplanen vilket beror på att möjligheten till flexibla lösningar saknas varvid avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen försvåras. Resultatet blir att det allmänna intresset anses vara så stort att enskilda intressen får stå tillbaka.

Självfallet är det av stort allmänintresse att etablera en skola när behov föreligger. Frågan är dock hur stort allmänintresset är när den valda lokaliseringen innebär merkostnader som beräknats till mellan 9 450 000 och 11 450 000 kronor enligt kommunens granskningshandling.

Åtgärderna avser markstabilisering, flyttning av två stora avloppsledningar, flyttning av Prästgatan, ombyggnad av N:a Staketgatan, flyttning av transformator, teleledningar med mera.

Kostnaden för erosionsskydd ingår ej men kommer att belasta den kommunala ekonomin. Jag anser att det är viktigare att satsa på modern utrustning till eleverna i stället för byggnation där den blir mycket dyr.

Samuel Carlén ser enbart till vad han kallar ”att se till helheten och kommunens bästa” och väljer bort enskilda intressen, vilket tyder på bristande förståelse för demokratins principer.

Plan och bygglagens andra kapitel § 1 anger: Vid prövning av frågor enligt denna lag skall hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Frågan är hur Samuel Carlén mäter det allmänna intresset?

Samuel Carlén ställer följande fråga till mig: ”Vilket intresse värnar du om egentligen?”

Svar:

En planprocess med större fokus på demokrati.

Kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar.

Att kulturmiljön i kvarteret Björktrasten bevaras.

Berörda sakägare och egenintresse.

Beslut om planuppdrag för kvarteret Björktrasten fattades av kommunstyrelsen 2012-03-08.

Sedan dess har förutsättningarna för Teknik och innovationscentrum förändrats. Det råder oklarhet vad gäller framtida elevunderlag samt i vilken mån företagen i Kristinehamn kommer att medverka i innovationscentret. Teknik och innovationscentrum riskerar att utvecklas till ett högriskprojekt ur ekonomisk synvinkel.

Det är, som jag ser det, angeläget att det skapas förutsättningar för högkvalitativ yrkesutbildning i vår kommun. Detta förutsätter samverkan på bred front för att lösa framtidens behov av kompetenta medarbetare i näringslivet i vår kommun. Lösningen finns inte i kvarteret Björktrasten på grund av de begränsningar som råder för en framtida utveckling av utbildningsverksamheten.

Svar till Samuel Carlén. I min insändare 08-10 skrev jag om planprocessen; hur ett planuppdrag blir detaljplan. Man kan sammanfatta det så att en detaljplan blir aldrig bättre än vad det givna planuppdraget

medger. Problemet med detaljplanen för kvarteret Björktrasten är bland annat att ytan är begränsad och att markförhållandena är dåliga med risk för skred på grund av erosion.

Kommunen valde bort möjligheten att bygga en del av den nya skolan på den tomma ytan vid Brogårdshallen. Detta hade inneburit ett mindre behov av byggbara ytor i kvarteret Björktrasten.

Resultatet är att hela Teknik och innovationscentrum måste pressas in i planområdet med de konsekvenser som jag tidigare beskrivit. Noteras bör att Transportprogrammet inte kan inrymmas på grund av platsbrist.

Många har överklagat detaljplanen vilket beror på att möjligheten till flexibla lösningar saknas varvid avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen försvåras. Resultatet blir att det allmänna intresset anses vara så stort att enskilda intressen får stå tillbaka.

Självfallet är det av stort allmänintresse att etablera en skola när behov föreligger. Frågan är dock hur stort allmänintresset är när den valda lokaliseringen innebär merkostnader som beräknats till mellan 9 450 000 och 11 450 000 kronor enligt kommunens granskningshandling.

Åtgärderna avser markstabilisering, flyttning av två stora avloppsledningar, flyttning av Prästgatan, ombyggnad av N:a Staketgatan, flyttning av transformator, teleledningar med mera.

Kostnaden för erosionsskydd ingår ej men kommer att belasta den kommunala ekonomin. Jag anser att det är viktigare att satsa på modern utrustning till eleverna i stället för byggnation där den blir mycket dyr.

Samuel Carlén ser enbart till vad han kallar ”att se till helheten och kommunens bästa” och väljer bort enskilda intressen, vilket tyder på bristande förståelse för demokratins principer.

Plan och bygglagens andra kapitel § 1 anger: Vid prövning av frågor enligt denna lag skall hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Frågan är hur Samuel Carlén mäter det allmänna intresset?

Samuel Carlén ställer följande fråga till mig: ”Vilket intresse värnar du om egentligen?”

Svar:

En planprocess med större fokus på demokrati.

Kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar.

Att kulturmiljön i kvarteret Björktrasten bevaras.

Berörda sakägare och egenintresse.

Beslut om planuppdrag för kvarteret Björktrasten fattades av kommunstyrelsen 2012-03-08.

Sedan dess har förutsättningarna för Teknik och innovationscentrum förändrats. Det råder oklarhet vad gäller framtida elevunderlag samt i vilken mån företagen i Kristinehamn kommer att medverka i innovationscentret. Teknik och innovationscentrum riskerar att utvecklas till ett högriskprojekt ur ekonomisk synvinkel.

Det är, som jag ser det, angeläget att det skapas förutsättningar för högkvalitativ yrkesutbildning i vår kommun. Detta förutsätter samverkan på bred front för att lösa framtidens behov av kompetenta medarbetare i näringslivet i vår kommun. Lösningen finns inte i kvarteret Björktrasten på grund av de begränsningar som råder för en framtida utveckling av utbildningsverksamheten.

  • Lars Gustafson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.