2015-02-25 13:51

2015-02-25 13:51

Uppfylls inte i ny skogsbruksplan

KOMMUNEN: Målsättningen för friluftsliv och rekreation

debatt

Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn, Sällskapet för Naturskydd, har under vintern haft en studiecirkel kring skötseln av kommunens tätortsnära skogar. Under studiecirkeln har vi studerat kommunens skogsbruksplaner under vägledning av handläggare från Skogsstyrelsen och kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens skogsbruk skall vara certifierat. För detta krävs att en grön skogsbruksplan upprättas. Den första gröna planen utfördes av Skogsstyrelsen 2002. Denna plan ersattes 2013 av en ny grön skogsbruksplan, som upphandlades hos Stora Enso.

Vid upphandlingen av den nya skogsbruksplanen visade kommunen en modern och framtidsinriktad målsättning. I anbudsinbjudan skriver kommunen: ”Där det är motiverat bör bestånden i lämpliga fall få en annan indelning. Detta gäller t.ex. områden som finns med i kommunens översiktsplan som tätortsnära skogar där hänsynen ökas till friluftsliv och rekreation – d.v.s. generell hänsyn skall i princip ersättas av förstärkt hänsyn eller naturvård skötsel ... ”.

Kommunen poängterar: ”Fokus skall läggas på att ta stor (större) hänsyn till rekreationsvärdena i och kring tätorterna.” I studiecirkeln har vi därför tittat på hur kommunens målsättning uppfylls i de områden som i översiktsplanen redovisas som tätortsnära skogar.

Skogen runt bostadsområdet Sandfallet har klassats som produktionsskog med endast generell hänsyn. Slutavverkning och i ett fall markberedning föreslås i direkt anslutning till villatomter. Områden med naturhänsyn redovisas här i stort sett endast på bergbunden mark, som till stor del är impediment, där avverkning ändå inte får ske enligt skogsvårdslagen.

På Kaffeberget har vacker pelartallskog längs vandringsleden till Hultets friluftsgård getts målklassningen produktion med endast generell hänsyn.

Kommunens skogslotter vid Hultets friluftsgård har också klassats för produktion med generell hänsyn, såvida de inte utgör blockig eller bergbunden mark och därför klassats för naturvård. Liknande exempel återfinns inom flera tätortsnära skogar.

Vi anser därför att den nya gröna skogsbruksplanen från 2013 inte överensstämmer med kommunens målsättning när det gäller friluftsliv och rekreation.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn

Björn Broqvist

ordförande

Bengt Brunsell

studiecirkelledare.

Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn, Sällskapet för Naturskydd, har under vintern haft en studiecirkel kring skötseln av kommunens tätortsnära skogar. Under studiecirkeln har vi studerat kommunens skogsbruksplaner under vägledning av handläggare från Skogsstyrelsen och kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens skogsbruk skall vara certifierat. För detta krävs att en grön skogsbruksplan upprättas. Den första gröna planen utfördes av Skogsstyrelsen 2002. Denna plan ersattes 2013 av en ny grön skogsbruksplan, som upphandlades hos Stora Enso.

Vid upphandlingen av den nya skogsbruksplanen visade kommunen en modern och framtidsinriktad målsättning. I anbudsinbjudan skriver kommunen: ”Där det är motiverat bör bestånden i lämpliga fall få en annan indelning. Detta gäller t.ex. områden som finns med i kommunens översiktsplan som tätortsnära skogar där hänsynen ökas till friluftsliv och rekreation – d.v.s. generell hänsyn skall i princip ersättas av förstärkt hänsyn eller naturvård skötsel ... ”.

Kommunen poängterar: ”Fokus skall läggas på att ta stor (större) hänsyn till rekreationsvärdena i och kring tätorterna.” I studiecirkeln har vi därför tittat på hur kommunens målsättning uppfylls i de områden som i översiktsplanen redovisas som tätortsnära skogar.

Skogen runt bostadsområdet Sandfallet har klassats som produktionsskog med endast generell hänsyn. Slutavverkning och i ett fall markberedning föreslås i direkt anslutning till villatomter. Områden med naturhänsyn redovisas här i stort sett endast på bergbunden mark, som till stor del är impediment, där avverkning ändå inte får ske enligt skogsvårdslagen.

På Kaffeberget har vacker pelartallskog längs vandringsleden till Hultets friluftsgård getts målklassningen produktion med endast generell hänsyn.

Kommunens skogslotter vid Hultets friluftsgård har också klassats för produktion med generell hänsyn, såvida de inte utgör blockig eller bergbunden mark och därför klassats för naturvård. Liknande exempel återfinns inom flera tätortsnära skogar.

Vi anser därför att den nya gröna skogsbruksplanen från 2013 inte överensstämmer med kommunens målsättning när det gäller friluftsliv och rekreation.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn

Björn Broqvist

ordförande

Bengt Brunsell

studiecirkelledare.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.