2017-05-19 13:59

2017-05-19 13:59

Scen och gångstråk önskas

SVINVALLEN: Yttranden om den planerade stadsparken

Bygg en fast scen på området, gärna bakom Ölme diversehandel.
Det föreslår kulturnämnden i sitt yttrande om den nya stadsparken på Svinvallen.

Arbetet med detaljplanen för området går vidare och ett antal yttranden har lämnats in kring förslaget på stadspark.

Föreningen för byggnadskultur vill att gång- och cykelstråket runt udden ska få vara kvar.

– Gångstråket runt udden kommer även fortsättningsvis att nyttjas som en gång- och cykelväg, då det är den naturliga och kortaste vägen för gående och cyklister från centrum utmed Hovslagaregatan till gästhamnsområdet. Av denna anledning anser föreningen att stråket bör behållas som en gång- och cykelväg även i detaljplanen, skriver föreningen.

När det gäller tomten Nebulosan, där det en gång var tänkt ett större hotell, anser föreningen att en byggnad i två våningar vore önskvärd.

– Därmed återskapas en kulturhistoriskt värdefull ursprunglig miljö med en välgörande rumsbildning på den stora fastigheten, står det i yttrandet.

Miljö- och byggnadsnämnden tar i sitt yttrande upp vikten av att marken saneras från föroreningar.

Bergslagens räddningstjänst, BRT, påpekar att tillgängligheten för allmänheten till räddningstjänstens lokaler försämras i samband med att vägen till besöksparkering har tagits bort i förslaget. BRT ser gärna att en ny väg till besöks- och personalparkeringen skapas vid parkgränsen. Önskemål finns också om uppfräschning av utemiljön vid huvudentrén.

När det gäller utryckningsvägar för BRT fram att trafiksignalerna vid korsningen Brandkårsvägen/Norra staketgatan kan tas bort eftersom räddningstjänsten kan tänka sig att primärt använda sig av utryckningsvägen ut mot Västra Ringvägen.

Från räddningstjänstens sida kommer också synpunkt om att den häck som planeras utmed Brandkårsvägen och Norra staketgatan kan skapa siktsvårigheter och därmed ökad risk för trafikanter och fotgängare vid korsningar och cykelvägar.

Arbetet med detaljplanen för området går vidare och ett antal yttranden har lämnats in kring förslaget på stadspark.

Föreningen för byggnadskultur vill att gång- och cykelstråket runt udden ska få vara kvar.

– Gångstråket runt udden kommer även fortsättningsvis att nyttjas som en gång- och cykelväg, då det är den naturliga och kortaste vägen för gående och cyklister från centrum utmed Hovslagaregatan till gästhamnsområdet. Av denna anledning anser föreningen att stråket bör behållas som en gång- och cykelväg även i detaljplanen, skriver föreningen.

När det gäller tomten Nebulosan, där det en gång var tänkt ett större hotell, anser föreningen att en byggnad i två våningar vore önskvärd.

– Därmed återskapas en kulturhistoriskt värdefull ursprunglig miljö med en välgörande rumsbildning på den stora fastigheten, står det i yttrandet.

Miljö- och byggnadsnämnden tar i sitt yttrande upp vikten av att marken saneras från föroreningar.

Bergslagens räddningstjänst, BRT, påpekar att tillgängligheten för allmänheten till räddningstjänstens lokaler försämras i samband med att vägen till besöksparkering har tagits bort i förslaget. BRT ser gärna att en ny väg till besöks- och personalparkeringen skapas vid parkgränsen. Önskemål finns också om uppfräschning av utemiljön vid huvudentrén.

När det gäller utryckningsvägar för BRT fram att trafiksignalerna vid korsningen Brandkårsvägen/Norra staketgatan kan tas bort eftersom räddningstjänsten kan tänka sig att primärt använda sig av utryckningsvägen ut mot Västra Ringvägen.

Från räddningstjänstens sida kommer också synpunkt om att den häck som planeras utmed Brandkårsvägen och Norra staketgatan kan skapa siktsvårigheter och därmed ökad risk för trafikanter och fotgängare vid korsningar och cykelvägar.