2016-09-30 06:00

2016-09-30 06:00

Korsning ska byggas om för ökad säkerhet

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN: Omfattande ombyggnation planeras

Det råder ofta oklarheter bland trafikanter om vem som har företräde i korsningen vid Norra Staketgatan och Västerlånggatan. Korsningen är även farlig för fotgängare och cyklister. För att öka säkerheten planeras en omfattande ombyggnation nästa år.

Under tekniska nämndens sammanträde i tisdags kväll diskuterades ett medborgarförslag som kommit in angående korsningen Västerlånggatan och Norra Staketgatan. I medborgarförslaget föreslås att ett fyrvägsstopp sätts upp i korsningen, alternativt att Västerlånggatan görs om till huvudled. Förslagslämnaren påpekar att det är mycket oklart vilken bilist som har företräde då det står en bil i varje riktning.

Inte optimal

Tekniska nämnden svarar att kommunen är medveten om att korsningen inte fungerar optimalt i dagsläget. Framförallt är korsningen farlig för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Det finns därför medel avsatta för en mer omfattande ombyggnation av korsningen under 2017.

– Men vi har inte detaljprojekterat än hur korsningen ska se ut, förklarar gatuchef Sofia Elfström.

Att göra en tillfällig omställning av korsningen till ett fyrvägsstopp innan ombyggnationen är därför inte aktuellt. Enligt tekniska förvaltningens svar skulle det inte öka trafiksäkerheten i någon större omfattning.

Öka tillgängligheten

Vid ombyggnationen kommer fokus vara på att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt se till att öka tillgängligheten.

– Vi fått väldigt mycket positiv kritik sedan vi byggde om korsningen mellan Kungsgatan och Norra Staketgatan, framför allt från handikapporganisationerna. Att det har blivit enkelt och tydligt för dem och det är det som saknas i den här korsningen. Om man kommer till fots eller på cykel är det väldigt osäkert hur man ska bete sig, säger Sofia Elfström.

När kommer arbetet att dra i gång?

– Jag tror att vi kommer att dra i gång projekteringen under vintern i januari/februari någon gång och sedan blir det byggstart när det är grävbart i marken efter tjällossningen.

Under tekniska nämndens sammanträde i tisdags kväll diskuterades ett medborgarförslag som kommit in angående korsningen Västerlånggatan och Norra Staketgatan. I medborgarförslaget föreslås att ett fyrvägsstopp sätts upp i korsningen, alternativt att Västerlånggatan görs om till huvudled. Förslagslämnaren påpekar att det är mycket oklart vilken bilist som har företräde då det står en bil i varje riktning.

Inte optimal

Tekniska nämnden svarar att kommunen är medveten om att korsningen inte fungerar optimalt i dagsläget. Framförallt är korsningen farlig för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Det finns därför medel avsatta för en mer omfattande ombyggnation av korsningen under 2017.

– Men vi har inte detaljprojekterat än hur korsningen ska se ut, förklarar gatuchef Sofia Elfström.

Att göra en tillfällig omställning av korsningen till ett fyrvägsstopp innan ombyggnationen är därför inte aktuellt. Enligt tekniska förvaltningens svar skulle det inte öka trafiksäkerheten i någon större omfattning.

Öka tillgängligheten

Vid ombyggnationen kommer fokus vara på att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt se till att öka tillgängligheten.

– Vi fått väldigt mycket positiv kritik sedan vi byggde om korsningen mellan Kungsgatan och Norra Staketgatan, framför allt från handikapporganisationerna. Att det har blivit enkelt och tydligt för dem och det är det som saknas i den här korsningen. Om man kommer till fots eller på cykel är det väldigt osäkert hur man ska bete sig, säger Sofia Elfström.

När kommer arbetet att dra i gång?

– Jag tror att vi kommer att dra i gång projekteringen under vintern i januari/februari någon gång och sedan blir det byggstart när det är grävbart i marken efter tjällossningen.