2016-07-01 16:17

2016-07-01 16:17

Sveriges nyaste lagar

POLITIK: Avgiftsfri mammografi är en av de stora förändringarna

Vid halvårsskiftet varje år publiceras de nya lagar och förändringar av befintliga lagar som trätt i kraft under de första sex månaderna av året.

Många av årets hittills stiftade lagar har tagits fram av Justitiedepartementet. Det handlar bland annat om skärpningar kring passlagstiftningen och åtgärder mot terrorism och organiserad brottslighet. Sveriges krisberedskap har stärkts och Migrationsverket har lagts till i listan över myndigheter som har ett särskilt ansvar vid förhöjt beredskapsläge.

Uppehållstillstånd

Gällande migrationsfrågor, som också till en del faller under Justitiedepartementet, har det införts i lagboken att man tillfälligt ska kunna begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Det har också tillkommit en ”ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”. Tidigare har rätten till ekonomiskt bistånd räckt till den dag man lämnar landet, medan den nu upphör direkt då ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas.

Skolväsende

Ett annat departement som föreberett många av lagförslagen som blivit lagar är Utbildningsdepartementet. Skollagen har ändrats på flera områden. Det har kommit nya lagar som förstärker vikten av särskilt stöd till skolbarn. Ändringar har gjorts så att det ska bli tydligare att skolor ska få bidrag till särskilt stöd för elever som behöver det. Beloppet ska vara indivuellt och baserat på barnets behov. Skolverket får nu lämna statsbidrag även till lågstadiet och fritids, för att öka antalet pedagoger där. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning ska ges genom att utlämna rätten att undervisa i modersmål på entreprenad. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den första augusti men beslutet är alltså redan fattat.

Flyktingmottagande

Under höstens och vårens flyktingkris betonade regeringen vikten av att alla Sveriges kommuner hjälps åt att ta emot flyktingar. En av de mest medialt uppmärksammade nya lagarna är lagen om gemensamt mottagande av nyanlända. Den trädde i kraft den första mars och innebär att kommunerna är skyldiga att ”efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen”. Lagen motiveras med att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Lättnader

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar. Under den kategorin finns en ny lag som är lättare i stället för skarpare. Det handlar om skydd för geografisk information. Den nya regleringen är moderniserad jämfört med den gamla lagen om skydd för landskapsinformation och innebär att viss geografisk information kan spridas utan tillstånd.

Avgiftsfrihet

Socialdepartementet har arbetat fram en ny lag om kostnaderna för screening. Lagen säger att landstingen ansvarar för avgiftsfrihet vid vissa typer av screening. Detta i syfte att upptäcka exempelvis cancer i ett så tidigt stadium som möjligt. Mammografi, där bröstcancer upptäcks, är den första typen av screening som kommer att bli kostnadsfri. Lagen träder i kraft den första juli. Det är nu Socialstyrelsens uppgift att ge mer information kring lagens villkor, bland annat om ålder och tidsintervall.

Många av årets hittills stiftade lagar har tagits fram av Justitiedepartementet. Det handlar bland annat om skärpningar kring passlagstiftningen och åtgärder mot terrorism och organiserad brottslighet. Sveriges krisberedskap har stärkts och Migrationsverket har lagts till i listan över myndigheter som har ett särskilt ansvar vid förhöjt beredskapsläge.

Uppehållstillstånd

Gällande migrationsfrågor, som också till en del faller under Justitiedepartementet, har det införts i lagboken att man tillfälligt ska kunna begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Det har också tillkommit en ”ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar”. Tidigare har rätten till ekonomiskt bistånd räckt till den dag man lämnar landet, medan den nu upphör direkt då ett avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas.

Skolväsende

Ett annat departement som föreberett många av lagförslagen som blivit lagar är Utbildningsdepartementet. Skollagen har ändrats på flera områden. Det har kommit nya lagar som förstärker vikten av särskilt stöd till skolbarn. Ändringar har gjorts så att det ska bli tydligare att skolor ska få bidrag till särskilt stöd för elever som behöver det. Beloppet ska vara indivuellt och baserat på barnets behov. Skolverket får nu lämna statsbidrag även till lågstadiet och fritids, för att öka antalet pedagoger där. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning ska ges genom att utlämna rätten att undervisa i modersmål på entreprenad. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den första augusti men beslutet är alltså redan fattat.

Flyktingmottagande

Under höstens och vårens flyktingkris betonade regeringen vikten av att alla Sveriges kommuner hjälps åt att ta emot flyktingar. En av de mest medialt uppmärksammade nya lagarna är lagen om gemensamt mottagande av nyanlända. Den trädde i kraft den första mars och innebär att kommunerna är skyldiga att ”efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen”. Lagen motiveras med att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Lättnader

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar. Under den kategorin finns en ny lag som är lättare i stället för skarpare. Det handlar om skydd för geografisk information. Den nya regleringen är moderniserad jämfört med den gamla lagen om skydd för landskapsinformation och innebär att viss geografisk information kan spridas utan tillstånd.

Avgiftsfrihet

Socialdepartementet har arbetat fram en ny lag om kostnaderna för screening. Lagen säger att landstingen ansvarar för avgiftsfrihet vid vissa typer av screening. Detta i syfte att upptäcka exempelvis cancer i ett så tidigt stadium som möjligt. Mammografi, där bröstcancer upptäcks, är den första typen av screening som kommer att bli kostnadsfri. Lagen träder i kraft den första juli. Det är nu Socialstyrelsens uppgift att ge mer information kring lagens villkor, bland annat om ålder och tidsintervall.

  • Ingrid Ramberg