2016-02-25 09:06

2016-02-25 09:07

Öppnar för husbåtar och båtrestaurang

GÄSTHAMNEN: Ny detaljplan på gång

Till och med tisdag är den nya detaljplanen för gästhamnsområdet på samråd och det finns en chans att tycka till.
Syftet med planen är att göra området tillgängligare och se till att den verksamhet som redan finns blir tillåten i plan.
Möjlighet öppnas också för att tillåta restaurangbåt och bostäder i husbåt.

I planförslaget framgår att allmänhetens tillgång till området ska förbättras genom en ny gång- och cykelväg som ska sammanlänka området med Svinvallen och därmed förlänga invånarnas rörelsestråk till och från stadskärnan.

Tullhuset förslås få rivningsförbud och omfattas av varsamhetsbestämmelser som innebär att underhåll ska ske med ursprungliga material och arbetstekniker.

Järnvägsspåret sydväst om Tullhuset vill man plocka bort för att frigöra mer plats för gästhamnens verksamhet och den nya gång- och cykelbanan. Ytterligare förändringar gäller tillåten byggnadshöjd och skyddsbestämmelser för fastigheterna närmast industrispåret som fortfarande är i bruk.

Översvämning

Länsstyrelsen har redan yttrat sig om planerna och för fram att det finns ett antal oklarheter kring husbåtar och restaurangbåt.

– I planbeskrivningen beskrivs inte den föreslagna användningen och inte heller nämns de överväganden som ligger bakom detta. Det berörda området har en strandlängd av ungefär 450 meter. Det framgår inte hur området ska användas eller fördelas mellan bostäder i husbåt, restaurangbåt respektive gästhamnsplatser, skriver länsstyrelsen.

På industrispåret vill länsstyrelsen se en sänkning av högsta tillåten hastighet från 30 till 10 kilometer i timmen.

– Vidare behöver åtkomsten för räddningstjänsten vid en olycka relaterad till industrispåret redovisas, skriver myndigheten.

Länsstyrelsen vill dessutom ha en redovisning av områdets sårbarhet ur ett översvämningsperspektiv.

Sist med inte minst ser länsstyrelsen positivt på att Tullhuset får varsamhetsbestämmelser samt beläggs med rivningsförbud.

I planförslaget framgår att allmänhetens tillgång till området ska förbättras genom en ny gång- och cykelväg som ska sammanlänka området med Svinvallen och därmed förlänga invånarnas rörelsestråk till och från stadskärnan.

Tullhuset förslås få rivningsförbud och omfattas av varsamhetsbestämmelser som innebär att underhåll ska ske med ursprungliga material och arbetstekniker.

Järnvägsspåret sydväst om Tullhuset vill man plocka bort för att frigöra mer plats för gästhamnens verksamhet och den nya gång- och cykelbanan. Ytterligare förändringar gäller tillåten byggnadshöjd och skyddsbestämmelser för fastigheterna närmast industrispåret som fortfarande är i bruk.

Översvämning

Länsstyrelsen har redan yttrat sig om planerna och för fram att det finns ett antal oklarheter kring husbåtar och restaurangbåt.

– I planbeskrivningen beskrivs inte den föreslagna användningen och inte heller nämns de överväganden som ligger bakom detta. Det berörda området har en strandlängd av ungefär 450 meter. Det framgår inte hur området ska användas eller fördelas mellan bostäder i husbåt, restaurangbåt respektive gästhamnsplatser, skriver länsstyrelsen.

På industrispåret vill länsstyrelsen se en sänkning av högsta tillåten hastighet från 30 till 10 kilometer i timmen.

– Vidare behöver åtkomsten för räddningstjänsten vid en olycka relaterad till industrispåret redovisas, skriver myndigheten.

Länsstyrelsen vill dessutom ha en redovisning av områdets sårbarhet ur ett översvämningsperspektiv.

Sist med inte minst ser länsstyrelsen positivt på att Tullhuset får varsamhetsbestämmelser samt beläggs med rivningsförbud.