2016-01-22 14:17

2016-01-22 14:17

Bullriga tåg stör grannar till bangård

MILJÖ: Utredning drar ut på tiden

Redan sommaren 2010 gjordes kommunen uppmärksam på att det bullrar kring bangården. Problemet är i första hand de lok som står på tomgång, inte de som passerar på spåret.

– Det är ett komplext ärende som har dragit ut på tiden, förklarar miljöinspektör Therese Alstad.

En sak som komplicerar ärendet är att det är många olika parter inblandade. Det är Trafikverket som ansvarar för spåren, men det är flera olika operatörer som trafikerar det. Dessutom har Tågab sin lokverkstad i anslutning till bangården.

Enligt de kringboende som har klagat är problemen jämt fördelade över året, även om de kanske är till mest besvär sommartid då folk vill sitta ute i trädgården. Någon har också uppgett att morgontidiga lok kan störa nattsömnen.

Flera av kommunens miljöinspektörer har i omgångar varit engagerade i ärendet. Nu ligger det på Therese Alstads bord och hon berättar att det förs dialog med Trafikverket. Kommunen har dessutom utfärdat ett par förelägganden mot Trafikverket. Enligt föreläggandet från 2014 skulle en bullermätning genomföras och föreläggandet 2015 handlar om att vidta åtgärder för att minska bullerstörningar.

Trafikverket skulle ha redovisat svar på det senaste föreläggandet den 31 oktober, men svaret dröjer.

Vad beror det på?

– Trafikverket har tagit hjälp av WSP med att göra en utredning och det har visat sig att Kristinehamns bangård är väldigt bra att göra mätningar vid. Det är inte så mycket ljud i omgivningen som stör, vilket gör att man får mycket bättre resultat här. Därför har man valt att göra en djupare och mer omfattande utredning än vad som var tänkt från början, svarar Therese Alstad.

Enligt WSP akustik som utför mätningarna kan resultatet av undersökningen i Kristinehamn vara till hjälp för att ta fram riktvärden och rutiner kring vad som ska anses vara industribuller respektive trafikbuller.

Men behöver loken stå på tomgång? Ja, det behöver de. Kommunen har haft upprepade kontakter med Lars Yngström, vd för Tågab, och han har förklarat att dieselloken måste stå på tomgång för att genomföra bromsprov innan avfärd. En timmes tomgångskörning för detta ändamål är fullt normalt.

På tomgång

Lokverkstaden upplevs också generera buller och där har Tågab sagt att tomgångskörning i möjligaste mån ska undvikas. Men vid vissa reparationer av loken måste de stå på tomgång då arbetstemperatur på motorerna krävs.

De operatörer som trafikerar bangårdsområdet har fått propåer om att minimera tomgångskörning.

– Det här är ett ärende som kan bli uppdelat i flera ärenden. Operatörerna har sitt ansvar och Trafikverket ett annat, konstaterar Therese Alstad.

– Det är ett komplext ärende som har dragit ut på tiden, förklarar miljöinspektör Therese Alstad.

En sak som komplicerar ärendet är att det är många olika parter inblandade. Det är Trafikverket som ansvarar för spåren, men det är flera olika operatörer som trafikerar det. Dessutom har Tågab sin lokverkstad i anslutning till bangården.

Enligt de kringboende som har klagat är problemen jämt fördelade över året, även om de kanske är till mest besvär sommartid då folk vill sitta ute i trädgården. Någon har också uppgett att morgontidiga lok kan störa nattsömnen.

Flera av kommunens miljöinspektörer har i omgångar varit engagerade i ärendet. Nu ligger det på Therese Alstads bord och hon berättar att det förs dialog med Trafikverket. Kommunen har dessutom utfärdat ett par förelägganden mot Trafikverket. Enligt föreläggandet från 2014 skulle en bullermätning genomföras och föreläggandet 2015 handlar om att vidta åtgärder för att minska bullerstörningar.

Trafikverket skulle ha redovisat svar på det senaste föreläggandet den 31 oktober, men svaret dröjer.

Vad beror det på?

– Trafikverket har tagit hjälp av WSP med att göra en utredning och det har visat sig att Kristinehamns bangård är väldigt bra att göra mätningar vid. Det är inte så mycket ljud i omgivningen som stör, vilket gör att man får mycket bättre resultat här. Därför har man valt att göra en djupare och mer omfattande utredning än vad som var tänkt från början, svarar Therese Alstad.

Enligt WSP akustik som utför mätningarna kan resultatet av undersökningen i Kristinehamn vara till hjälp för att ta fram riktvärden och rutiner kring vad som ska anses vara industribuller respektive trafikbuller.

Men behöver loken stå på tomgång? Ja, det behöver de. Kommunen har haft upprepade kontakter med Lars Yngström, vd för Tågab, och han har förklarat att dieselloken måste stå på tomgång för att genomföra bromsprov innan avfärd. En timmes tomgångskörning för detta ändamål är fullt normalt.

På tomgång

Lokverkstaden upplevs också generera buller och där har Tågab sagt att tomgångskörning i möjligaste mån ska undvikas. Men vid vissa reparationer av loken måste de stå på tomgång då arbetstemperatur på motorerna krävs.

De operatörer som trafikerar bangårdsområdet har fått propåer om att minimera tomgångskörning.

– Det här är ett ärende som kan bli uppdelat i flera ärenden. Operatörerna har sitt ansvar och Trafikverket ett annat, konstaterar Therese Alstad.