2016-01-19 16:12

2016-01-19 16:12

Utökat stöd till dementa

BESLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger socialnämndens ansökan om pengar till ett treårsprojekt för utveckling av stöd till personer med demenssjukdom.

Beloppet som ansökts är 4,2 miljoner kronor årligen för projektet som föreslås löpa 2016 till 2018. Ärendet bordläggs eftersom alla ansökningar om pengar ur resultatutjämningssystemet ska hanteras samtidigt.

I ansökan görs bedömningen att behovet av insatser i hemvård och särskilt boende kan minska och att kostnaderna kan hållas nere om man arbetar med utökad dagvård för personer med demenssjukdom. Samtidigt bedöms stöd till anhöriga blir bättre och livskvalitén och tryggheten öka för personer i dagverksamheten genom projektet.

Beloppet som ansökts är 4,2 miljoner kronor årligen för projektet som föreslås löpa 2016 till 2018. Ärendet bordläggs eftersom alla ansökningar om pengar ur resultatutjämningssystemet ska hanteras samtidigt.

I ansökan görs bedömningen att behovet av insatser i hemvård och särskilt boende kan minska och att kostnaderna kan hållas nere om man arbetar med utökad dagvård för personer med demenssjukdom. Samtidigt bedöms stöd till anhöriga blir bättre och livskvalitén och tryggheten öka för personer i dagverksamheten genom projektet.