2015-10-06 16:15

2015-10-06 16:15

Kommunstyrelsen oenig om näringslivet

NÄRINGSLIV: Majoriteten ville inte diskutera frågan närmare

Det lutar åt att Näringslivssamverkan i Kristinehamn kommer att ombildas till ett kommunalt bolag. Därom är politikerna ganska överens, men det råder delade meningar kring hur det ska organiseras.

Den stora stötestenen är styrelsens sammansättning. Enligt tjänstemannaförslaget ska styrelsen bestå av fem politiker som har valts av kommunfullmäktige. Till det ska kommunens näringslivsorganisationer tillsätta ett näringslivsråd där tre personer adjungeras till styrelsen i det kommunala bolaget. Det innebär att de har närvarorätt och yttranderätt, men de får inte delta i besluten.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen skulle det fattas beslut i ärendet och alliansen yrkade på en återremiss. Anledningen till detta var att det framkommit att det är fullt möjligt att även näringslivets representanter ska kunna ha beslutsrätt i ett kommunalt bolag. Marie Oudin (M) refererar till ett mejl från en förbundsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting, där denne redogör för hur det skulle kunna fungera.

– Om vi bara är överens om det från politiskt håll går det att göra så, hävdade hon.

Eva Julin Dombrowe (FP) och Johan Lokander (KD) yttrade sig också positivt för en återremiss. Från alliansens sida önskade man sitta ner med majoriteten och diskutera saken vidare. Johan Lokander hänvisade också till den nyligen presenterade enkäten om vad företagarna upplever dåligt i kommunen:

– Där framgår tydligt att de är nöjda med den organisation som finns i dag där företagarna har större inflytande.

Lars Nilsson (S) tyckte att det var konstigt att man kom med sitt motförslag så sent i beslutsprocessen.

– Vi fick kännedom om det först i förra veckan, kontrade Eva Julin Dombrowe.

Bjarne Olsson (S) vidhöll att tjänstemannaförslaget ändå har godkänts av näringslivsorganisationerna i Näringslivssamverkans styrelse:

– Och ambitionen är ändå att vi ska lösa frågorna i konsensus.

Den rödgröna majoriteten drev igenom förslaget varpå alliansens ledamöter valde att reservera sig.

Den stora stötestenen är styrelsens sammansättning. Enligt tjänstemannaförslaget ska styrelsen bestå av fem politiker som har valts av kommunfullmäktige. Till det ska kommunens näringslivsorganisationer tillsätta ett näringslivsråd där tre personer adjungeras till styrelsen i det kommunala bolaget. Det innebär att de har närvarorätt och yttranderätt, men de får inte delta i besluten.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen skulle det fattas beslut i ärendet och alliansen yrkade på en återremiss. Anledningen till detta var att det framkommit att det är fullt möjligt att även näringslivets representanter ska kunna ha beslutsrätt i ett kommunalt bolag. Marie Oudin (M) refererar till ett mejl från en förbundsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting, där denne redogör för hur det skulle kunna fungera.

– Om vi bara är överens om det från politiskt håll går det att göra så, hävdade hon.

Eva Julin Dombrowe (FP) och Johan Lokander (KD) yttrade sig också positivt för en återremiss. Från alliansens sida önskade man sitta ner med majoriteten och diskutera saken vidare. Johan Lokander hänvisade också till den nyligen presenterade enkäten om vad företagarna upplever dåligt i kommunen:

– Där framgår tydligt att de är nöjda med den organisation som finns i dag där företagarna har större inflytande.

Lars Nilsson (S) tyckte att det var konstigt att man kom med sitt motförslag så sent i beslutsprocessen.

– Vi fick kännedom om det först i förra veckan, kontrade Eva Julin Dombrowe.

Bjarne Olsson (S) vidhöll att tjänstemannaförslaget ändå har godkänts av näringslivsorganisationerna i Näringslivssamverkans styrelse:

– Och ambitionen är ändå att vi ska lösa frågorna i konsensus.

Den rödgröna majoriteten drev igenom förslaget varpå alliansens ledamöter valde att reservera sig.