2015-08-27 09:32

2015-08-27 09:32

Rätt vatten i rätt ledning

NYA RIKTLINJER: Långsiktigt VA-projekt för bättre miljö

Närmare hälften av den vattenmängd som i dag når kommunens reningsverk skulle inte behöva hamna där.

– Det är enorma mängder vatten och nu måste kommunen och fastighetsägare hjälpas åt att göra något åt det, säger VA-chef Alexander La Motte.

I maj antog tekniska nämnden nya riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten. De innebär att fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvattnet inte är kopplat till spillvattenledningen som går till reningsverket.

– Rätt vatten ska gå i rätt ledning. I den bästa av världar är det bara vattnet från toaletter, handfat, duschar och tvätt som ska gå ut i spillvattenledningen, förklarar Alexander La Motte.

Bestämmelserna har funnits i kommunen i många år, men genom de nya riktlinjerna har de förtydligats. I dag ställs det också högre krav från myndighetshåll.

Målet med projektet är att separera dag- och dräneringsvatten från spillvattenledningarna. Man räknar med att cirka 80 fastigheter per år ska kopplas rätt.

Bättre för miljön

Alexander La Motte förklarar att det finns flera vinster med separata ledningar. För den enskilda fastighetsägaren minskar risken för källaröversvämningar.

– Om spillvattenledningarna fylls på av mycket dag- och dräneringsvatten kan vatten tryckas tillbaka in i fastigheten, säger han.

Även miljöaspekten är viktig. Cirka 48 procent av det vatten som i dag går till kommunens reningsverk hör inte hemma där. Den stora mängden så kallat tillskottsvatten bidrar till negativ påverkan på naturen. Bland annat genom ökad risk för bräddning, då ledningsnätet blir överbelastat och orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Stora vattenmängder bidrar även till ökad kemikalieförbrukning, högre energiförbrukning och större slitage på VA-systemet.

Högre krav

De nya riktlinjerna innebär samtidigt att kommunen ställer högre krav på fastighetsägarna. Område för område kommer successivt att inventeras och berörda fastighetsägare informeras i god tid om när detta kommer att ske. Från att kommunen ställer krav på att ledningarna ska kopplas rätt har fastighetsägaren 24 månader på sig att utföra åtgärden.

Alexander La Motte betonar att det inte finns någon anledning till oro för fastighetsägarna. Arbetet är långsiktigt och projektet sträcker sig över 40 år. Områden med kända störningar kommer att prioriteras och berörda fastighetsägare bjuds in till ett informationsmöte i de fall VA-avdelningen planerar större ledningsförnyelse i Kommunala gator.

– Det är viktigt för oss att ha en bra dialog med fastighetsägarna, säger han.

Först ut är Jägargatan i Björneborg, ett arbete som planeras dra i gång vecka 37.

Bekostar pump

Alla som planerar att dränera om huset uppmanas också att ta kontakt med kommunen, för att få råd om hur det ska utföras enligt de nya riktlinjerna. De fastigheter där inte dräneringsvattnet kan ledas till dagvattenledningen med självfall, erbjuds en pumpanläggning som kommunen bekostar. Problemet uppstår främst i hus med källare.

– Vi tycker inte att man ska straffas med dyrare kostnader bara för att man har en källarfastighet, säger Alexander La Motte.

Kommunen kommer samtidigt successivt att åtgärda de egna fastigheterna och komplettera med dagvattenledningar i de områden där det saknas.

I maj antog tekniska nämnden nya riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten. De innebär att fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvattnet inte är kopplat till spillvattenledningen som går till reningsverket.

– Rätt vatten ska gå i rätt ledning. I den bästa av världar är det bara vattnet från toaletter, handfat, duschar och tvätt som ska gå ut i spillvattenledningen, förklarar Alexander La Motte.

Bestämmelserna har funnits i kommunen i många år, men genom de nya riktlinjerna har de förtydligats. I dag ställs det också högre krav från myndighetshåll.

Målet med projektet är att separera dag- och dräneringsvatten från spillvattenledningarna. Man räknar med att cirka 80 fastigheter per år ska kopplas rätt.

Bättre för miljön

Alexander La Motte förklarar att det finns flera vinster med separata ledningar. För den enskilda fastighetsägaren minskar risken för källaröversvämningar.

– Om spillvattenledningarna fylls på av mycket dag- och dräneringsvatten kan vatten tryckas tillbaka in i fastigheten, säger han.

Även miljöaspekten är viktig. Cirka 48 procent av det vatten som i dag går till kommunens reningsverk hör inte hemma där. Den stora mängden så kallat tillskottsvatten bidrar till negativ påverkan på naturen. Bland annat genom ökad risk för bräddning, då ledningsnätet blir överbelastat och orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Stora vattenmängder bidrar även till ökad kemikalieförbrukning, högre energiförbrukning och större slitage på VA-systemet.

Högre krav

De nya riktlinjerna innebär samtidigt att kommunen ställer högre krav på fastighetsägarna. Område för område kommer successivt att inventeras och berörda fastighetsägare informeras i god tid om när detta kommer att ske. Från att kommunen ställer krav på att ledningarna ska kopplas rätt har fastighetsägaren 24 månader på sig att utföra åtgärden.

Alexander La Motte betonar att det inte finns någon anledning till oro för fastighetsägarna. Arbetet är långsiktigt och projektet sträcker sig över 40 år. Områden med kända störningar kommer att prioriteras och berörda fastighetsägare bjuds in till ett informationsmöte i de fall VA-avdelningen planerar större ledningsförnyelse i Kommunala gator.

– Det är viktigt för oss att ha en bra dialog med fastighetsägarna, säger han.

Först ut är Jägargatan i Björneborg, ett arbete som planeras dra i gång vecka 37.

Bekostar pump

Alla som planerar att dränera om huset uppmanas också att ta kontakt med kommunen, för att få råd om hur det ska utföras enligt de nya riktlinjerna. De fastigheter där inte dräneringsvattnet kan ledas till dagvattenledningen med självfall, erbjuds en pumpanläggning som kommunen bekostar. Problemet uppstår främst i hus med källare.

– Vi tycker inte att man ska straffas med dyrare kostnader bara för att man har en källarfastighet, säger Alexander La Motte.

Kommunen kommer samtidigt successivt att åtgärda de egna fastigheterna och komplettera med dagvattenledningar i de områden där det saknas.