2015-08-04 13:38

2015-08-04 13:39

Överlämnat till mark- och miljödomstolen

TEKNIK- OCH INNOVATIONSCENTER: Ärendet har gått vidare till nästa instans

Länsstyrelsens beslut att godkänna kommunens antagande av detaljplan för Teknik- och innovationscenter har överklagats. För en vecka sedan överlämnade länsstyrelsen ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Det är sju överklaganden som har gått vidare. Ett åttonde lämnades in för sent och har därför avvisats. Ytterligare två tidigare klagande har inte kunnat delges. Därmed har länsstyrelsen valt att låta ärendet gå vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.

De argument som framförs är i huvudsak de samma som tidigare, men med den skillnaden att man nu även ifrågasätter länsstyrelsens bedömning. Generellt sett anser de klagande att beslutsfattarna tar för lätt på saken och inte tar riskerna med ett bygge på allvar. Det konstateras att marken Jakobsbergsskolan vilar på är lerjord och att det krävs omfattande pålningsarbeten för ett bygge av den art som planeras.

– Kommunen har bara tagit hänsyn till om det går att bygga, inte om platsen är lämplig, skrivs det i ett överklagande och man pekar på stora kostnader för att påla marken.

Bryter mot lagen

Med tanke på att Plan- och bygglagen föreskriver att mark ska användas för det den är mest lämpad för menar de klagande att kommunen därmed bryter mot lagens intentioner samt att det knappast är god hushållning.

Något annat som tas upp i flera överklaganden är den park, Trädgårdsplan, som genom Prästgatan dras om kommer att försvinna.

– En av få kvarvarande ”lungor” i stadsbilden, skriver en klagande.

Att ta bort den för att i stället skapa en fyrvägskorsning anses förkastligt.

Finns behovet?

De klagande ifrågasätter också behovet av Teknik- och innovationscenter:

– Hur stort är intresset egentligen? Hur stort är behovet? Det finns en analys om behovet vilken kritiskt behöver granskas. Om intresse endast finns av ett fåtal tjänstemän och politiker med bristande förankring hos allmänheten finns ingen anledning att tillåta dispens från länsstyrelsens sida.

Valet av tomt ifrågasätts också då det finns andra alternativ som inte får samma påverkan av kulturmiljön. En klagande påpekar att den kulturhistoriska miljön bakom Statt redan är riven och förstörd, men att tomten står tom och obebyggd.

En klagande summerar ärendet med följande ord:

– Sammanfattningsvis anser jag att detaljplanen för kvarteret Björktrasten innebär onödigt stor omgivningspåverkan till priset av underskott i såväl demokrati som i den kommunala kassakistan.

Det är sju överklaganden som har gått vidare. Ett åttonde lämnades in för sent och har därför avvisats. Ytterligare två tidigare klagande har inte kunnat delges. Därmed har länsstyrelsen valt att låta ärendet gå vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.

De argument som framförs är i huvudsak de samma som tidigare, men med den skillnaden att man nu även ifrågasätter länsstyrelsens bedömning. Generellt sett anser de klagande att beslutsfattarna tar för lätt på saken och inte tar riskerna med ett bygge på allvar. Det konstateras att marken Jakobsbergsskolan vilar på är lerjord och att det krävs omfattande pålningsarbeten för ett bygge av den art som planeras.

– Kommunen har bara tagit hänsyn till om det går att bygga, inte om platsen är lämplig, skrivs det i ett överklagande och man pekar på stora kostnader för att påla marken.

Bryter mot lagen

Med tanke på att Plan- och bygglagen föreskriver att mark ska användas för det den är mest lämpad för menar de klagande att kommunen därmed bryter mot lagens intentioner samt att det knappast är god hushållning.

Något annat som tas upp i flera överklaganden är den park, Trädgårdsplan, som genom Prästgatan dras om kommer att försvinna.

– En av få kvarvarande ”lungor” i stadsbilden, skriver en klagande.

Att ta bort den för att i stället skapa en fyrvägskorsning anses förkastligt.

Finns behovet?

De klagande ifrågasätter också behovet av Teknik- och innovationscenter:

– Hur stort är intresset egentligen? Hur stort är behovet? Det finns en analys om behovet vilken kritiskt behöver granskas. Om intresse endast finns av ett fåtal tjänstemän och politiker med bristande förankring hos allmänheten finns ingen anledning att tillåta dispens från länsstyrelsens sida.

Valet av tomt ifrågasätts också då det finns andra alternativ som inte får samma påverkan av kulturmiljön. En klagande påpekar att den kulturhistoriska miljön bakom Statt redan är riven och förstörd, men att tomten står tom och obebyggd.

En klagande summerar ärendet med följande ord:

– Sammanfattningsvis anser jag att detaljplanen för kvarteret Björktrasten innebär onödigt stor omgivningspåverkan till priset av underskott i såväl demokrati som i den kommunala kassakistan.