2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Ett steg närmare godkänd plan

BJÖRKTRASTEN: Teknik- och innovationscenter

De överklaganden som har lämnats till länsstyrelsen beträffande Björktrasten avslås eller avvisas. Enligt länsstyrelsen finns det inget i överklagandena som tyder på att kommunen gjort några fel i hanteringen.

Detaljplanen för Björktrasten antogs av kommunfullmäktige i februari. Syftet med planen är kort och gott att göra det möjligt att bygga Teknik- och innovationscenter på den tomt där Jakobsbergsskolan i dag står. Något som har rört upp känslor hos både kringboende och andra.

En sak många av de klagande vänder sig mot är att kommunen valt att lägga Teknik- och innovationscenter just på den aktuella tomten. De menar att det finns andra platser som är betydligt bättre lämpade, som exempel nämns grönområdet bakom Stadshotellet.

Länsstyrelsen har dock inte i uppgift att avgöra huruvida en plats är bättre lämpad än någon annan. Det är enligt plan- och bygglagen upp till den enskilda kommunen att planlägga mark. Om beslutet har fattats i laga ordning och uppfyller lagens bokstav kan inte länsstyrelsen gå in och ändra beslutet.

Trafikläget

Att Prästgatan föreslås få en delvis ny dragning jämfört med i dag påpekas i några överklaganden. Länsstyrelsen delar inte de klagandes bedömning att den nya dragningen kommer att förorsaka olägenheter.

Inte heller invändningar om att trafiksituationen kommer att påverkas negativt anses vara så allvarliga att de föranleder länsstyrelsen att ingripa.

Sommarens översvämning har också lyfts som ett argument från sakägarna och det har uttryckts oro över rasrisk i området. Enligt länsstyrelsens bedömning har kommunen tagit detta i beaktande och uppfyller därmed de krav som ställs.

Avvisas rakt av

Sex av överklagandena avvisas utan närmare kommentarer. Det rör synpunkter från personer som inte bedöms vara sakägare. Även Föreningen för byggnadskultur ingår i den skaran.

Ett par av de klagande har också begärt att det ska ske en muntlig förhandling, men då länsstyrelsen redan i ett tidigare skede meddelat att förfarande i ärendet ska vara skriftligt avvisades denna begäran.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om så inte sker kommer planen att vinna laga kraft tre veckor efter att de klagande underrättats om länsstyrelsens beslut.

Detaljplanen för Björktrasten antogs av kommunfullmäktige i februari. Syftet med planen är kort och gott att göra det möjligt att bygga Teknik- och innovationscenter på den tomt där Jakobsbergsskolan i dag står. Något som har rört upp känslor hos både kringboende och andra.

En sak många av de klagande vänder sig mot är att kommunen valt att lägga Teknik- och innovationscenter just på den aktuella tomten. De menar att det finns andra platser som är betydligt bättre lämpade, som exempel nämns grönområdet bakom Stadshotellet.

Länsstyrelsen har dock inte i uppgift att avgöra huruvida en plats är bättre lämpad än någon annan. Det är enligt plan- och bygglagen upp till den enskilda kommunen att planlägga mark. Om beslutet har fattats i laga ordning och uppfyller lagens bokstav kan inte länsstyrelsen gå in och ändra beslutet.

Trafikläget

Att Prästgatan föreslås få en delvis ny dragning jämfört med i dag påpekas i några överklaganden. Länsstyrelsen delar inte de klagandes bedömning att den nya dragningen kommer att förorsaka olägenheter.

Inte heller invändningar om att trafiksituationen kommer att påverkas negativt anses vara så allvarliga att de föranleder länsstyrelsen att ingripa.

Sommarens översvämning har också lyfts som ett argument från sakägarna och det har uttryckts oro över rasrisk i området. Enligt länsstyrelsens bedömning har kommunen tagit detta i beaktande och uppfyller därmed de krav som ställs.

Avvisas rakt av

Sex av överklagandena avvisas utan närmare kommentarer. Det rör synpunkter från personer som inte bedöms vara sakägare. Även Föreningen för byggnadskultur ingår i den skaran.

Ett par av de klagande har också begärt att det ska ske en muntlig förhandling, men då länsstyrelsen redan i ett tidigare skede meddelat att förfarande i ärendet ska vara skriftligt avvisades denna begäran.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om så inte sker kommer planen att vinna laga kraft tre veckor efter att de klagande underrättats om länsstyrelsens beslut.