2015-04-14 14:31

2015-04-14 14:31

Planläggning pågår redan

MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om utveckling av Drevsta industriområde.
Vid en första politisk behandling får förslaget avslag.

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om utveckling av Drevsta industriområde. Förslaget innebär bland annat att kommunen ska utöka området för tillåten handel även på den västra sidan av Skaraborgsvägen och södra sidan av Varnumsleden.

Planeringsavdelningen delar synpunkten om att Drevsta industriområde bör utvecklas för framtida industri- och handelsetableringar och jobbar aktivt med detta i dag genom strategiska markköp för att möjliggöra ny planläggning för verksamheter, handel och industri, både norr och söder om Varnumsleden.

Men Västra sidan av Skaraborgsvägen anses däremot inte lämplig för planläggning då Lötälven, som stundom översvämmas, rinner genom området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer i planavdelningens bedömning och ger därför tummen ner för medborgarförslaget.

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om utveckling av Drevsta industriområde. Förslaget innebär bland annat att kommunen ska utöka området för tillåten handel även på den västra sidan av Skaraborgsvägen och södra sidan av Varnumsleden.

Planeringsavdelningen delar synpunkten om att Drevsta industriområde bör utvecklas för framtida industri- och handelsetableringar och jobbar aktivt med detta i dag genom strategiska markköp för att möjliggöra ny planläggning för verksamheter, handel och industri, både norr och söder om Varnumsleden.

Men Västra sidan av Skaraborgsvägen anses däremot inte lämplig för planläggning då Lötälven, som stundom översvämmas, rinner genom området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott instämmer i planavdelningens bedömning och ger därför tummen ner för medborgarförslaget.