2015-02-03 13:47

2015-02-03 13:47

Borgen för nya lägenheter

KOMMUNSTYRELSEN

Kristinehamnsbostäder har beslutat att bygga om ytterligare ett vårdhus på Marieberg till lägenheter. Med anledning av det vill bolaget att kommunen går in med ett utökat borgensåtagande. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunen ska utöka sitt borgensåtagande med maximalt 45 miljoner kronor.

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde yrkade oppositionsrådet Marie Oudin (M) att kommunen ska ställa ett amorteringskrav på två procent av den lånesumma som behövs för investeringarna, med start 2016.

– Jag förstår inte tanken bakom det här, det är bolagets styrelse som ska avgöra detta, sade Björn Johansson (V) som är bolagets styrelseordförande.

Majoritetsstyret röstade ned alliansyrkandet och fick igenom att frågan om amorteringskrav ska hanteras i ekonomiutskottet, varpå alliansen reserverade sig.

Kommunfullmäktige har sista ordet om borgensåtagandet.

Politikerna beslutade även att detaljplaneförslaget för Mariebergsområdet ska ställas ut igen, eftersom det skett ett antal förändringar sedan förra tillfället.

Övriga beslut:

• 2015 blir Picassoår. Lars-Åke Perssons två år gamla medborgarförslag om att utses 2015 till Picassoår ska anses besvarat eftersom pengar redan har avsatts för ett större jubileumsfirande.

Tjänstemannaförslaget var att medborgarförslaget skulle beviljas, vilket alliansen ställde sig bakom. Men majoriteten fick igenom att det i stället ska anses besvarat. Alliansen reserverade sig mot beslutet.

• Bygglovsmotion från Centerpartiet avslås. Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå motionen om att ge företag mer service genom att en särskild handläggare hanterar deras bygglovsprövningar. Miljö- och byggnadsnämnden förordade ett avslag med motiveringen att förvaltningen redan har en effektiv organisation där företagen får lika snabb service som övriga samt att det skulle bli sårbart med en person avsatt för just företag.

• Invånarna ska bli tryggare. Med anledning av resultaten i den medborgarundersökning som gjordes under fjolåret ska kommunen ta fram ett trygghetsprogram. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på ett sådant i samråd med trygghets- och folkhälsorådet.

• Satsning på stålindustrin. Bergsskolan i Filipstads ansökan om medfinansiering om 10 000 kronor årligen i tre år för ett projekt om den nya stål- och metallindustrin beviljas.

• Inga förändringar av Vålösundsplan. Inlagor från överklagarna till detaljplan fyra för Vålösundet kan tolkas som en begäran om ett planbesked och därför har en sådant hanterats. Kommunstyrelsen säger nej till att en begäran ska beviljas.

• Tydligare arvodesbestämmelser. Årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 procent har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån samt att partistöd utgår under tolv månader efter det att representationen upphört.

• KEAB vill utse extern revisor. Bolagen inom Kristinehamns Energi AB, KEAB, vill kunna utse bolagens externa revisor och revisorssuppleant på sin bolagsstämma. Men anledningen av det har man föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna en ny reviderad bolagsordning som tillåter detta. Kommunstyrelsen behandlade ärendet under tisdagen och förordade att gå på KEAB:s förslag.

• Ny förskola byggs 2016. Kommunstyrelsen förordar att en ny förskola med 80 platser byggs vid före detta Gustavsbergsskolan.

Efter en ajournering beslutades även att politikerna vill att renoveringsbehovet av intilliggande förskolan Äventyret ska utredas, om den ska vara kvar.

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde yrkade oppositionsrådet Marie Oudin (M) att kommunen ska ställa ett amorteringskrav på två procent av den lånesumma som behövs för investeringarna, med start 2016.

– Jag förstår inte tanken bakom det här, det är bolagets styrelse som ska avgöra detta, sade Björn Johansson (V) som är bolagets styrelseordförande.

Majoritetsstyret röstade ned alliansyrkandet och fick igenom att frågan om amorteringskrav ska hanteras i ekonomiutskottet, varpå alliansen reserverade sig.

Kommunfullmäktige har sista ordet om borgensåtagandet.

Politikerna beslutade även att detaljplaneförslaget för Mariebergsområdet ska ställas ut igen, eftersom det skett ett antal förändringar sedan förra tillfället.

Övriga beslut:

• 2015 blir Picassoår. Lars-Åke Perssons två år gamla medborgarförslag om att utses 2015 till Picassoår ska anses besvarat eftersom pengar redan har avsatts för ett större jubileumsfirande.

Tjänstemannaförslaget var att medborgarförslaget skulle beviljas, vilket alliansen ställde sig bakom. Men majoriteten fick igenom att det i stället ska anses besvarat. Alliansen reserverade sig mot beslutet.

• Bygglovsmotion från Centerpartiet avslås. Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå motionen om att ge företag mer service genom att en särskild handläggare hanterar deras bygglovsprövningar. Miljö- och byggnadsnämnden förordade ett avslag med motiveringen att förvaltningen redan har en effektiv organisation där företagen får lika snabb service som övriga samt att det skulle bli sårbart med en person avsatt för just företag.

• Invånarna ska bli tryggare. Med anledning av resultaten i den medborgarundersökning som gjordes under fjolåret ska kommunen ta fram ett trygghetsprogram. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på ett sådant i samråd med trygghets- och folkhälsorådet.

• Satsning på stålindustrin. Bergsskolan i Filipstads ansökan om medfinansiering om 10 000 kronor årligen i tre år för ett projekt om den nya stål- och metallindustrin beviljas.

• Inga förändringar av Vålösundsplan. Inlagor från överklagarna till detaljplan fyra för Vålösundet kan tolkas som en begäran om ett planbesked och därför har en sådant hanterats. Kommunstyrelsen säger nej till att en begäran ska beviljas.

• Tydligare arvodesbestämmelser. Årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 procent har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån samt att partistöd utgår under tolv månader efter det att representationen upphört.

• KEAB vill utse extern revisor. Bolagen inom Kristinehamns Energi AB, KEAB, vill kunna utse bolagens externa revisor och revisorssuppleant på sin bolagsstämma. Men anledningen av det har man föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna en ny reviderad bolagsordning som tillåter detta. Kommunstyrelsen behandlade ärendet under tisdagen och förordade att gå på KEAB:s förslag.

• Ny förskola byggs 2016. Kommunstyrelsen förordar att en ny förskola med 80 platser byggs vid före detta Gustavsbergsskolan.

Efter en ajournering beslutades även att politikerna vill att renoveringsbehovet av intilliggande förskolan Äventyret ska utredas, om den ska vara kvar.