2015-01-22 11:29

2015-01-22 12:39

Tredje mest nöjda i hela landet

KRISTINEHAMN: Ny undersökning visar att kommunen är ungefär som genomsnittet

Kristinehamn är en av Sveriges 15 snabbaste kommuner att erbjuda en plats på äldreboende.

Men när det gäller att erbjuda förskoleplats på önskat datum tillhör kommunen de 20 sämsta i landet.

Det visar senaste mätningen sammanställd av SKL.

Sveriges kommuner och landsting, SKL genomför årligen en undersökning där ett antal parametrar undersöks. I undersökningen för 2014 ligger Kristinehamn under medel till drygt hälften av resultaten och bättre än medel till knappt hälften. På tre punkter ligger kommunen precis på medel.

Bäst resultat har Kristinehamn när elever i årskurs åtta får säga hur nöjda de är med undervisningen. Med 89 procent nöjda hamnar kommunen på tredje bästa siffran i hela landet.

Förbättringar

Totalt är det 220 av landets 290 kommuner som är med i undersökningen som går under namnet Kvalitet i korthet.

Jämförs Kristinehamns resultat med föregående år har kommunen förbättrat sig när det gäller att erbjuda plats inom förskoleverksamhet. I 2013 års mätning var Kristinehamn näst sist och är nu bland de 20 sämsta på detta.

Väntetiden på en förskoleplats var under 2013 mer än dubbelt så lång som genomsnittet och har även den förbättras, men ligger fortsatt en bra bit sämre till än medel för övriga kommuner.

Socialförvaltningen valde att inte svara på enkäten under förra mätningen så resultaten inom de områdena går inte att jämföra.

Sveriges kommuner och landsting, SKL genomför årligen en undersökning där ett antal parametrar undersöks. I undersökningen för 2014 ligger Kristinehamn under medel till drygt hälften av resultaten och bättre än medel till knappt hälften. På tre punkter ligger kommunen precis på medel.

Bäst resultat har Kristinehamn när elever i årskurs åtta får säga hur nöjda de är med undervisningen. Med 89 procent nöjda hamnar kommunen på tredje bästa siffran i hela landet.

Förbättringar

Totalt är det 220 av landets 290 kommuner som är med i undersökningen som går under namnet Kvalitet i korthet.

Jämförs Kristinehamns resultat med föregående år har kommunen förbättrat sig när det gäller att erbjuda plats inom förskoleverksamhet. I 2013 års mätning var Kristinehamn näst sist och är nu bland de 20 sämsta på detta.

Väntetiden på en förskoleplats var under 2013 mer än dubbelt så lång som genomsnittet och har även den förbättras, men ligger fortsatt en bra bit sämre till än medel för övriga kommuner.

Socialförvaltningen valde att inte svara på enkäten under förra mätningen så resultaten inom de områdena går inte att jämföra.

Undersökningen

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Kristinehamn 78 procent, medel 83 procent.

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Kristinehamn 43 procent , medel 49 procent.

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

Kristinehamn 87 procent, medel 86 procent.

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–19 på vardagar?

Kristinehamn 53 timmar, medel 48 timmar.

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Kristinehamn 33 procent, medel 67 procent.

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Kristinehamn 33 dagar, medel 21 dagar.

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Kristinehamn 15 dagar, medel 52 dagar.

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

Kristinehamn 9 dagar, medel 16 dagar.

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Kristinehamn 56 procent, medel 61 procent.

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

Kristinehamn 18 personer, medel 15 personer.

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?

Kristinehamn 5,5 stycken, medel 5,4 stycken.

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?

Kristinehamn 83,7 procent, medel 83,2 procent.

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Kristinehamn 77 procent, medel 78 procent.

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Kristinehamn 63 procent, medel 53 procent.

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

Kristinehamn 42 procent, medel 40 procent.

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kristinehamn 123 000 kronor per år, medel 126 000 kronor per år.

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

Kristinehamn 92 procent, medel 92 procent.

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

Kristinehamn 66 procent, medel 68 procent.

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

Kristinehamn 83,1 procent, medel 86,4 procent.

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.

Kristinehamn 89 procent, medel 76 procent.

Kostnad per betygspoäng.

Kristinehamn 361 kronor, medel 368 kronor.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen.

Kristinehamn 74,3 procent, medel 78,3 procent.

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

Kristinehamn 31 900 kronor per elev, medel 25 000 kronor per elev.

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Kristinehamn 521 000 kronor per år, medel 677 000 kronor per år.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.

Kristinehamn 90 procent, medel 84 procent.

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

Kristinehamn 316 000 kronor per år, medel 249 000 kronor per år.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Kristinehamn 92 procent, medel 91 procent.

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning.

Kristinehamn 78 procent, medel 78 procent.

Andelen förvärvsarbetare i kommunen.

Kristinehamn 72,6 procent, medel 78,5 procent.

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

Kristinehamn 5,6 procent, medel 4,1 procent.

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

Kristinehamn 4,6 stycken, medel 4,9 stycken.

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

Kristinehamn 9,1 dagar, medel 9,3 dagar.

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

Kristinehamn 29 procent, medel 36 procent.

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

Kristinehamn 59 procent, medel 45 procent.

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Kristinehamn 22 procent, medel 20 procent.

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Kristinehamn 60 av 100 nöjda, medel 60 av 100 nöjda.

Källa: SKL