2017-06-19 16:51

2017-06-19 16:51

Få politiska beslut ändras av domstol

KARLSTAD: En fjärdel av besluten överklagas

Fullmäktigebeslut, som moskébeslutet, kan överklagas till domstol. Men enbart två procent av överklagandena ändras av domstolarna.

Kommunfullmäktige i Karlstads beslut att anta detaljplanen för samlingslokal på Rud kan överklagas till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Kommunen fick in omkring 450 synpunkter på förslaget, merparten negativa, det är därför inte orimligt att tro att beslutet kan komma att överklagas.

Vem kan överklaga ett fullmäktigebeslut?

– Vem som helst egentligen, men för att ha rätt att få sin sak prövad måste man ha yttrat sig under planprocessen och då senast under det som kallas granskningen, säger Klara Falk, planeringsarkitekt hos Boverket.

– Man ska också vara vad som kallas sakägare, vad det är har bestämts av rättspraxis, men generellt ska man vara berörd av beslutet. Ofta handlar det om fastighetsägare, om man tänker privatpersoner kan det i vissa fall handla om grannar eller hyresgäster som gränsar till eller ligger inom planområdet.

Hur överklagar man?

– Man överklagar skriftligt och ställer överklagandet till kommunen. Det enda kommunen prövar är om överklagandet skickats in i rätt tid. Kommunen prövar inte i sak, eller överklaganderätt, enbart om överklagandet kommit in till rätt tid utifrån när kommunen kungjorde sitt beslut. Därefter skickar kommunen vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen, säger Klara Falk.

När kan man överklaga?

– För detaljplaneärenden gäller tre veckor från det att kommunen kungjort beslutet.

Vad händer i mark- och miljödomstolen om någon överklagar ett beslut?

– Där prövar domstolen dels om den som överklagat har rätt att överklaga, om man är att betrakta som sakägare, man prövat också de invändningar man haft och om kommunen har fattat rätt beslut. När det gäller detaljplaner prövar man om platsen är lämplig, säger Klara Falk.

Hur många detaljplanebeslut överklagas varje år?

– Förra året var det 26 procent. Det har legat stadigt mellan 19 och 25 procent de senaste tio åren. Men det är väldigt få av de beslut som överklagas som upphävs, ungefär två procent av alla ärenden ändras av domstol.

Kommunfullmäktige i Karlstads beslut att anta detaljplanen för samlingslokal på Rud kan överklagas till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Kommunen fick in omkring 450 synpunkter på förslaget, merparten negativa, det är därför inte orimligt att tro att beslutet kan komma att överklagas.

Vem kan överklaga ett fullmäktigebeslut?

– Vem som helst egentligen, men för att ha rätt att få sin sak prövad måste man ha yttrat sig under planprocessen och då senast under det som kallas granskningen, säger Klara Falk, planeringsarkitekt hos Boverket.

– Man ska också vara vad som kallas sakägare, vad det är har bestämts av rättspraxis, men generellt ska man vara berörd av beslutet. Ofta handlar det om fastighetsägare, om man tänker privatpersoner kan det i vissa fall handla om grannar eller hyresgäster som gränsar till eller ligger inom planområdet.

Hur överklagar man?

– Man överklagar skriftligt och ställer överklagandet till kommunen. Det enda kommunen prövar är om överklagandet skickats in i rätt tid. Kommunen prövar inte i sak, eller överklaganderätt, enbart om överklagandet kommit in till rätt tid utifrån när kommunen kungjorde sitt beslut. Därefter skickar kommunen vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen, säger Klara Falk.

När kan man överklaga?

– För detaljplaneärenden gäller tre veckor från det att kommunen kungjort beslutet.

Vad händer i mark- och miljödomstolen om någon överklagar ett beslut?

– Där prövar domstolen dels om den som överklagat har rätt att överklaga, om man är att betrakta som sakägare, man prövat också de invändningar man haft och om kommunen har fattat rätt beslut. När det gäller detaljplaner prövar man om platsen är lämplig, säger Klara Falk.

Hur många detaljplanebeslut överklagas varje år?

– Förra året var det 26 procent. Det har legat stadigt mellan 19 och 25 procent de senaste tio åren. Men det är väldigt få av de beslut som överklagas som upphävs, ungefär två procent av alla ärenden ändras av domstol.