2017-04-26 11:23

2017-04-26 17:15

Strandskyddet kan stoppa Muminvärlden

KARLSTAD: Länsstyrelsen skeptisk till kommunens planer

Upplevelseanläggningar som den tilltänkta Muminvärlden ska inte ligga i strandskyddade områden, anser Naturvårdsverket.
– Det krävs särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. Och det blir nog svårt på Skutberget, säger Johan Magnusson, länsjurist på länsstyrelsen.

Karlstads kommun bör nog ta en rejäl diskussion med länsstyrelsen innan man lägger ner mer tid och pengar på planerna på en Muminvärld på Skutberget.

– För att inte inskränka på allmänhetens möjligheter att visats inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens, säger Johan Magnusson.

– Det gäller alla åtgärder inom 200 meter från sjön. Runt motionscentralen är strandskyddet utökat. Hela Ytterholmen, som man också vill ta i anspråk, är strandskyddad.

Särskilda skäl

Kommunen kan bevilja vilka tillstånd man vill på Skutberget och området närmast Vänern.

– Men om kommunen ger tillstånd ska deras dispens in till länsstyrelsen för granskning. För att vi ska kunna medge strandskyddsdispens krävs särskilda skäl. Och det blir nog svårt eftersom det handlar om ett i princip helt oexploaterat område, säger Johan Magnusson.

Långdragen process

Kommer kommunen och länsstyrelsen inte överens, kan det bli en långdragen juridisk process. Med överklaganden först till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen.

Länsstyrelsen påminner därför om Naturvårdsverkets allmänna råd och vägledningar. De säger att stugor, campingplatser och anläggningar av den typ som nu diskuteras på Skutberget, ska placeras utanför strandskydde områden. För att inte hindra allmänhetens tillträde.

Regeringen

Kommunens planer på att exploatera ett annat, lika Vänernära läge som Skutberget, har också nyligen stött på patrull.

Varken länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Boverket anser att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för att bygga 750 nya bostäder på Katrineberg. Den frågan ligger nu på regeringens bord för ett avgörande.

 

Karlstads kommun bör nog ta en rejäl diskussion med länsstyrelsen innan man lägger ner mer tid och pengar på planerna på en Muminvärld på Skutberget.

– För att inte inskränka på allmänhetens möjligheter att visats inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens, säger Johan Magnusson.

– Det gäller alla åtgärder inom 200 meter från sjön. Runt motionscentralen är strandskyddet utökat. Hela Ytterholmen, som man också vill ta i anspråk, är strandskyddad.

Särskilda skäl

Kommunen kan bevilja vilka tillstånd man vill på Skutberget och området närmast Vänern.

– Men om kommunen ger tillstånd ska deras dispens in till länsstyrelsen för granskning. För att vi ska kunna medge strandskyddsdispens krävs särskilda skäl. Och det blir nog svårt eftersom det handlar om ett i princip helt oexploaterat område, säger Johan Magnusson.

Långdragen process

Kommer kommunen och länsstyrelsen inte överens, kan det bli en långdragen juridisk process. Med överklaganden först till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen.

Länsstyrelsen påminner därför om Naturvårdsverkets allmänna råd och vägledningar. De säger att stugor, campingplatser och anläggningar av den typ som nu diskuteras på Skutberget, ska placeras utanför strandskydde områden. För att inte hindra allmänhetens tillträde.

Regeringen

Kommunens planer på att exploatera ett annat, lika Vänernära läge som Skutberget, har också nyligen stött på patrull.

Varken länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Boverket anser att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för att bygga 750 nya bostäder på Katrineberg. Den frågan ligger nu på regeringens bord för ett avgörande.

 

Sjunde kapitlet Miljöbalken

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.