2017-03-18 06:00

2017-03-18 06:00

Beslutdags i moskéfrågan

KARLSTAD: Stadsbyggnadsnämnden på onsdag

På onsdag i nästa vecka tas den heta mosképlanen upp i stadsbyggnadsnämnden. Trots cirka 400 synpunkter, många negativa, är kommunens förslag fortsatt att anta en detaljplan som möjliggör ett moskébygge på Rud.

Islamiska kulturföreningen vill bygga en moské i Karlstad. Var har diskuterats i många år och kommunens konkreta förslag sedan ett par år är att upplåta mark för detta på Rud, där den gamla rondellen låg alldeles i anslutning till Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård.

Planen har varit utställd för vid två tillfällen. Många Karlstadsbor har nyttjat möjligheten att tycka till och majoriteten har varit kritiska.

Redogörelse

Kommunen har under januari och februari gått igenom alla nya synpunkter och nu är alltså stadsbyggnadsnämnden redo att fatta beslut.

I handlingarna inför beslutet redogör berörda tjänstemän på punkt för punkt för kommunens ståndpunkt.

Här följer några av de vanligast förekommande frågorna/synpunkterna och kommunens svar.

Rud är inte lämplig plats för en moské?

– Valet av plats bedöms som lämpligt utifrån flera aspekter, bland annat närhet till kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, integragtion och läget i staden.

Platsen är illa vald med hänsyn till närliggande bostäder och skolor?

– Att en byggnad för kulturell och religiös verksamhet placeras i anslutning till bostäder och skolor är inget hinder enligt PBL, plan- och bygglagen. Rektorn vid Nobelgymnasiet såg möjligheter till utbyte mellan skolan och den planerande verksamheten.

Platsen är illa vald med hänsyn till kyrkogården samt den judiska begravningsplatsen?

– Karlstads kommun bedömer att olika typer av byggnader för olika ändamål ska kunna lokaliseras inom samma stadsdel, även om det finns olikheter.

Det borde byggas bostäder på platsen i stället!

– Marken har tidigare utlysts som ett potentiellt område för bostäder och marknaden har hörts. Det har dock inte funnits något stort intresse för marken samt vissa bekymmer avseende trafikbuller.

Kommunen ska inte upplåta mark till byggnad av religiös karaktär?

– Det finns inget hinder i gällande lagstiftning att kommunal mark får upplåtas genom tomträtt för användning enligt planförslaget.

Värdet på fastigheter kommer att minska?

– Den samlade bedömningen är att eventuella negativa konsekvenser är i nivå med vad som kan anses vara normalt förekommande vid ett förtätningsprojekt i Karlstad.

När stadsbyggnadsnämnden sagt sitt ska fullmäktige ta det avgörande beslutet. Moderaterna har redan meddelat att man tänker rösta nej. När NWT innan nyår frågade ledamöterna i fullmäktige om deras inställning pekade det mesta på att en majoritet tänker rösta ja.

Islamiska kulturföreningen vill bygga en moské i Karlstad. Var har diskuterats i många år och kommunens konkreta förslag sedan ett par år är att upplåta mark för detta på Rud, där den gamla rondellen låg alldeles i anslutning till Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård.

Planen har varit utställd för vid två tillfällen. Många Karlstadsbor har nyttjat möjligheten att tycka till och majoriteten har varit kritiska.

Redogörelse

Kommunen har under januari och februari gått igenom alla nya synpunkter och nu är alltså stadsbyggnadsnämnden redo att fatta beslut.

I handlingarna inför beslutet redogör berörda tjänstemän på punkt för punkt för kommunens ståndpunkt.

Här följer några av de vanligast förekommande frågorna/synpunkterna och kommunens svar.

Rud är inte lämplig plats för en moské?

– Valet av plats bedöms som lämpligt utifrån flera aspekter, bland annat närhet till kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, integragtion och läget i staden.

Platsen är illa vald med hänsyn till närliggande bostäder och skolor?

– Att en byggnad för kulturell och religiös verksamhet placeras i anslutning till bostäder och skolor är inget hinder enligt PBL, plan- och bygglagen. Rektorn vid Nobelgymnasiet såg möjligheter till utbyte mellan skolan och den planerande verksamheten.

Platsen är illa vald med hänsyn till kyrkogården samt den judiska begravningsplatsen?

– Karlstads kommun bedömer att olika typer av byggnader för olika ändamål ska kunna lokaliseras inom samma stadsdel, även om det finns olikheter.

Det borde byggas bostäder på platsen i stället!

– Marken har tidigare utlysts som ett potentiellt område för bostäder och marknaden har hörts. Det har dock inte funnits något stort intresse för marken samt vissa bekymmer avseende trafikbuller.

Kommunen ska inte upplåta mark till byggnad av religiös karaktär?

– Det finns inget hinder i gällande lagstiftning att kommunal mark får upplåtas genom tomträtt för användning enligt planförslaget.

Värdet på fastigheter kommer att minska?

– Den samlade bedömningen är att eventuella negativa konsekvenser är i nivå med vad som kan anses vara normalt förekommande vid ett förtätningsprojekt i Karlstad.

När stadsbyggnadsnämnden sagt sitt ska fullmäktige ta det avgörande beslutet. Moderaterna har redan meddelat att man tänker rösta nej. När NWT innan nyår frågade ledamöterna i fullmäktige om deras inställning pekade det mesta på att en majoritet tänker rösta ja.