2016-12-16 05:50

2016-12-16 05:50

Politikernas svar i helhet

Här är svaren från de fullmäktigeledamöter som svarade på NWT:s enkät om mosképlanen.

Frågorna vi ställde var:

1. Är du för eller emot ett moskébygge på Rud?

2. Varför ja (för) eller nej (emot)?

3. De flesta inkomna synpunkterna kring bygget är negativa. Många närboende är oroliga. Hur ser du på den oro som finns? Påverkar oron din inställning i frågan?

 

Per-Inge Lidén (MP:

– Jag är för en moské. Sverige är ett fritt land med religionsfrihet. Vi behöver goda möten mellan Islamiska föreningen och de närboende.

 

Hans Åke Scherp (V):

– Eftersom vi har religionsfrihet i vårt land är jag för ett moskébygge på Rud om byggnadslov ges. Människor med olika trosuppfattningar ska ha möjligheter att utöva sin religion. Bygglov för ett moskébygge ska prövas på samma sätt som andra bygglovsansökningar.

 

Monika Bubholz (MP):

– Jag tycker att det är viktigt att olika religioner får bedriva sin verksamhet i Karlstad under liknande villkor, vi har ju religionsfrihet i Sverige. Om nu Islamska föreningen vill bygga och finansiera en moské så ska inte kommunen hindra det. Det utesluter ju inte att vi sedan får ha en debatt om kvinnosyn, hedersrelaterade frågor och andra kulturella aspekter som vi kan ha en annan syn på. Om det finns en oro hos närboende så ska vi såklart ta den på allvar men det finns ju redan idag en fungerande moské i Karlstad.

 

Carola 'Lola' Bolmstedt (MP):

– Sitter även i stadsbyggnadsnämnden och det vi ska ta ställning till är detaljplan för en fastighet. Så frågan är konstigt ställd tycker jag då den tar hänsyn till vad fastigheten avses att används till. Trots allt är det religionsfrihet i Sverige och plan- & bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande, att vi som kommun upprättar översiktsplan samt föreskrifter om , , , ”” och verksamhet.

– Oro finns även vid andra detaljplaner, t ex när det handlar om förtätning och byggande på höjden, inget ovanligt att människor har åsikter vid samråd som är av olika karaktär. Det hör till den demokratiska processen. Det jag intresserar mig för är fakta som är av vikt för beslutet som är kopplat till tolkning av plan- & bygglagen.

 

Den Kristdemokratiska gruppen i Karlstads kommunfullmäktige:

– Då processen fortfarande pågår avvaktar vi med vårt ställningstagande till dess att den är klar.

 

Eleanor Lundman (MP):

– Jag är för en synlig moské i stadsbilden lika väl som vi har andra religiösa byggnader i staden. Att få möjlighet att utöva sin religion eller att avstå helt från religionsutövning är en självklarhet i Karlstad och i övriga Sverige. Att de flesta kommentarer är kritiska kan bero på att de medborgare som inte känner någon oro heller inte uttrycker sin ståndpunkt lika tydligt. Vid alla typer av förändringar är det viktigt att ha en öppen dialog och informera om processen.

 

Alexander Torin (M):

– Jag är mot, men än är processen inte klar och jag har inte sett allt underlag så ett definitivt besked är svårt att ge.

– Det är min bestämda uppfattning att i det läget kommunen befinner sig, en tid av tillväxt och bostadsbrist, skall kommunens mark i första hand prioriteras mot bostäder och välfärdsverksamhet. Inte religösa byggnader.

– Det är klart att man skall ta människors oro på allvar. Men mitt ställningstagande grundas i första hand kring resonemanget ovan.

 

Göran Nilsson (M):

– Det pågår fortfarande en diskussion inom vårt parti. Många hör av sig med synpunkter och de skall givetvis beaktas i den fortsatta processen. Beslut i frågan är inte ”akut” varför det finns tid för djupare analys och diskussion.

 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen:

– Kommunfullmäktige har så småningom att ta ställning till ett förslag till detaljplan. PBL (Plan- och bygglagen) reglerar inte innehåll i byggnader, utan planering och utformning. Socialdemokraterna konstaterar att flera platser undersökts för ett moskébygge i Karlstad. Efter en samlad bedömning förordas Rud som lämplig lokalisering. Teknik- och fastighetsnämnden fattade redan i november 2015 beslut om ett samarbetsavtal avseende den aktuella tomten. Vi har inget annat förslag i dagsläget och har heller inte upplevt att något annat förslag förts fram.

– Socialdemokraterna tar människors oro på allvar. Det finns olika erfarenheter av moskéer i Sverige och vi vill betona vikten av att det förs en dialog mellan kommunen och företrädare för moskén. Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformens andra kapitel. De demokratiska rättigheter vårt samhälle bygger på gäller alla, oavsett religionstillhörighet. Alla människors rätt att själva bestämma över sina liv, jämställdhet och jämlikhet kan vi aldrig kompromissa med. Skolan och socialtjänsten har viktiga uppgifter i det dagliga arbetet.

 

Marléne Lund Kopparklint (M):

– Detta ärende bereds i vanlig kommunal ordning och av respekt för den demokratiska beslutsprocessen har jag inget svar att ge ännu. Vad gäller planprocessen har detaljplanen varit ute för samråd där kommunen tagit emot synpunkter från många kommuninvånare. Pga ett stort allmänintresse är den nu ute (t.o.m 16 dec) för ett sk. utökat samråd. Slutgiltigt beslut i ärendet kommer troligtvis att fattas i kommunfullmäktige, någon gång i början på år 2017.

– Självklart ska människors oro tas på allvar. Av olika anledningar har vi har valt att ha ett utökat samråd som bl.a. ger mer tid till diskussion och kommunikation i frågan.

 

Christian Holm Barenfeld (M):

– Det pågår nu en diskussion och samråd som ännu inte är avslutade. Jag vill också att Karlstadborna ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter och jag vill därmed inte ännu ge ett definitivt besked. Jag är dock mycket tveksam och tycker i grunden att den kommunala marken snarare bör användas för byggande av bostäder och andra eventuella andra byggnader som är direkt kopplade till välfärdssektorn.

– Hänvisar här till svaret i fråga 1 och ber i övrigt att få återkomma med definitivt besked när samråden är avslutade och vi tagit del av samtliga synpunkter.

– I denna fråga såväl som andra anser jag att det är viktigt att ta invånarnas oro på allvar och även generellt lyssna på de synpunkter som Karlstadborna framför. Vi bör alltid kunna ge goda svar på de frågor medborgarna ställer. Sedan kan vi i vissa fall behöva fatta beslut som är svåra och inte alltid populära, det följer med det politiska uppdraget. I detta fall ser jag däremot inte nödvändigheten i detta.

 

Heléne Torvaldsdotter Dehring (M):

– Eftersom planprocessen inte är klar har jag svårt att slutgiltigt ta ställning, lutar dock att vara emot.

– Jag respekterar människors oro och jag tar människors oro på allvar. Jag vill därför vänta in den demokratiska processen för att ta ställning fullt ut. Vi har lagar och regler i Sverige som ska efterlevas bl.a. religionsfrihet.

– Oron påverkar inte min inställning.

 

Niklas Wikström (L):

– Detaljplanprocessen pågår nu, frågan är i nuläget inte föremål för ett politiskt beslut, det kommer under nästa år. Ett ställningstagande om en moské måste utgå från principen att det är den föreslagna byggnaden och inte religionen man säger ja eller nej till. Beslutet ska grundas på samma fakta, omständigheter och problemställningar som används och bedöms när andra fastigheter byggs. Om en moské är lämpligt ur ett religiöst perspektiv är inte en fråga som ska hanteras inom ramen för kommunens planbeslut. Gör man det riskerar man osvikligen att komma i konflikt med internationella konventioner och svensk lag.

– Min grundinställning är att alla som lever i Sverige har rätt att utöva sin religion. Tanke-, samvets- och religionsfriheten är reglerad i svensk lag och i europakonventionen. En del av Karlstads medborgare är muslimer. I många år har den islamska kulturföreningen letat en permanent lösning för en samlingslokal. Föreningen har en öppen attityd och har god kontakt med kommunen och andra myndigheter. Min bedömning är att en permanent lokal är en förutsättning för att föreningen ska kunna fortsätta vara en öppen och aktiv del i den integrationsutmaning vi står inför. I arbetet med mångfald och mot hederskulturer behövs många olika röster och aktörer.

– Det är snarare regel än undantag att nya byggnader väcker frågor och hos vissa oro. Den oro som handlar om den fysiska miljön ska naturligtvis granskas noga. Oro som handlar om religionsfrihet är viktig att samtala om och diskutera. Det är en grundförutsättning för att Sveriges ska kunna vara ett mångkulturellt demokratiskt samhälle.

 

Robert Andersson (L):

– Frågan kring byggnationen av en moské på Rud har ännu inte blivit ett ärende för fullmäktige utan befinner sig fortfarande i en pågående process. I dagsläget har jag inget beslutsunderlag att ta ställning till och kan således inte göra det nu. Ett ställningstagande om en moské måste utgå från principen att det är den föreslagna byggnaden och inte religionen man säger ja eller nej till.

– Beslutet ska grundas på samma fakta, omständigheter och problemställningar som används och bedöms inför byggnation av andra fastigheter.Skulle det falla ut på det viset att underlaget för beslut visar på att en moské kan byggas är min åsikt att alla som lever i Sverige har rätt att utöva sin religion. I många år har den Islamska kulturföreningen letat en permanent lösning för en samlingslokal. Föreningen har en öppen attityd och har god kontakt med kommunen och andra myndigheter.

– Det är snarare regel än undantag att nya byggnader väcker frågor och hos vissa oro. Den oro som handlar om den fysiska miljön ska naturligtvis granskas noga. Oro som handlar om religionsfrihet är viktig att samtala om och diskutera. Det är en grundförutsättning för att Sveriges ska kunna vara ett mångkulturellt demokratiskt samhälle.

 

Eva Wikström Hallonsten (L):

– Svar som på jag kan stå för i dagsläget: Som politiker måste man utgå från de lagar och regler som finns att följa. Ärendet har kommit till kommunfullmäktiges bord och kommer att avgöras under 2017. Det är viktigt för mig att ta del av handlingar och med tanke på det utökade samrådsförfarandet, så vill jag vara väl insatt och ha lyssnat till de synpunkter som kommer fram.

– Jag kan inte svara på om jag är för eller emot en placering på Rud. Det är viktigt att ha tagit del av handlingar, att nu lyssna till alla synpunkter som kommer/har kommit fram och till dem, som berörs av frågan.

 

Andreas Pettersson, Henrik Lander, Christina Leander C och Thomas Ohlsson, alla ledamöter eller ersättare för Centern:

– Karlstad kommun har fått en förfrågan från Islamiska kulturföreningen angående möjligheten att bygga en moské med tillhörande föreningslokaler samt hjälp att finna en lämplig lokalisering för detta. Detta istället för den lokal de i dag hyr på Kronoparken. Kommunen har efter sondering pekat ut en tänkbar plats vid Rud och nu pågår detaljplanearbete.

– De synpunkter som kommer fram i detaljplaneprocessen ska vi lyssna på och diskutera för att bilda oss en uppfattning, precis som i andra ärenden. Vi i Centerpartiet ser detta som en möjlig plats att kunna bygga denna samlingssal på och är positivt inställda till bygget.

Frågorna vi ställde var:

1. Är du för eller emot ett moskébygge på Rud?

2. Varför ja (för) eller nej (emot)?

3. De flesta inkomna synpunkterna kring bygget är negativa. Många närboende är oroliga. Hur ser du på den oro som finns? Påverkar oron din inställning i frågan?

 

Per-Inge Lidén (MP:

– Jag är för en moské. Sverige är ett fritt land med religionsfrihet. Vi behöver goda möten mellan Islamiska föreningen och de närboende.

 

Hans Åke Scherp (V):

– Eftersom vi har religionsfrihet i vårt land är jag för ett moskébygge på Rud om byggnadslov ges. Människor med olika trosuppfattningar ska ha möjligheter att utöva sin religion. Bygglov för ett moskébygge ska prövas på samma sätt som andra bygglovsansökningar.

 

Monika Bubholz (MP):

– Jag tycker att det är viktigt att olika religioner får bedriva sin verksamhet i Karlstad under liknande villkor, vi har ju religionsfrihet i Sverige. Om nu Islamska föreningen vill bygga och finansiera en moské så ska inte kommunen hindra det. Det utesluter ju inte att vi sedan får ha en debatt om kvinnosyn, hedersrelaterade frågor och andra kulturella aspekter som vi kan ha en annan syn på. Om det finns en oro hos närboende så ska vi såklart ta den på allvar men det finns ju redan idag en fungerande moské i Karlstad.

 

Carola 'Lola' Bolmstedt (MP):

– Sitter även i stadsbyggnadsnämnden och det vi ska ta ställning till är detaljplan för en fastighet. Så frågan är konstigt ställd tycker jag då den tar hänsyn till vad fastigheten avses att används till. Trots allt är det religionsfrihet i Sverige och plan- & bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande, att vi som kommun upprättar översiktsplan samt föreskrifter om , , , ”” och verksamhet.

– Oro finns även vid andra detaljplaner, t ex när det handlar om förtätning och byggande på höjden, inget ovanligt att människor har åsikter vid samråd som är av olika karaktär. Det hör till den demokratiska processen. Det jag intresserar mig för är fakta som är av vikt för beslutet som är kopplat till tolkning av plan- & bygglagen.

 

Den Kristdemokratiska gruppen i Karlstads kommunfullmäktige:

– Då processen fortfarande pågår avvaktar vi med vårt ställningstagande till dess att den är klar.

 

Eleanor Lundman (MP):

– Jag är för en synlig moské i stadsbilden lika väl som vi har andra religiösa byggnader i staden. Att få möjlighet att utöva sin religion eller att avstå helt från religionsutövning är en självklarhet i Karlstad och i övriga Sverige. Att de flesta kommentarer är kritiska kan bero på att de medborgare som inte känner någon oro heller inte uttrycker sin ståndpunkt lika tydligt. Vid alla typer av förändringar är det viktigt att ha en öppen dialog och informera om processen.

 

Alexander Torin (M):

– Jag är mot, men än är processen inte klar och jag har inte sett allt underlag så ett definitivt besked är svårt att ge.

– Det är min bestämda uppfattning att i det läget kommunen befinner sig, en tid av tillväxt och bostadsbrist, skall kommunens mark i första hand prioriteras mot bostäder och välfärdsverksamhet. Inte religösa byggnader.

– Det är klart att man skall ta människors oro på allvar. Men mitt ställningstagande grundas i första hand kring resonemanget ovan.

 

Göran Nilsson (M):

– Det pågår fortfarande en diskussion inom vårt parti. Många hör av sig med synpunkter och de skall givetvis beaktas i den fortsatta processen. Beslut i frågan är inte ”akut” varför det finns tid för djupare analys och diskussion.

 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen:

– Kommunfullmäktige har så småningom att ta ställning till ett förslag till detaljplan. PBL (Plan- och bygglagen) reglerar inte innehåll i byggnader, utan planering och utformning. Socialdemokraterna konstaterar att flera platser undersökts för ett moskébygge i Karlstad. Efter en samlad bedömning förordas Rud som lämplig lokalisering. Teknik- och fastighetsnämnden fattade redan i november 2015 beslut om ett samarbetsavtal avseende den aktuella tomten. Vi har inget annat förslag i dagsläget och har heller inte upplevt att något annat förslag förts fram.

– Socialdemokraterna tar människors oro på allvar. Det finns olika erfarenheter av moskéer i Sverige och vi vill betona vikten av att det förs en dialog mellan kommunen och företrädare för moskén. Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformens andra kapitel. De demokratiska rättigheter vårt samhälle bygger på gäller alla, oavsett religionstillhörighet. Alla människors rätt att själva bestämma över sina liv, jämställdhet och jämlikhet kan vi aldrig kompromissa med. Skolan och socialtjänsten har viktiga uppgifter i det dagliga arbetet.

 

Marléne Lund Kopparklint (M):

– Detta ärende bereds i vanlig kommunal ordning och av respekt för den demokratiska beslutsprocessen har jag inget svar att ge ännu. Vad gäller planprocessen har detaljplanen varit ute för samråd där kommunen tagit emot synpunkter från många kommuninvånare. Pga ett stort allmänintresse är den nu ute (t.o.m 16 dec) för ett sk. utökat samråd. Slutgiltigt beslut i ärendet kommer troligtvis att fattas i kommunfullmäktige, någon gång i början på år 2017.

– Självklart ska människors oro tas på allvar. Av olika anledningar har vi har valt att ha ett utökat samråd som bl.a. ger mer tid till diskussion och kommunikation i frågan.

 

Christian Holm Barenfeld (M):

– Det pågår nu en diskussion och samråd som ännu inte är avslutade. Jag vill också att Karlstadborna ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter och jag vill därmed inte ännu ge ett definitivt besked. Jag är dock mycket tveksam och tycker i grunden att den kommunala marken snarare bör användas för byggande av bostäder och andra eventuella andra byggnader som är direkt kopplade till välfärdssektorn.

– Hänvisar här till svaret i fråga 1 och ber i övrigt att få återkomma med definitivt besked när samråden är avslutade och vi tagit del av samtliga synpunkter.

– I denna fråga såväl som andra anser jag att det är viktigt att ta invånarnas oro på allvar och även generellt lyssna på de synpunkter som Karlstadborna framför. Vi bör alltid kunna ge goda svar på de frågor medborgarna ställer. Sedan kan vi i vissa fall behöva fatta beslut som är svåra och inte alltid populära, det följer med det politiska uppdraget. I detta fall ser jag däremot inte nödvändigheten i detta.

 

Heléne Torvaldsdotter Dehring (M):

– Eftersom planprocessen inte är klar har jag svårt att slutgiltigt ta ställning, lutar dock att vara emot.

– Jag respekterar människors oro och jag tar människors oro på allvar. Jag vill därför vänta in den demokratiska processen för att ta ställning fullt ut. Vi har lagar och regler i Sverige som ska efterlevas bl.a. religionsfrihet.

– Oron påverkar inte min inställning.

 

Niklas Wikström (L):

– Detaljplanprocessen pågår nu, frågan är i nuläget inte föremål för ett politiskt beslut, det kommer under nästa år. Ett ställningstagande om en moské måste utgå från principen att det är den föreslagna byggnaden och inte religionen man säger ja eller nej till. Beslutet ska grundas på samma fakta, omständigheter och problemställningar som används och bedöms när andra fastigheter byggs. Om en moské är lämpligt ur ett religiöst perspektiv är inte en fråga som ska hanteras inom ramen för kommunens planbeslut. Gör man det riskerar man osvikligen att komma i konflikt med internationella konventioner och svensk lag.

– Min grundinställning är att alla som lever i Sverige har rätt att utöva sin religion. Tanke-, samvets- och religionsfriheten är reglerad i svensk lag och i europakonventionen. En del av Karlstads medborgare är muslimer. I många år har den islamska kulturföreningen letat en permanent lösning för en samlingslokal. Föreningen har en öppen attityd och har god kontakt med kommunen och andra myndigheter. Min bedömning är att en permanent lokal är en förutsättning för att föreningen ska kunna fortsätta vara en öppen och aktiv del i den integrationsutmaning vi står inför. I arbetet med mångfald och mot hederskulturer behövs många olika röster och aktörer.

– Det är snarare regel än undantag att nya byggnader väcker frågor och hos vissa oro. Den oro som handlar om den fysiska miljön ska naturligtvis granskas noga. Oro som handlar om religionsfrihet är viktig att samtala om och diskutera. Det är en grundförutsättning för att Sveriges ska kunna vara ett mångkulturellt demokratiskt samhälle.

 

Robert Andersson (L):

– Frågan kring byggnationen av en moské på Rud har ännu inte blivit ett ärende för fullmäktige utan befinner sig fortfarande i en pågående process. I dagsläget har jag inget beslutsunderlag att ta ställning till och kan således inte göra det nu. Ett ställningstagande om en moské måste utgå från principen att det är den föreslagna byggnaden och inte religionen man säger ja eller nej till.

– Beslutet ska grundas på samma fakta, omständigheter och problemställningar som används och bedöms inför byggnation av andra fastigheter.Skulle det falla ut på det viset att underlaget för beslut visar på att en moské kan byggas är min åsikt att alla som lever i Sverige har rätt att utöva sin religion. I många år har den Islamska kulturföreningen letat en permanent lösning för en samlingslokal. Föreningen har en öppen attityd och har god kontakt med kommunen och andra myndigheter.

– Det är snarare regel än undantag att nya byggnader väcker frågor och hos vissa oro. Den oro som handlar om den fysiska miljön ska naturligtvis granskas noga. Oro som handlar om religionsfrihet är viktig att samtala om och diskutera. Det är en grundförutsättning för att Sveriges ska kunna vara ett mångkulturellt demokratiskt samhälle.

 

Eva Wikström Hallonsten (L):

– Svar som på jag kan stå för i dagsläget: Som politiker måste man utgå från de lagar och regler som finns att följa. Ärendet har kommit till kommunfullmäktiges bord och kommer att avgöras under 2017. Det är viktigt för mig att ta del av handlingar och med tanke på det utökade samrådsförfarandet, så vill jag vara väl insatt och ha lyssnat till de synpunkter som kommer fram.

– Jag kan inte svara på om jag är för eller emot en placering på Rud. Det är viktigt att ha tagit del av handlingar, att nu lyssna till alla synpunkter som kommer/har kommit fram och till dem, som berörs av frågan.

 

Andreas Pettersson, Henrik Lander, Christina Leander C och Thomas Ohlsson, alla ledamöter eller ersättare för Centern:

– Karlstad kommun har fått en förfrågan från Islamiska kulturföreningen angående möjligheten att bygga en moské med tillhörande föreningslokaler samt hjälp att finna en lämplig lokalisering för detta. Detta istället för den lokal de i dag hyr på Kronoparken. Kommunen har efter sondering pekat ut en tänkbar plats vid Rud och nu pågår detaljplanearbete.

– De synpunkter som kommer fram i detaljplaneprocessen ska vi lyssna på och diskutera för att bilda oss en uppfattning, precis som i andra ärenden. Vi i Centerpartiet ser detta som en möjlig plats att kunna bygga denna samlingssal på och är positivt inställda till bygget.