2016-10-11 17:36

2016-10-11 17:36

Säger nej till bostäder

KARLSTAD

Länsstyrelsen anser i ett yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Välsviken att en utbyggnad av bostäder på Alsternäset är olämplig.

Anledningen är bland annat höga naturvärden med nyckelbiotopklassning, artskydd, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv samt buller.

För att lika många bostäder ska kunna byggas i Välsviken bör exploateringsgraden höjas i andra delar av planområdet. Man anser även att trafiksituationen i Välsviken bör utredas ytterligare eftersom man menar att riksintresset för kommunikation inte säkerställs i nuvarande plan.

Länsstyrelsen vill dessutom ha en kompletterande naturvärdesutredning öster om dagens handelsområde om naturvärden samt skyddade och rödlistade arter.

 

Anledningen är bland annat höga naturvärden med nyckelbiotopklassning, artskydd, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv samt buller.

För att lika många bostäder ska kunna byggas i Välsviken bör exploateringsgraden höjas i andra delar av planområdet. Man anser även att trafiksituationen i Välsviken bör utredas ytterligare eftersom man menar att riksintresset för kommunikation inte säkerställs i nuvarande plan.

Länsstyrelsen vill dessutom ha en kompletterande naturvärdesutredning öster om dagens handelsområde om naturvärden samt skyddade och rödlistade arter.