2016-10-07 15:40

2016-10-07 15:40

NCC ansöker om tillstånd för ny bergtäkt i Sofiedal

TROSSNÄS: 15 miljoner ton berg

NCC vill öppna en bergtäkt på syskonen Jensens marker öster om Bryngelsrud.

Bolaget har ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om att få öppna Sofiedal bergtäkt, en ny bergtäkt där man vill bryta 15 miljoner ton berg. Man vill också ha tillstånd att avleda vatten och återvinna schaktmassor.

NCC är ute efter högkvalitativt bergmaterial för kommande vägbyggen som planeras i närheten.

50 000 ton per år

Man vill också kunna ta emot och sortera och bearbeta 50 000 ton återvinningsmassor per år.

Bolaget vill ha ett permanent tillstånd för den nya verksamheten, i andra hand ett tillstånd som gäller under 30 år. Man kan tänka sig att begränsa bullrande och vibrationsalstrande arbeten till vardagar, mellan klocka sex och 18.

Närmsta bostäder är enskilda hus i Hackedalen, Bryngelsrud ungefär 800 meter väster om den planerade bergtäkten.

– Där finns en oro för vattnet i privata brunnar. Men fastigheterna ligger utanför det beräknade påverkansområdet, säger Annika Jensen på miljöförvaltningen.

Den 19 oktober tar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om hur deras yttrande över ansökan ska se ut.

I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse sägs att det från naturvårds- och friluftssynpunkt inte finns några hinder mot att ge tillstånd för verksamheten.

Förutsatt att vissa försiktighetsåtgärder genomförs.

Förvaltningen vill att man justerar, drar om en del av vandringsleden mellan Skutberget och Kil som går genom området. Man vill behålla en skogsremsa och bygga en skydds- och bullervall mot bergtäkten.

Bolaget har ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om att få öppna Sofiedal bergtäkt, en ny bergtäkt där man vill bryta 15 miljoner ton berg. Man vill också ha tillstånd att avleda vatten och återvinna schaktmassor.

NCC är ute efter högkvalitativt bergmaterial för kommande vägbyggen som planeras i närheten.

50 000 ton per år

Man vill också kunna ta emot och sortera och bearbeta 50 000 ton återvinningsmassor per år.

Bolaget vill ha ett permanent tillstånd för den nya verksamheten, i andra hand ett tillstånd som gäller under 30 år. Man kan tänka sig att begränsa bullrande och vibrationsalstrande arbeten till vardagar, mellan klocka sex och 18.

Närmsta bostäder är enskilda hus i Hackedalen, Bryngelsrud ungefär 800 meter väster om den planerade bergtäkten.

– Där finns en oro för vattnet i privata brunnar. Men fastigheterna ligger utanför det beräknade påverkansområdet, säger Annika Jensen på miljöförvaltningen.

Den 19 oktober tar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om hur deras yttrande över ansökan ska se ut.

I teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse sägs att det från naturvårds- och friluftssynpunkt inte finns några hinder mot att ge tillstånd för verksamheten.

Förutsatt att vissa försiktighetsåtgärder genomförs.

Förvaltningen vill att man justerar, drar om en del av vandringsleden mellan Skutberget och Kil som går genom området. Man vill behålla en skogsremsa och bygga en skydds- och bullervall mot bergtäkten.