2015-09-22 18:13

2015-09-22 18:14

Kritik mot Sundsta torg

KARLSTAD: "Ett flertal höghus på 10–17 våningar kommer att förfula området på ett påtagligt sätt"

Samrådstiden för detaljplanen för Sundsta torg har gått ut och protesterna mot det planerade projektet är omfattande.
Kritiken riktar främst in sig mot de höga höjderna på husen som blir upp till 17 våningar, men oro finns även för ökad trafik och exploatering av grönytor.

Storsatsningen Sundsta torg omfattar upp till 250 nya lägenheter och placeringen är vid korsningen Ringervägen/Rudsvägen/Hagaborgsgatan.

Där restaurangen Pasha låg vill Lundbergs bygga ett 17 våningar högt punkthus som blir ungefär 50 meter högt och intill det en större huskropp som blir sju våningar hög.

Tvärs över Ringervägen, vid dagens parkering intill Sundstatjärn planerar Prepart och Karlstadhus för själva torgdelen som ska bestå av tre höghus med 13, elva och åtta våningar.

Nu har den nya detaljplanen varit ute på samråd och reaktionerna är många och till största delen negativa. NWT redovisar några av dem. Störst kritik riktas mot att husen planeras bli så höga.

– Att på den aktuella lilla ytan tränga in ett flertal höghus på 10–17 våningar kommer att förfula området på ett påtagligt sätt, skriver bostadsrättsföreningen Vargen.

Vill se en anpassning

– De höga byggnaderna skulle medföra stora skuggområden och avskärmning av fri sikt...för hundratals lägenheter. Bebygg i stället området med bostadshus på fyra–sex våningar som överensstämmer med områdets nuvarande karaktär, anser bostadsrättsföreningen Snickaren.

Carlstad-Gillet är inne på samma spår och menar att om detaljplanen realiseras kommer den innebära en skada på stadsbilden som inte kan återställas. Karlstad lever oroas för att mark närmare än 100 meter från Sundstatjärn ska tas i anspråk.

Länsstyrelsen påpekar att den rödlistade fågelarten sävsparv och flera arter fladdermöss har observerats i området.

Man konstaterar även att bullerutredningen visar att den maximala ljudnivån överskrids vid flera fasader och att fordonstrafiken riskerar att ta andra vägar på grund av den upphöjda yta i gatan som planeras vid det nya torget.

– Det vore konstigt om det inte kom åsikter på den här planen. Personligen anser jag att den kan vitalisera en centrumnära stadsdel som Sundsta. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare godkänt den förtätningsstudie som också har tyckt att det går att bygga lite högre hus här, säger stadsarkitekten Henrik Sjöberg.

”Visar rimliga värden”

– Ingen ny mark innanför strandskyddet tas i anspråk och vi klarar även bullernivåerna. Också skuggstudien visar rimliga värden, men vi ska givetvis diskutera alla åsikter. Dessutom kommer vi komplettera med ytterligare markundersökningar och bullermätningar.

– Om tre, fyra månader kommer planen ut på granskning och vi hoppas på ett antagande under kvartal två eller tre 2016, säger stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif.

Storsatsningen Sundsta torg omfattar upp till 250 nya lägenheter och placeringen är vid korsningen Ringervägen/Rudsvägen/Hagaborgsgatan.

Där restaurangen Pasha låg vill Lundbergs bygga ett 17 våningar högt punkthus som blir ungefär 50 meter högt och intill det en större huskropp som blir sju våningar hög.

Tvärs över Ringervägen, vid dagens parkering intill Sundstatjärn planerar Prepart och Karlstadhus för själva torgdelen som ska bestå av tre höghus med 13, elva och åtta våningar.

Nu har den nya detaljplanen varit ute på samråd och reaktionerna är många och till största delen negativa. NWT redovisar några av dem. Störst kritik riktas mot att husen planeras bli så höga.

– Att på den aktuella lilla ytan tränga in ett flertal höghus på 10–17 våningar kommer att förfula området på ett påtagligt sätt, skriver bostadsrättsföreningen Vargen.

Vill se en anpassning

– De höga byggnaderna skulle medföra stora skuggområden och avskärmning av fri sikt...för hundratals lägenheter. Bebygg i stället området med bostadshus på fyra–sex våningar som överensstämmer med områdets nuvarande karaktär, anser bostadsrättsföreningen Snickaren.

Carlstad-Gillet är inne på samma spår och menar att om detaljplanen realiseras kommer den innebära en skada på stadsbilden som inte kan återställas. Karlstad lever oroas för att mark närmare än 100 meter från Sundstatjärn ska tas i anspråk.

Länsstyrelsen påpekar att den rödlistade fågelarten sävsparv och flera arter fladdermöss har observerats i området.

Man konstaterar även att bullerutredningen visar att den maximala ljudnivån överskrids vid flera fasader och att fordonstrafiken riskerar att ta andra vägar på grund av den upphöjda yta i gatan som planeras vid det nya torget.

– Det vore konstigt om det inte kom åsikter på den här planen. Personligen anser jag att den kan vitalisera en centrumnära stadsdel som Sundsta. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare godkänt den förtätningsstudie som också har tyckt att det går att bygga lite högre hus här, säger stadsarkitekten Henrik Sjöberg.

”Visar rimliga värden”

– Ingen ny mark innanför strandskyddet tas i anspråk och vi klarar även bullernivåerna. Också skuggstudien visar rimliga värden, men vi ska givetvis diskutera alla åsikter. Dessutom kommer vi komplettera med ytterligare markundersökningar och bullermätningar.

– Om tre, fyra månader kommer planen ut på granskning och vi hoppas på ett antagande under kvartal två eller tre 2016, säger stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif.