2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Dags att utveckla demokratin!

Häromveckan presenterade kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson den så kallade Kommunkompassen. Detta utvärderingsinstrument är utarbetat av organisationen Sveriges kommuner och Landsting i samarbete med Norge, Danmark och Finland. Målet är att få ett bra verktyg för utvärdering och analys av kommunernas arbetssätt.

Kommunkompassen undersökte åtta huvudområden och kommunen fick sedan en rapport om vilka styrkor kommunen har och vilka områden som behöver förbättras.

Allmänt säger rapporten att det är politikernas ansvar att ta till sig karlskogabornas åsikter kring vad kommunen ska göra. Det handlar inte bara om att förvalta ett valprogram, utan mycket handlar om att göra medborgarna delaktiga i beslutsprocesser som sker i kommunen. Det gäller att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut ska tas och att sprida information när beslutet är fattat. Här handlar det om det demokratiska perspektivet.

När det gäller information till medborgarna säger rapporten att det finns goda möjligheter att söka efter handlingar och beslut via nätet. Detta ger bra insyn.

Kommunen har en medveten strategi att satsa på digital information. Här säger dock rapporten att det finns en fara med att koncentrera information till de digitala kanalerna. Alla invånare använder inte de nya sociala medierna. De kanske inte heller är inne regelbundet på kommunens hemsida. Här anser man att det fortfarande finns ett värde i att använda information i tryckt form. Kommunen ger inte heller ut någon tidning med information till hushållen och annonserar inte regelbundet i dagspressen. Här säger man att kommunen bör fundera på hur man når de grupper som inte nås av digital information.

Rapporten säger att arbetet för att öppna upp för inflytande från medborgarna pågår och att flera dialoger har genomförts. Det finns ungdomsråd och råd för intresse- och brukargrupper. Man kan dock inte se om dessa är med i beslutsprocessen. Intrycket är att de endast är rådgivande.

Jag har valt att bara titta på ett par områden i rapporten. De handlar båda om hur demokratin hanteras. Vid flera tillfällen har jag haft synpunkter om detta i mina ledare. Mina synpunkter sammanfaller helt med vad Kommunkompassen kommit fram till. Om man ska fortsätta med medborgardialoger måste man lyssna, ta tillvara synpunkter innan beslut samt informera efter beslut. Annars upplever kommuninvånarna att det bara är skendemokrati.

Jag anser också, att det inte är acceptabelt att ge allmänheten enbart digital information. Det utestänger en stor grupp människor. Även detta blir ett demokratiproblem.

Kan det vara möjligt att vi kan förvänta oss en förbättring i demokratifrågan, i och med att också Kommunkompassens analytiker påpekat problematiken?

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Häromveckan presenterade kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson den så kallade Kommunkompassen. Detta utvärderingsinstrument är utarbetat av organisationen Sveriges kommuner och Landsting i samarbete med Norge, Danmark och Finland. Målet är att få ett bra verktyg för utvärdering och analys av kommunernas arbetssätt.

Kommunkompassen undersökte åtta huvudområden och kommunen fick sedan en rapport om vilka styrkor kommunen har och vilka områden som behöver förbättras.

Allmänt säger rapporten att det är politikernas ansvar att ta till sig karlskogabornas åsikter kring vad kommunen ska göra. Det handlar inte bara om att förvalta ett valprogram, utan mycket handlar om att göra medborgarna delaktiga i beslutsprocesser som sker i kommunen. Det gäller att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut ska tas och att sprida information när beslutet är fattat. Här handlar det om det demokratiska perspektivet.

När det gäller information till medborgarna säger rapporten att det finns goda möjligheter att söka efter handlingar och beslut via nätet. Detta ger bra insyn.

Kommunen har en medveten strategi att satsa på digital information. Här säger dock rapporten att det finns en fara med att koncentrera information till de digitala kanalerna. Alla invånare använder inte de nya sociala medierna. De kanske inte heller är inne regelbundet på kommunens hemsida. Här anser man att det fortfarande finns ett värde i att använda information i tryckt form. Kommunen ger inte heller ut någon tidning med information till hushållen och annonserar inte regelbundet i dagspressen. Här säger man att kommunen bör fundera på hur man når de grupper som inte nås av digital information.

Rapporten säger att arbetet för att öppna upp för inflytande från medborgarna pågår och att flera dialoger har genomförts. Det finns ungdomsråd och råd för intresse- och brukargrupper. Man kan dock inte se om dessa är med i beslutsprocessen. Intrycket är att de endast är rådgivande.

Jag har valt att bara titta på ett par områden i rapporten. De handlar båda om hur demokratin hanteras. Vid flera tillfällen har jag haft synpunkter om detta i mina ledare. Mina synpunkter sammanfaller helt med vad Kommunkompassen kommit fram till. Om man ska fortsätta med medborgardialoger måste man lyssna, ta tillvara synpunkter innan beslut samt informera efter beslut. Annars upplever kommuninvånarna att det bara är skendemokrati.

Jag anser också, att det inte är acceptabelt att ge allmänheten enbart digital information. Det utestänger en stor grupp människor. Även detta blir ett demokratiproblem.

Kan det vara möjligt att vi kan förvänta oss en förbättring i demokratifrågan, i och med att också Kommunkompassens analytiker påpekat problematiken?

Margareta Karlsson

Ledarskribent