2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

Nu är det upp till bevis

UTBILDNING: Lärarna i Degerfors

Ulf Werner och Lars Bolinder, två lokala representanter för Lärarförbundet i Degerfors, ger i en insändare en dyster bild för lärarna i kommunen.

Lärarna här har enligt skribenterna halkat efter i lön jämfört sina kollegor i närliggande kommuner, lärarna söker sig från Degerfors till andra kommuner, vi har inte infört karriärlärartjänster osv.

Det som inte nämns är att årligt återkommande statistik/undersökningar från olika håll, t.ex. Skolverket och lärarnas egna fackförbund, visar att politikerna i Degerfors tilldelar mer resurser per elev jämfört med andra kommuner i vår kommungrupp och jämfört med riket! Vi ligger bra till när det gäller lärartäthet/antal elever per lärare. Enligt Skolverket gällde i april 2014 följande för grundskolan:

Antal elever per lärare (heltidstjänst):

Degerfors 10,2, Kommungrupp 11,9, Samtliga kommuner 12,0

Vi ligger, trots ovanstående satsningar, sämre till när det gäller de resultat som åstadkoms:

Andel (%) elever i årskurs 9 som ej nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen:

Degerfors 37,6, Kommungrupp 23,6, Samtliga kommuner 24,1

Andel (%) elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskola:

Degerfors 78,5, Kommungruppen 85,7, Samtliga kommuner 85,7

Sammanfattningsvis visar återkommande statistik från olika källor att resurstilldelningen är god till vår skolverksamhet, men att resultaten inte motsvarar resurstilldelning eller vad som kan förväntas sett till olika bakgrundsvariabler. Lärarnas Riksförbund har publicerat en ranking mellan olika kommuner, t.ex. avseende resurser, resultat mm. När det gäller resurser ligger Degerfors på plats 102 av 290 kommuner men vad gäller resultat på plats 276. Alltså kan lösningen inte bara ligga i att öka på resurserna ytterligare, utan se till att resurserna används på ett mer effektivt sätt. Vi har också en hög andel lärare med behörighet att undervisa och i den rankingen placerar vi oss på plats 102. Vi inväntar med spänning vad som kommer fram i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun, som publiceras denna månad.

Lärarförbundet vill ha ökad lönespridning och höjda löner för att uppnå bättre resultat. Vi kan konstatera att lönespridningen redan är påtaglig för en grupp högskoleutbildade, som utför likvärdigt arbete. Vill vi locka nya personer till detta viktiga yrke kan höjda ingångslöner vara en viktig åtgärd. Det finns dessutom ett dokument gällande lönekriterier. Vi följer givetvis löneutvecklingsstatistiken även för lärare. Tillgänglig statistik har visat att vi hållit konkurrensmässiga löner. Det är också ambitionen i framtiden. Enligt tillgänglig statistik är det dock svårt att se ett tydligt samband mellan resurser, elevresultat och lärarlöner.

När det gäller införandet av karriärtjänster pågår en process. Här är det viktigt att komma rätt om reformen skall leda till en positiv skolutveckling/bättre elevresultat. Det handlar för vår del om att i dagsläget utse max 13 sådana förstelärare, som ges en löneförhöjning med 5000 kr/mån. För detta tilldelas vi motsvarande statsbidrag. Det finns dock en rad saker som måste redas ut. Olika politiker/tjänstemän har varit på fortbildning. Skolverket deltog på en träff med politiker, ledande tjänstemän och lärare i våras. På träffen framkom en rad frågeställningar från närvarande lärare, som gjorde att vi fick sakta ner införandeprocessen för att politiskt, i förvaltningen och tillsammans med lärarna och deras fackliga organisationer komma fram till hur dessa tjänster ska tillsättas i Degerfors, hur kravbilden ska se ut mm.

Artikeln avslutas med: Nu är det upp till bevis för politiken att ta sitt ansvar och visa att de bryr sig om alla barn i Degerfors kommun. Det gör vi redan! Det bör nämnas att Degerfors kommunfullmäktige har ett strategiskt mål att: Alla elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka ett nationellt program i gymnasiet. och att Kultur- och utbildningsnämndens mål är att: Alla elever ska lägst nå målen i samtliga ämnen.

Vi har haft en mycket positiv trend vad gäller meritvärden för de elever som går ur årskurs 9. Men det är inte acceptabelt att (2014) endast 78,5 % av eleverna är behöriga för gymnasiestudier och endast 62,4 % nått målen i samtliga ämnen.

Visst ska lärarnas villkor, lön, arbetssituation mm hanteras på ett framåtsyftande sätt, men för att få bättre elevresultat krävs ännu mer fokus på pedagogisk utveckling och ledarskap, höga förväntningar, ett förhållningssätt av alla berörda som markerar att skola/undervisning är viktigt.

Nu är det upp till bevis för samtliga aktörer inom Kultur- och utbildningsförvaltningen att säkerställa att våra elever når resultat, som motsvarar de resurser som tilldelas verksamheten.

Peter Pedersen (V)

Örjan Samuelsson (S)

Lars-Gunnar Hedenquist (Fp)

samtliga är ledamöter i den politiska styrgruppen avseende karriärtjänster för lärare samt i Kultur- och Utbildningsnämnden Degerfors

Ulf Werner och Lars Bolinder, två lokala representanter för Lärarförbundet i Degerfors, ger i en insändare en dyster bild för lärarna i kommunen.

Lärarna här har enligt skribenterna halkat efter i lön jämfört sina kollegor i närliggande kommuner, lärarna söker sig från Degerfors till andra kommuner, vi har inte infört karriärlärartjänster osv.

Det som inte nämns är att årligt återkommande statistik/undersökningar från olika håll, t.ex. Skolverket och lärarnas egna fackförbund, visar att politikerna i Degerfors tilldelar mer resurser per elev jämfört med andra kommuner i vår kommungrupp och jämfört med riket! Vi ligger bra till när det gäller lärartäthet/antal elever per lärare. Enligt Skolverket gällde i april 2014 följande för grundskolan:

Antal elever per lärare (heltidstjänst):

Degerfors 10,2, Kommungrupp 11,9, Samtliga kommuner 12,0

Vi ligger, trots ovanstående satsningar, sämre till när det gäller de resultat som åstadkoms:

Andel (%) elever i årskurs 9 som ej nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen:

Degerfors 37,6, Kommungrupp 23,6, Samtliga kommuner 24,1

Andel (%) elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskola:

Degerfors 78,5, Kommungruppen 85,7, Samtliga kommuner 85,7

Sammanfattningsvis visar återkommande statistik från olika källor att resurstilldelningen är god till vår skolverksamhet, men att resultaten inte motsvarar resurstilldelning eller vad som kan förväntas sett till olika bakgrundsvariabler. Lärarnas Riksförbund har publicerat en ranking mellan olika kommuner, t.ex. avseende resurser, resultat mm. När det gäller resurser ligger Degerfors på plats 102 av 290 kommuner men vad gäller resultat på plats 276. Alltså kan lösningen inte bara ligga i att öka på resurserna ytterligare, utan se till att resurserna används på ett mer effektivt sätt. Vi har också en hög andel lärare med behörighet att undervisa och i den rankingen placerar vi oss på plats 102. Vi inväntar med spänning vad som kommer fram i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun, som publiceras denna månad.

Lärarförbundet vill ha ökad lönespridning och höjda löner för att uppnå bättre resultat. Vi kan konstatera att lönespridningen redan är påtaglig för en grupp högskoleutbildade, som utför likvärdigt arbete. Vill vi locka nya personer till detta viktiga yrke kan höjda ingångslöner vara en viktig åtgärd. Det finns dessutom ett dokument gällande lönekriterier. Vi följer givetvis löneutvecklingsstatistiken även för lärare. Tillgänglig statistik har visat att vi hållit konkurrensmässiga löner. Det är också ambitionen i framtiden. Enligt tillgänglig statistik är det dock svårt att se ett tydligt samband mellan resurser, elevresultat och lärarlöner.

När det gäller införandet av karriärtjänster pågår en process. Här är det viktigt att komma rätt om reformen skall leda till en positiv skolutveckling/bättre elevresultat. Det handlar för vår del om att i dagsläget utse max 13 sådana förstelärare, som ges en löneförhöjning med 5000 kr/mån. För detta tilldelas vi motsvarande statsbidrag. Det finns dock en rad saker som måste redas ut. Olika politiker/tjänstemän har varit på fortbildning. Skolverket deltog på en träff med politiker, ledande tjänstemän och lärare i våras. På träffen framkom en rad frågeställningar från närvarande lärare, som gjorde att vi fick sakta ner införandeprocessen för att politiskt, i förvaltningen och tillsammans med lärarna och deras fackliga organisationer komma fram till hur dessa tjänster ska tillsättas i Degerfors, hur kravbilden ska se ut mm.

Artikeln avslutas med: Nu är det upp till bevis för politiken att ta sitt ansvar och visa att de bryr sig om alla barn i Degerfors kommun. Det gör vi redan! Det bör nämnas att Degerfors kommunfullmäktige har ett strategiskt mål att: Alla elever som går ut årskurs 9 ska vara behöriga att söka ett nationellt program i gymnasiet. och att Kultur- och utbildningsnämndens mål är att: Alla elever ska lägst nå målen i samtliga ämnen.

Vi har haft en mycket positiv trend vad gäller meritvärden för de elever som går ur årskurs 9. Men det är inte acceptabelt att (2014) endast 78,5 % av eleverna är behöriga för gymnasiestudier och endast 62,4 % nått målen i samtliga ämnen.

Visst ska lärarnas villkor, lön, arbetssituation mm hanteras på ett framåtsyftande sätt, men för att få bättre elevresultat krävs ännu mer fokus på pedagogisk utveckling och ledarskap, höga förväntningar, ett förhållningssätt av alla berörda som markerar att skola/undervisning är viktigt.

Nu är det upp till bevis för samtliga aktörer inom Kultur- och utbildningsförvaltningen att säkerställa att våra elever når resultat, som motsvarar de resurser som tilldelas verksamheten.

Peter Pedersen (V)

Örjan Samuelsson (S)

Lars-Gunnar Hedenquist (Fp)

samtliga är ledamöter i den politiska styrgruppen avseende karriärtjänster för lärare samt i Kultur- och Utbildningsnämnden Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.