2015-01-20 06:00

2015-01-20 22:41

Behöver vår hjälp

Statens viktigaste uppgift är att skydda landet och dess befolkning. Att brottsförebyggande myndigheter har effektiva verktyg är av yttersta vikt. Därför är det bra att Säkerhetspolisen (Säpo) numera tillåts be Försvarets radioanstalt (FRA) om hjälp i sitt underrättelsearbete. Säpo uppger att utan samarbete med FRA och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) hade de inte kunnat fullgöra sin uppgift.

Med terrordåden i Paris i färskt minne har vi de senaste dagarna kunnat läsa om anti-terrorinsatser i Belgien och Tyskland. Nyligen har Säpo meddelat att två terrordåd i Sverige har avvärjts i närtid. Samma myndighet säger att minst 130, kanske så många som 300 personer, har rest från Sverige till konfliktzoner för att strida. Ett 80-tal av dessa har återvänt till Sverige, varav vissa bedöms utgöra ett direkt hot mot samhället.

De personer som återvänder är inte sällan traumatiserade, ytterligare radikaliserade och stridsvana. Örebros kommunledning har resonerat om att det kanske vore en god idé att ge de återvändande krigarna jobb. Självfallet är bättre integration en viktig del i arbetet mot radikalisering. Men att ”belöna”jihadistkrigare med jobb faller nog inte i god jord bland de muslimer i utanförskap som har flytt till Sverige av rädsla för jihadister. Bäst vore om utresorna gick att stoppa. Frågan snabbutreds och förhoppningsvis kommer ett lagförbud inom en snar framtid. Alla terrorresor går dock sannolikt inte att stoppa då det hade krävt ett generellt reseförbud.

Tydligt är att Säpo även behöver allmänhetens hjälp i det förbyggande arbetet. Vi har alla ett medborgerligt ansvar att motverka radikalisering. Människor med god kunskap om islam kan sannolikt göra störst nytta härvidlag. Därför vilar ett särskilt ansvar på religiöst engagerade muslimer. Först och främst bör de hålla moskéerna fria från personer som försöker indoktrinera unga i våldsbejakande islamism. Vidare behövs deras djupa kunskap i den islamiska teologin när de står upp för de gängse tolkningarna.

Att det finns en stark inomreligiös motpol är avgörande. Det är en liten minoritet av alla muslimer som anser det rättfärdigat att utföra terrordåd i Allahs namn. De få våldsamma kan bevisligen ändå göra enorm skada. Så även indirekt i form av den misstänksamhet alla muslimer i förlängningen riskerar möta.

Det finns säkert de som hävdar att Säpos information till allmänheten syftar till att sprida skräck. Men om något kunde Säpo gott vara ännu tydligare i sin vädjan till allmänheten. USA:s inrikessäkerhetsdepartement affischerar på allmän plats med uppmaningen ”om du ser något, säg något”. Det har blivit ett naturligt inslag i amerikanska tunnelbanestationer och på flygplatser. Syftet är att medborgarna inte ska ta lagen i egna händer, utan kontakta polisen. Det fungerar som en påminnelse om allas ansvar. Det torde behövas minst lika mycket i Sverige där vi allt som oftast förlitar oss att staten ska reda ut alla problem.

Erik Hagström/SNB

Statens viktigaste uppgift är att skydda landet och dess befolkning. Att brottsförebyggande myndigheter har effektiva verktyg är av yttersta vikt. Därför är det bra att Säkerhetspolisen (Säpo) numera tillåts be Försvarets radioanstalt (FRA) om hjälp i sitt underrättelsearbete. Säpo uppger att utan samarbete med FRA och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) hade de inte kunnat fullgöra sin uppgift.

Med terrordåden i Paris i färskt minne har vi de senaste dagarna kunnat läsa om anti-terrorinsatser i Belgien och Tyskland. Nyligen har Säpo meddelat att två terrordåd i Sverige har avvärjts i närtid. Samma myndighet säger att minst 130, kanske så många som 300 personer, har rest från Sverige till konfliktzoner för att strida. Ett 80-tal av dessa har återvänt till Sverige, varav vissa bedöms utgöra ett direkt hot mot samhället.

De personer som återvänder är inte sällan traumatiserade, ytterligare radikaliserade och stridsvana. Örebros kommunledning har resonerat om att det kanske vore en god idé att ge de återvändande krigarna jobb. Självfallet är bättre integration en viktig del i arbetet mot radikalisering. Men att ”belöna”jihadistkrigare med jobb faller nog inte i god jord bland de muslimer i utanförskap som har flytt till Sverige av rädsla för jihadister. Bäst vore om utresorna gick att stoppa. Frågan snabbutreds och förhoppningsvis kommer ett lagförbud inom en snar framtid. Alla terrorresor går dock sannolikt inte att stoppa då det hade krävt ett generellt reseförbud.

Tydligt är att Säpo även behöver allmänhetens hjälp i det förbyggande arbetet. Vi har alla ett medborgerligt ansvar att motverka radikalisering. Människor med god kunskap om islam kan sannolikt göra störst nytta härvidlag. Därför vilar ett särskilt ansvar på religiöst engagerade muslimer. Först och främst bör de hålla moskéerna fria från personer som försöker indoktrinera unga i våldsbejakande islamism. Vidare behövs deras djupa kunskap i den islamiska teologin när de står upp för de gängse tolkningarna.

Att det finns en stark inomreligiös motpol är avgörande. Det är en liten minoritet av alla muslimer som anser det rättfärdigat att utföra terrordåd i Allahs namn. De få våldsamma kan bevisligen ändå göra enorm skada. Så även indirekt i form av den misstänksamhet alla muslimer i förlängningen riskerar möta.

Det finns säkert de som hävdar att Säpos information till allmänheten syftar till att sprida skräck. Men om något kunde Säpo gott vara ännu tydligare i sin vädjan till allmänheten. USA:s inrikessäkerhetsdepartement affischerar på allmän plats med uppmaningen ”om du ser något, säg något”. Det har blivit ett naturligt inslag i amerikanska tunnelbanestationer och på flygplatser. Syftet är att medborgarna inte ska ta lagen i egna händer, utan kontakta polisen. Det fungerar som en påminnelse om allas ansvar. Det torde behövas minst lika mycket i Sverige där vi allt som oftast förlitar oss att staten ska reda ut alla problem.

Erik Hagström/SNB