2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

1971

HEMBYGDSBILDEN

Loviselund i Karlskoga, med bensinstationerna OK och Gulf, sommaren 1971.

Loviselund i Karlskoga, med bensinstationerna OK och Gulf, sommaren 1971.