2015-12-31 06:00

2015-12-31 06:00

Förnybar el i Örebro län underlättas av nationellt mål

ENERGI HEAD OF PUBLIC AFFAIRS, OX2: Flera skäl att införa ett svenskt mål för förnybar energi år 2030

Världens länder enades i Paris om ett historiskt klimatavtal. Förhandlingarna underlättades av de senaste årens kraftiga utbyggnad av förnybar elproduktion. I Örebro län har exempelvis vindenergin sexdubblats mellan 2010 och 2014, från 19 till 118 miljoner kilowattimmar. Om Sveriges unika förutsättningar för förnybar energi ska fortsätta att tillvaratas måste Energikommissionen snarast föreslå ett ambitiöst mål för 2030.

Det finns flera skäl för att införa ett svenskt mål för förnybar energi år 2030, och därigenom säkerställa utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För det första kan leveranssäkerheten tryggas genom förnybar el. Fyra av Sveriges kärnkraftsreaktorer kommer att stängas ner redan innan 2020. Sedan följer de övriga sex. Med ett förnybarhetsmål för 2030 kan vi trygga elförsörjningen och behålla ett elöverskott.

För det andra behålls kompetens och kapital i Sverige. Under de senaste tio åren har Sverige byggt en stark bransch för förnybar energi. Internationella investerare har haft förtroende för den svenska marknaden, men de kräver långsiktighet och förutsägbarhet. I avsaknad av nya mål riktas i stället blickarna mot andra länder.

För det tredje skapas exportmöjligheter av förnybar el. En studie av Sweco visar att det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet för Sverige är en utbyggnad av det förnybara i kombination med fler utlandsförbindelser och ökad elexport.

För det fjärde ger ett svensk elöverskott låga elpriser, vilket stärker den svenska industrins konkurrenskraft och är extra viktigt för vår elintensiva basindustri. Låga elpriser och en grön profil attraherar även företag som Google och Facebook som valt att etablera sina elkrävande serverhallar till Sverige.

För det femte kan svensk förnybar el och elexport ge stor klimat- och miljönytta i omvärlden. Många av Sveriges närliggande lände har en hög andel fossil elproduktion och sämre förutsättningar för förnybar energi. Enligt EU-kommissionen kan man årligen spara upp mot 660 miljarder kronor om vi får en bättre sammankopplad elmarknad och om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv.

Sverige har unika förutsättningarna att skapa ett helt förnybart energisystem. Vår goda tillgång till biobränslen, våra vindresurser, vår befintliga vattenkraft och vårt stora glesbefolkade land ger oss enorma fördelar. Därför bör det vara av högsta prioritet för den parlamentariska Energikommissionen att snarast föreslå ett ambitiöst mål för förnybar energi år 2030.

Linda Burenius Magnusson

Världens länder enades i Paris om ett historiskt klimatavtal. Förhandlingarna underlättades av de senaste årens kraftiga utbyggnad av förnybar elproduktion. I Örebro län har exempelvis vindenergin sexdubblats mellan 2010 och 2014, från 19 till 118 miljoner kilowattimmar. Om Sveriges unika förutsättningar för förnybar energi ska fortsätta att tillvaratas måste Energikommissionen snarast föreslå ett ambitiöst mål för 2030.

Det finns flera skäl för att införa ett svenskt mål för förnybar energi år 2030, och därigenom säkerställa utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För det första kan leveranssäkerheten tryggas genom förnybar el. Fyra av Sveriges kärnkraftsreaktorer kommer att stängas ner redan innan 2020. Sedan följer de övriga sex. Med ett förnybarhetsmål för 2030 kan vi trygga elförsörjningen och behålla ett elöverskott.

För det andra behålls kompetens och kapital i Sverige. Under de senaste tio åren har Sverige byggt en stark bransch för förnybar energi. Internationella investerare har haft förtroende för den svenska marknaden, men de kräver långsiktighet och förutsägbarhet. I avsaknad av nya mål riktas i stället blickarna mot andra länder.

För det tredje skapas exportmöjligheter av förnybar el. En studie av Sweco visar att det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet för Sverige är en utbyggnad av det förnybara i kombination med fler utlandsförbindelser och ökad elexport.

För det fjärde ger ett svensk elöverskott låga elpriser, vilket stärker den svenska industrins konkurrenskraft och är extra viktigt för vår elintensiva basindustri. Låga elpriser och en grön profil attraherar även företag som Google och Facebook som valt att etablera sina elkrävande serverhallar till Sverige.

För det femte kan svensk förnybar el och elexport ge stor klimat- och miljönytta i omvärlden. Många av Sveriges närliggande lände har en hög andel fossil elproduktion och sämre förutsättningar för förnybar energi. Enligt EU-kommissionen kan man årligen spara upp mot 660 miljarder kronor om vi får en bättre sammankopplad elmarknad och om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv.

Sverige har unika förutsättningarna att skapa ett helt förnybart energisystem. Vår goda tillgång till biobränslen, våra vindresurser, vår befintliga vattenkraft och vårt stora glesbefolkade land ger oss enorma fördelar. Därför bör det vara av högsta prioritet för den parlamentariska Energikommissionen att snarast föreslå ett ambitiöst mål för förnybar energi år 2030.

Linda Burenius Magnusson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.