2015-11-16 06:00

2015-11-16 06:00

Skrämmande rapport

UTBILDNING: Skolinspektionen kommer med förelägganden

Vid kommande sammanträde i Barn -och utbildningsnämnden kommer en rapport från Skolinspektionens besök under hösten 2015 att diskuteras. Rapporten gäller utbildningar inom grundskolan, förskoleklasserna och särskolan.

I samtliga fall har skolinspektionen kommit med den allvarligaste formen av ingripanden nämligen s k förelägganden. Man påtalar den tydligt låga ambitionsnivån gällande elevernas kunskaper som visar sig i det uppsatta målet, nämligen att man är nöjd om 70% av eleverna uppnår kunskapskravet godkänt betyg i alla ämnen i åk 9. En nationell studie visar att i alla ämnen ligger våra elevers resultat betydligt lägre än för riket i övrigt.

Ett annat område där brister påtalas är kravet att fullgöra den s k skolplikten, alltså att vara närvarande under lektionerna i skolan. Det har framkommit att det i kommunen finns ett anmärkningsvärt stort antal elever med mer än 30% frånvaro. Som det är idag följer skolan bara upp den ogiltiga frånvaron trots att man vet att det finns elever med stor, av vårdnadshavare, anmäld frånvaro. Men man saknar kunskap om vilka dessa elever är, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt.

Inom förskolan konstaterar skolinspektionen att Karlskoga kommun inte uppfyller kraven att fördela resurser efter barnens olika behov utan i stället enligt en fast schablon utifrån årsarbetare och antalet platser på enheten.

Inom grundsärskolan anmärker man på att beslut om placering i särskolan inte alltid föregåtts av medgivande från vårdnadshavare. Det har också visat sig att det saknats komplett utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, juridisk och social bedömning.

Som ny moderat ledamot i barn- och utbildningsnämnden ser jag mycket allvarligt på denna rapport. Nu gäller det att den socialdemokratiska ledningen tar sitt ansvar och gör Karlskoga till en bra skolstad enligt Vision 2020 : ”Karlskoga är känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort.”

Ulla Averås, M

Vid kommande sammanträde i Barn -och utbildningsnämnden kommer en rapport från Skolinspektionens besök under hösten 2015 att diskuteras. Rapporten gäller utbildningar inom grundskolan, förskoleklasserna och särskolan.

I samtliga fall har skolinspektionen kommit med den allvarligaste formen av ingripanden nämligen s k förelägganden. Man påtalar den tydligt låga ambitionsnivån gällande elevernas kunskaper som visar sig i det uppsatta målet, nämligen att man är nöjd om 70% av eleverna uppnår kunskapskravet godkänt betyg i alla ämnen i åk 9. En nationell studie visar att i alla ämnen ligger våra elevers resultat betydligt lägre än för riket i övrigt.

Ett annat område där brister påtalas är kravet att fullgöra den s k skolplikten, alltså att vara närvarande under lektionerna i skolan. Det har framkommit att det i kommunen finns ett anmärkningsvärt stort antal elever med mer än 30% frånvaro. Som det är idag följer skolan bara upp den ogiltiga frånvaron trots att man vet att det finns elever med stor, av vårdnadshavare, anmäld frånvaro. Men man saknar kunskap om vilka dessa elever är, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt.

Inom förskolan konstaterar skolinspektionen att Karlskoga kommun inte uppfyller kraven att fördela resurser efter barnens olika behov utan i stället enligt en fast schablon utifrån årsarbetare och antalet platser på enheten.

Inom grundsärskolan anmärker man på att beslut om placering i särskolan inte alltid föregåtts av medgivande från vårdnadshavare. Det har också visat sig att det saknats komplett utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, juridisk och social bedömning.

Som ny moderat ledamot i barn- och utbildningsnämnden ser jag mycket allvarligt på denna rapport. Nu gäller det att den socialdemokratiska ledningen tar sitt ansvar och gör Karlskoga till en bra skolstad enligt Vision 2020 : ”Karlskoga är känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort.”

Ulla Averås, M

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.