2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Fri vård för alla från 85 år

S i länetMarie-Louise Forsberg-Fransson Regionstyrelsens ordförande (S)Jenny Steen Regionråd (S)Anders Ceder Regionråd (S)Irén Lejegren Regionråd (S)

Ojämlika hälsonivåer hos befolkningen är en av de större utmaningarna som sjukvården står inför idag, och det krävs ett aktivt arbete med att minska skillnaderna. Att kunna erbjuda en mer jämlik och jämställd vård är viktigt för oss socialdemokrater.

Ett sätt att minska på skillnader är att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och äldre. Många av de som är 85 år och äldre är kvinnor med låg inkomst, och vi vill inte riskera att de avstår från att besöka sjukvården av ekonomiska skäl.

Vi socialdemokrater lovade i valet 2014 att sjukvården ska vara avgiftsfri för alla 85 år och äldre. Det har vi också infört i Region Örebro län från och med den 1 januari 2015. Detta innebär fri vård vid besök hos hälso- och sjukvården.

En stor del av Region Örebro läns insatser inom hälso- och sjukvård berör äldre personer, och för att förbättra vård och omsorg för dem har vi tillsammans med Örebro kommun tagit nästa steg till att säkra korttidsboenden i länet. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår tillsammans med alla kommuner i länet för att förbättra rutiner vid omhändertagandet och vården av de mest sjuka äldre.

Världens befolkning lever längre på grund av förbättrad näringstillförsel, medicinska framgångar, bättre sanitära förhållanden, tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och bättre ekonomi.

I Sverige ökar medellivslängden för både kvinnor och män. Äldre får allt fler friska år, men utvecklingen pekar mot att antalet år med funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder och behov av stöd i det dagliga livet inte minskar. Arbetet med metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos äldre uppmärksammas allt mer internationellt.

Under 2012 introducerade WHO:s Europakontor den första handlingsplanen för ett hälsosamt åldrande; Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012–2020. I planen prioriteras främjandet av fysisk aktivitet, fallskadeprevention, vaccinationer av äldre människor och förebyggande av sjukhusinfektioner.

Vi i Region Örebro län samverkar tillsammans med kommunerna och ser över hur Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer.

God hälsa och livskvalitet hos äldre baseras på att man kan bevara en hög psykisk, fysisk och social aktivitetsnivå. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir, och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser särskilt viktiga för äldres hälsa.

För både psykisk och fysisk hälsa är rekreation, socialt stöd, boendemiljö, fysisk aktivitet, mental hälsa och goda matvanor av mycket stor betydelse. Det är också viktigt att framhålla att de äldres hälsa inte heller är jämlik, utan att den påverkas av faktorer som ekonomi, kön och minoritetstillhörighet.

Antalet multisjuka i Örebro län uppskattas till cirka 1 000 personer. Med stigande ålder ökar förekomsten av nästan alla sjukdomar, till exempel hjärtsvikt, stroke, diabetes, cancersjukdomar och demens samt skador vid fallolyckor.

Ett ökat antal äldre i befolkningen medför att antalet individer med flera olika sjukdomar ökar, och därmed ökar också behovet av insatser från hälso- och sjukvården.

Därför har vi infört avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och ökat samverkan med kommunerna.

Ojämlika hälsonivåer hos befolkningen är en av de större utmaningarna som sjukvården står inför idag, och det krävs ett aktivt arbete med att minska skillnaderna. Att kunna erbjuda en mer jämlik och jämställd vård är viktigt för oss socialdemokrater.

Ett sätt att minska på skillnader är att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och äldre. Många av de som är 85 år och äldre är kvinnor med låg inkomst, och vi vill inte riskera att de avstår från att besöka sjukvården av ekonomiska skäl.

Vi socialdemokrater lovade i valet 2014 att sjukvården ska vara avgiftsfri för alla 85 år och äldre. Det har vi också infört i Region Örebro län från och med den 1 januari 2015. Detta innebär fri vård vid besök hos hälso- och sjukvården.

En stor del av Region Örebro läns insatser inom hälso- och sjukvård berör äldre personer, och för att förbättra vård och omsorg för dem har vi tillsammans med Örebro kommun tagit nästa steg till att säkra korttidsboenden i länet. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår tillsammans med alla kommuner i länet för att förbättra rutiner vid omhändertagandet och vården av de mest sjuka äldre.

Världens befolkning lever längre på grund av förbättrad näringstillförsel, medicinska framgångar, bättre sanitära förhållanden, tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och bättre ekonomi.

I Sverige ökar medellivslängden för både kvinnor och män. Äldre får allt fler friska år, men utvecklingen pekar mot att antalet år med funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder och behov av stöd i det dagliga livet inte minskar. Arbetet med metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos äldre uppmärksammas allt mer internationellt.

Under 2012 introducerade WHO:s Europakontor den första handlingsplanen för ett hälsosamt åldrande; Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012–2020. I planen prioriteras främjandet av fysisk aktivitet, fallskadeprevention, vaccinationer av äldre människor och förebyggande av sjukhusinfektioner.

Vi i Region Örebro län samverkar tillsammans med kommunerna och ser över hur Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer.

God hälsa och livskvalitet hos äldre baseras på att man kan bevara en hög psykisk, fysisk och social aktivitetsnivå. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir, och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser särskilt viktiga för äldres hälsa.

För både psykisk och fysisk hälsa är rekreation, socialt stöd, boendemiljö, fysisk aktivitet, mental hälsa och goda matvanor av mycket stor betydelse. Det är också viktigt att framhålla att de äldres hälsa inte heller är jämlik, utan att den påverkas av faktorer som ekonomi, kön och minoritetstillhörighet.

Antalet multisjuka i Örebro län uppskattas till cirka 1 000 personer. Med stigande ålder ökar förekomsten av nästan alla sjukdomar, till exempel hjärtsvikt, stroke, diabetes, cancersjukdomar och demens samt skador vid fallolyckor.

Ett ökat antal äldre i befolkningen medför att antalet individer med flera olika sjukdomar ökar, och därmed ökar också behovet av insatser från hälso- och sjukvården.

Därför har vi infört avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och ökat samverkan med kommunerna.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.