2015-04-08 06:00

2015-04-08 07:27

Politik för hela landet

LANDSBYGD: Centerpartiet värnar om öppenhet

Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går hundra år tillbaka i tiden och pågår än i dag. Vi vill ge hela Sverige kraft att växa och vi vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, det är vad vi kallar en närodlad politik. Centerpartiet har nu tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla partiets politik, och vi behöver era inspel.

För oss i Centerpartiet är en levande, modern landsbygd en central del i Sveriges framtida välfärd. Stora värden produceras på landsbygden, och att skapa jobb och tillväxt i hela Sverige menar vi är en grundförutsättning för att Sverige ska utvecklas.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vårt land. Människors frihet att välja var och hur man vill leva sitt liv ska inte begränsas av det allmänna har tagit sin hand från den grundläggande service som behövs. En central fråga för landsbygdens utveckling är därför hur vi kan skapa förutsättningar för människor att leva, verka och bo i hela landet.

Vi tror också att ett framtida hållbart Sverige måste ha en bättre balans mellan land och stad. Gröna, hållbara städer och en levande, modern landsbygd är inte varandras motpoler, utan de är en förutsättning för varandra. Men även i den allmänna debatten, i det politiska beslutsfattandet och i medias bevakning måste landsbygdens närvaro stärkas. När normen utgår från storstadens förutsättningar missas viktiga perspektiv för vilka behov landsbygd och mindre tätorter har. Det skapar också en klyfta mellan stad och land. Denna klyfta måste slutas.

En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. För att stärka det personliga självbestämmandet, för att öka det regionala och lokala självstyret, måste principen vara att beslut i första hand ska fattas av människor själva, eller så nära den enskilda människan som möjligt. Vissa kallar det decentralism, vi kallar det närodlad politik. Allt för många i vårt avlånga land upplever dock att makten över att påverka sin vardag och sin närmaste miljö blir allt mer avlägsen, och detta är en viktig knut att lösa för att hela landet ska utvecklas.

För att ta ett helhetsgrepp kring landsbygdens framtid har Centerpartiet tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram nya förslag för hur hela landet kan leva och utvecklas och hur Sverige kan utveckla världens grönaste städer. Centerpartiet värnar om öppenhet, och därför vill vi bjuda in allmänheten att inkomma med tankar och förslag till arbetet.

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, sammankallande för Centerpartiets arbetsgrupp Hela landet

Helena Vilhelmsson

Centerpartiet Örebro län, ledamot i Centerpartiets arbetsgrupp Hela landet

Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går hundra år tillbaka i tiden och pågår än i dag. Vi vill ge hela Sverige kraft att växa och vi vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, det är vad vi kallar en närodlad politik. Centerpartiet har nu tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla partiets politik, och vi behöver era inspel.

För oss i Centerpartiet är en levande, modern landsbygd en central del i Sveriges framtida välfärd. Stora värden produceras på landsbygden, och att skapa jobb och tillväxt i hela Sverige menar vi är en grundförutsättning för att Sverige ska utvecklas.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vårt land. Människors frihet att välja var och hur man vill leva sitt liv ska inte begränsas av det allmänna har tagit sin hand från den grundläggande service som behövs. En central fråga för landsbygdens utveckling är därför hur vi kan skapa förutsättningar för människor att leva, verka och bo i hela landet.

Vi tror också att ett framtida hållbart Sverige måste ha en bättre balans mellan land och stad. Gröna, hållbara städer och en levande, modern landsbygd är inte varandras motpoler, utan de är en förutsättning för varandra. Men även i den allmänna debatten, i det politiska beslutsfattandet och i medias bevakning måste landsbygdens närvaro stärkas. När normen utgår från storstadens förutsättningar missas viktiga perspektiv för vilka behov landsbygd och mindre tätorter har. Det skapar också en klyfta mellan stad och land. Denna klyfta måste slutas.

En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. För att stärka det personliga självbestämmandet, för att öka det regionala och lokala självstyret, måste principen vara att beslut i första hand ska fattas av människor själva, eller så nära den enskilda människan som möjligt. Vissa kallar det decentralism, vi kallar det närodlad politik. Allt för många i vårt avlånga land upplever dock att makten över att påverka sin vardag och sin närmaste miljö blir allt mer avlägsen, och detta är en viktig knut att lösa för att hela landet ska utvecklas.

För att ta ett helhetsgrepp kring landsbygdens framtid har Centerpartiet tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram nya förslag för hur hela landet kan leva och utvecklas och hur Sverige kan utveckla världens grönaste städer. Centerpartiet värnar om öppenhet, och därför vill vi bjuda in allmänheten att inkomma med tankar och förslag till arbetet.

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, sammankallande för Centerpartiets arbetsgrupp Hela landet

Helena Vilhelmsson

Centerpartiet Örebro län, ledamot i Centerpartiets arbetsgrupp Hela landet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.