2015-02-14 06:00

2015-02-14 06:00

Rusta för framtiden

UTBILDNING: Är det välgrundat att avveckla Rävåsskolan?

Kommunstyrelsen har beslutat att avveckla Rävåsskolan och flytta eleverna i förskoleklass och årskurs 1-3 till Bregårdsskolan. Är det ett välgrundat beslut?

Det tycks råda en politisk iver att hitta den billigaste lokallösningen för lågstadiebarnen i Karlskogas centrala delar. Vi anser att frågan bör vidgas från en lokalutredning till en skolutredning, eftersom skolans lokaler bara är en av de aspekter som behöver tas hänsyn till.

Att flytta lågstadieelever till en skolmiljö som är utformad för äldre elever kommer att medföra extra kostnader för att anpassa både lokaler och utomhusmiljö. Klasserna i Rävåsskolan är dessutom stora, vilket i sig ställer höga krav på en god utemiljö – där Rävåsskolan ger unika möjligheter. Hur kommer barnens situation att se ut med Bregårdsskolans mer begränsade utomhusytor, fler elever och lokaler som idag är anpassade för annan verksamhet?

De problem som finns på Rävåsskolan är en främst en konsekvens av eftersatt underhåll och utebliven anpassning under många år. Är anledningen till det plötsliga avvecklingsbeslutet att flytta kostnaden för det eftersatta underhållet bort från Barn- och Utbildningsnämnden, eller att hitta en snabb lösning på de synpunkter som Arbetsmiljöverket har på Rävåsskolan? Det bör betonas att synpunkterna främst berörde psykosociala frågor som delvis har med trångboddhet att göra och som inte självklart löses med en flytt.

Skolutvecklingen i centrum har gått och går från småskolor (Loviselund, Katrinedal och Rävåsskolan) till en centralskola (Bregårdsskolan). Det finns belägg för att skolresultaten inte är bättre på större skolor – det finns också undersökningar som pekar på att trivseln minskar med ökande skolstorlek och att sambandet är mest tydligt för de lägre årskurserna. Skolinspektionens utvärdering av Rävåsskolan (2012) visade också på ett gott resultat. Av detta drar vi slutsatsen att avvecklingen av Rävåsskolan inte med nödvändighet kommer att förbättra barnens skolresultat eller öka deras trivsel.

En flytt till Bregårdsskolan påverkar trafikmiljön. En majoritet av eleverna inom Rävåsskolans upptagningsområde bor norr om E18 och lågstadielever åker av naturliga skäl oftare bil till skolan än 4–9-elever vilket ger ett ökat trafiktryck. Vidare kan man diskutera om Hertig Carls Allé/Karlavägen har en bättre förmåga att ta hand om trafik än vad Badstugatan/Kyrkogårdsgatan/Bankliden/Nickkällgatanhar. Mycket trafik med en blandning av fotgängare, cyklister och bilar ger ökad risk för allvarliga olyckor.

Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en konsekvensanalys där alternativen utreds med avseende på kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och flexibilitet. Beslut om avveckling av Karlskogas äldsta skola skall inte jäktas fram.


Föräldragruppen Rusta Rävåsskolan för Framtiden

Kommunstyrelsen har beslutat att avveckla Rävåsskolan och flytta eleverna i förskoleklass och årskurs 1-3 till Bregårdsskolan. Är det ett välgrundat beslut?

Det tycks råda en politisk iver att hitta den billigaste lokallösningen för lågstadiebarnen i Karlskogas centrala delar. Vi anser att frågan bör vidgas från en lokalutredning till en skolutredning, eftersom skolans lokaler bara är en av de aspekter som behöver tas hänsyn till.

Att flytta lågstadieelever till en skolmiljö som är utformad för äldre elever kommer att medföra extra kostnader för att anpassa både lokaler och utomhusmiljö. Klasserna i Rävåsskolan är dessutom stora, vilket i sig ställer höga krav på en god utemiljö – där Rävåsskolan ger unika möjligheter. Hur kommer barnens situation att se ut med Bregårdsskolans mer begränsade utomhusytor, fler elever och lokaler som idag är anpassade för annan verksamhet?

De problem som finns på Rävåsskolan är en främst en konsekvens av eftersatt underhåll och utebliven anpassning under många år. Är anledningen till det plötsliga avvecklingsbeslutet att flytta kostnaden för det eftersatta underhållet bort från Barn- och Utbildningsnämnden, eller att hitta en snabb lösning på de synpunkter som Arbetsmiljöverket har på Rävåsskolan? Det bör betonas att synpunkterna främst berörde psykosociala frågor som delvis har med trångboddhet att göra och som inte självklart löses med en flytt.

Skolutvecklingen i centrum har gått och går från småskolor (Loviselund, Katrinedal och Rävåsskolan) till en centralskola (Bregårdsskolan). Det finns belägg för att skolresultaten inte är bättre på större skolor – det finns också undersökningar som pekar på att trivseln minskar med ökande skolstorlek och att sambandet är mest tydligt för de lägre årskurserna. Skolinspektionens utvärdering av Rävåsskolan (2012) visade också på ett gott resultat. Av detta drar vi slutsatsen att avvecklingen av Rävåsskolan inte med nödvändighet kommer att förbättra barnens skolresultat eller öka deras trivsel.

En flytt till Bregårdsskolan påverkar trafikmiljön. En majoritet av eleverna inom Rävåsskolans upptagningsområde bor norr om E18 och lågstadielever åker av naturliga skäl oftare bil till skolan än 4–9-elever vilket ger ett ökat trafiktryck. Vidare kan man diskutera om Hertig Carls Allé/Karlavägen har en bättre förmåga att ta hand om trafik än vad Badstugatan/Kyrkogårdsgatan/Bankliden/Nickkällgatanhar. Mycket trafik med en blandning av fotgängare, cyklister och bilar ger ökad risk för allvarliga olyckor.

Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en konsekvensanalys där alternativen utreds med avseende på kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och flexibilitet. Beslut om avveckling av Karlskogas äldsta skola skall inte jäktas fram.


Föräldragruppen Rusta Rävåsskolan för Framtiden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.