2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:45

Omsaklig fräckhet

(C) och (KD) är osmakligt fräcka!

Höstens val gav en osäker politisk situation även i Degerfors. Men nu har kommunens nyvalda kommunfullmäktige valt representanter (ordinarie och ersättare) i olika nämnder/styrelser samt utsett ordförande/vice ordförande i dessa. Dessutom har kommunfullmäktige utsett kommunal – och oppositionsråd. Representanter för (S), (C) och (KD) har på olika sätt gått till angrepp rörande sättet på vilket kommunal- och oppositionsråden tillsätts och hur representanter i nämnder valts.

Det senaste angreppet står Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD) för genom en insändare i lokalpressen med rubriken ”V väljer egna lagar”. I fullmäktigedebatten den 15 dec var den senare inne på samma villospår. Han pratade om ”de fyras gäng”, hade antydningar till Berlusconi och förfasade sig över att vi införde inskränkningar i demokratin.

(V)i följer lagar och paragrafer, t.ex. kommunallagen, som dock Höijer/Johansson verkar ha dålig koll på! Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ vars ledamöter utsetts av folket i allmänna och fria val. Kommunfullmäktige utser ledamöter i nämnder/styrelser och deras ordförande/vice ordförande. Det är helt naturligt, rimligt och strider inte mot kommunallagen att kommunfullmäktige även utser kommunalråd/oppositionsråd. Under föregående mandatperiod utsågs däremot råden av kommunstyrelsen. Den nygamla ordning som nu gäller är i själva verket en utvidgning av demokratin, då makten återgår till kommunens högsta politiska organ.

(S), (C) och (KD) har också drivit frågan om att råden bara skall kunna utses bland de som är ledamöter i kommunstyrelsen. Vi finner det mer demokratiskt att kommunfullmäktige tar beslut om vilka som skall utses till råd utan en sådan inskränkning av vilka som anses valbara. Det innebär ingen maktkoncentration utan möjliggör i själva verket maktspridning.

Höijer/Johansson har också åsikten att det utifrån ”god hyfs” bara är delar av vårt folkvalda kommunfullmäktige som skall få rösta när oppositionsråden utses. Peter Pedersen (V) ställde under fullmäktigedebatten frågan om oppositionen i så fall inte skall få rösta när majoritetens kommunalråd väljs. Det kom inget som helst försök till svar på detta. Enligt Kommunallagen 4 kap §19 framgår: ”Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.” Och när det gäller ”god hyfs” kan konstateras att majoriteten tidigare deltagit i beslutet när oppositionsråden utsetts, t.ex. när Birgitta Höijer själv valdes till oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsen perioden 2006-2010 i ett organiserat samarbete med dåvarande (S)-majoritet. Men det har kanske Höijer/Johansson förträngt?! ”Tomma tunnor skramlar mest...”

Höijer/Johansson hävdar också att vi ”inskränkt de mindre partiernas möjlighet till eget yttrande i kommunstyrelsen”. Bakgrund: fullmäktige utser ordinarie ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen. Det är de tjänstgörande ledamöterna som fattar beslut och kan reservera sig. Utöver dessa valda ledamöter har vi i Degerfors också infört s.k. insynsplatser. Det innebär att partier, som har platser i kommunfullmäktige men saknar representation i kommunstyrelsen, kan utse en person från sin fullmäktigegrupp till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det innebär i nuläget att (C), (KD) och (SD) har rätt till sådan insynsplats. Dessa personer har alltså rätt att närvara och yttra sig, men fråntas nu rätten att få sin mening antecknad till protokollet genom ett s.k. särskilt yttrande. Det är det senare Höijer/Johansson går till attack mot och pratar om: ”Ännu mer inskränkningar i den redan inskränkta demokratin i Degerfors.” Det var ett misstag att i tidigare reglemente ge de med insynsplats rätt till särskilt yttrande. Rätten att fatta beslut, lägga reservation och komma med ett särskilt yttrande skall förbehållas de tjänstgörande ledamöterna i kommunstyrelsen. På tal om demokrati kan tilläggas att Degerfors har mer generösa regler vad gäller insynsplatser jämfört många andra kommuner. En del kommuner har inte något system med insynsplatser alls. Denna generositet mot de mindre partierna gäller också de ekonomiska villkoren. Även ledamöter med insynsplatser, som ju inte tagit plats i kommunstyrelsen av egen kraft, har rätt till mötesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst om de närvarar på kommunstyrelsens möten. Det är därför magstarkt och ohederligt att förfasa sig över detta och prata om ”ännu mer inskränkningar” i demokratin! Inte ens ett borttagande av dessa insynsplatser skulle kunna betraktas som en inskränkning, eftersom systemet är helt frivilligt.

(V)i anklagas också för maktkoncentration. Det är ju tvärtom! I ett svårt politiskt läge har vi på ett generöst och oegennyttigt sätt valt att dela med oss av platser i nämnder/styrelser till andra partier för att skapa bättre förutsättningar för dialog, insyn, ansvarstagande och därigenom ökade möjligheter att komma fram till konstruktiva beslut för kommunens bästa. Det innebär inte att t.ex. (M) eller (FP) sitter i knä på majoriteten. Det står deras representanter helt fritt att lägga egna förslag, rösta fritt osv. Det enda vi är överens om på muntlig basis är samråd rörande budget.

Det kan också nämnas att vi infört ett system där oppositionen har majoritet bland kommunens valda revisorer. Det normala är att majoriteten har majoritet även här. Är detta också ett tecken på inskränkningar i demokratin och maktkoncentration?!

Så till (C) och (KD): Sluta gnälla och fokusera på en egen politik som ger större väljarstöd om ni vill få mer att säga till om i våra politiska församlingar! Och om ni anser att det nuvarande systemet är så uselt ur demokratisk synvinkel är det kanske bättre att föreslå att systemet med insynsplatser slopas, eller?

Peter Pedersen

Anita Bohlin-Neuman

Roland Halvarsson

samtliga kommunalråd (V), Degerfors

(C) och (KD) är osmakligt fräcka!

Höstens val gav en osäker politisk situation även i Degerfors. Men nu har kommunens nyvalda kommunfullmäktige valt representanter (ordinarie och ersättare) i olika nämnder/styrelser samt utsett ordförande/vice ordförande i dessa. Dessutom har kommunfullmäktige utsett kommunal – och oppositionsråd. Representanter för (S), (C) och (KD) har på olika sätt gått till angrepp rörande sättet på vilket kommunal- och oppositionsråden tillsätts och hur representanter i nämnder valts.

Det senaste angreppet står Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD) för genom en insändare i lokalpressen med rubriken ”V väljer egna lagar”. I fullmäktigedebatten den 15 dec var den senare inne på samma villospår. Han pratade om ”de fyras gäng”, hade antydningar till Berlusconi och förfasade sig över att vi införde inskränkningar i demokratin.

(V)i följer lagar och paragrafer, t.ex. kommunallagen, som dock Höijer/Johansson verkar ha dålig koll på! Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ vars ledamöter utsetts av folket i allmänna och fria val. Kommunfullmäktige utser ledamöter i nämnder/styrelser och deras ordförande/vice ordförande. Det är helt naturligt, rimligt och strider inte mot kommunallagen att kommunfullmäktige även utser kommunalråd/oppositionsråd. Under föregående mandatperiod utsågs däremot råden av kommunstyrelsen. Den nygamla ordning som nu gäller är i själva verket en utvidgning av demokratin, då makten återgår till kommunens högsta politiska organ.

(S), (C) och (KD) har också drivit frågan om att råden bara skall kunna utses bland de som är ledamöter i kommunstyrelsen. Vi finner det mer demokratiskt att kommunfullmäktige tar beslut om vilka som skall utses till råd utan en sådan inskränkning av vilka som anses valbara. Det innebär ingen maktkoncentration utan möjliggör i själva verket maktspridning.

Höijer/Johansson har också åsikten att det utifrån ”god hyfs” bara är delar av vårt folkvalda kommunfullmäktige som skall få rösta när oppositionsråden utses. Peter Pedersen (V) ställde under fullmäktigedebatten frågan om oppositionen i så fall inte skall få rösta när majoritetens kommunalråd väljs. Det kom inget som helst försök till svar på detta. Enligt Kommunallagen 4 kap §19 framgår: ”Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.” Och när det gäller ”god hyfs” kan konstateras att majoriteten tidigare deltagit i beslutet när oppositionsråden utsetts, t.ex. när Birgitta Höijer själv valdes till oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsen perioden 2006-2010 i ett organiserat samarbete med dåvarande (S)-majoritet. Men det har kanske Höijer/Johansson förträngt?! ”Tomma tunnor skramlar mest...”

Höijer/Johansson hävdar också att vi ”inskränkt de mindre partiernas möjlighet till eget yttrande i kommunstyrelsen”. Bakgrund: fullmäktige utser ordinarie ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen. Det är de tjänstgörande ledamöterna som fattar beslut och kan reservera sig. Utöver dessa valda ledamöter har vi i Degerfors också infört s.k. insynsplatser. Det innebär att partier, som har platser i kommunfullmäktige men saknar representation i kommunstyrelsen, kan utse en person från sin fullmäktigegrupp till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det innebär i nuläget att (C), (KD) och (SD) har rätt till sådan insynsplats. Dessa personer har alltså rätt att närvara och yttra sig, men fråntas nu rätten att få sin mening antecknad till protokollet genom ett s.k. särskilt yttrande. Det är det senare Höijer/Johansson går till attack mot och pratar om: ”Ännu mer inskränkningar i den redan inskränkta demokratin i Degerfors.” Det var ett misstag att i tidigare reglemente ge de med insynsplats rätt till särskilt yttrande. Rätten att fatta beslut, lägga reservation och komma med ett särskilt yttrande skall förbehållas de tjänstgörande ledamöterna i kommunstyrelsen. På tal om demokrati kan tilläggas att Degerfors har mer generösa regler vad gäller insynsplatser jämfört många andra kommuner. En del kommuner har inte något system med insynsplatser alls. Denna generositet mot de mindre partierna gäller också de ekonomiska villkoren. Även ledamöter med insynsplatser, som ju inte tagit plats i kommunstyrelsen av egen kraft, har rätt till mötesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst om de närvarar på kommunstyrelsens möten. Det är därför magstarkt och ohederligt att förfasa sig över detta och prata om ”ännu mer inskränkningar” i demokratin! Inte ens ett borttagande av dessa insynsplatser skulle kunna betraktas som en inskränkning, eftersom systemet är helt frivilligt.

(V)i anklagas också för maktkoncentration. Det är ju tvärtom! I ett svårt politiskt läge har vi på ett generöst och oegennyttigt sätt valt att dela med oss av platser i nämnder/styrelser till andra partier för att skapa bättre förutsättningar för dialog, insyn, ansvarstagande och därigenom ökade möjligheter att komma fram till konstruktiva beslut för kommunens bästa. Det innebär inte att t.ex. (M) eller (FP) sitter i knä på majoriteten. Det står deras representanter helt fritt att lägga egna förslag, rösta fritt osv. Det enda vi är överens om på muntlig basis är samråd rörande budget.

Det kan också nämnas att vi infört ett system där oppositionen har majoritet bland kommunens valda revisorer. Det normala är att majoriteten har majoritet även här. Är detta också ett tecken på inskränkningar i demokratin och maktkoncentration?!

Så till (C) och (KD): Sluta gnälla och fokusera på en egen politik som ger större väljarstöd om ni vill få mer att säga till om i våra politiska församlingar! Och om ni anser att det nuvarande systemet är så uselt ur demokratisk synvinkel är det kanske bättre att föreslå att systemet med insynsplatser slopas, eller?

Peter Pedersen

Anita Bohlin-Neuman

Roland Halvarsson

samtliga kommunalråd (V), Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.