2016-10-12 10:19

2016-10-12 10:19

Skapa ett hantverkscentrum i Gamla stan

KARLSKOGA: Kristdemokraterna vill rusta upp området efter Fabriksgatan

Rusta upp tegelbyggnaderna efter Fabriksgatan och gör området till ett hantverkscentrum. Det vill Kristdemokraterna som genom Bengt Eklund lämnat in en motion med den innebörden.

Bengt Eklund kallar området Gamla stan och ser det som den enda samlade bebyggelsen av äldre stadskaraktär i Karlskoga.

– Kristdemokraterna vill ge möjlighet till att man rustar upp dessa gamla tegelbyggnader, skriver Bengt Eklund i motionen.

Bengt Eklund vill också att man gör det möjligt att bedriva handel i området. Han funderar på om det går att göra i ordning små bodar eller köpställen i området. Och satsa på att göra Gamla stan till ett område för konstnärer eller något annat kulturellt. Det ska också finnas kaféer och matställen och möjligen ska det även byggas bostäder i området föreslår KD.

Ökad turism

En vinst med den satsningen är ökad turism, en annan att Karlskoga får ytterligare ett levande centrum och det sammantaget skulle leda till ett attraktivare Karlskoga menar KD

Bengt Eklund hänvisar till kommunens översiktsplan, antagen i december 1990, där planområdet är avsett för småindustri och handel blandat med bostäder. Det framgår också att ytterligare bostäder kan tillkomma om det är förenligt med tågtrafik och bevarandeintressen.

Detaljplanen från 1990 talar om marken inom kvarteren som hävdad byggnadsmark av stadskaraktär sedan cirka 100 år tillbaka. Den siffran gällde på 1990-talet, Bengt Eklund lägger till 25 år och kommer fram till cirka 125 år och avslutar motionen med yrkandet att ärendet handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kristdemokraterna vill sammanfattningsvis att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna och om möjligt även vara behjälpliga i att rusta upp området.

Bengt Eklund kallar området Gamla stan och ser det som den enda samlade bebyggelsen av äldre stadskaraktär i Karlskoga.

– Kristdemokraterna vill ge möjlighet till att man rustar upp dessa gamla tegelbyggnader, skriver Bengt Eklund i motionen.

Bengt Eklund vill också att man gör det möjligt att bedriva handel i området. Han funderar på om det går att göra i ordning små bodar eller köpställen i området. Och satsa på att göra Gamla stan till ett område för konstnärer eller något annat kulturellt. Det ska också finnas kaféer och matställen och möjligen ska det även byggas bostäder i området föreslår KD.

Ökad turism

En vinst med den satsningen är ökad turism, en annan att Karlskoga får ytterligare ett levande centrum och det sammantaget skulle leda till ett attraktivare Karlskoga menar KD

Bengt Eklund hänvisar till kommunens översiktsplan, antagen i december 1990, där planområdet är avsett för småindustri och handel blandat med bostäder. Det framgår också att ytterligare bostäder kan tillkomma om det är förenligt med tågtrafik och bevarandeintressen.

Detaljplanen från 1990 talar om marken inom kvarteren som hävdad byggnadsmark av stadskaraktär sedan cirka 100 år tillbaka. Den siffran gällde på 1990-talet, Bengt Eklund lägger till 25 år och kommer fram till cirka 125 år och avslutar motionen med yrkandet att ärendet handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kristdemokraterna vill sammanfattningsvis att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna och om möjligt även vara behjälpliga i att rusta upp området.