2016-06-15 06:00

2016-06-15 06:00

Brister i kommunikationen

ÄLDREOMSORG: Åtgärder vidtas efter granskning av vårdkedjan

Informationen mellan kommunen och sjukvården går inte fram som den ska. Utbildning och bättre samverkan ska råda bot på problemet.

Revisionsgranskiningen av vårdkedjan inom äldreomsorgen i Karlskoga kommun visar att det finns ett antal områden som behöver förbättras. Samverkan inom och mellan olika enheter fungerar inte på ett tillfredsställande sätt och interkontrollen över informationsöverföringen anses inte vara tillräcklig.

Till exempel handlar det om information om brukare från sjukvården gällande utskrivning, läkemedelshantering eller vårdbehov. I granskningen konstateras att det finns en rad olika modeller, system och program för att information ska överföras på ett bra sätt. Det framgår dock att dessa inte används fullt ut, vilket kan göra att viktig information inte kommer fram och därmed riskerar brukarens hälsa.

I granskningen anförs också att den administrativa bördan är stor samt att det verkar finnas en viss misstro och oförståelse mellan personalen hos de olika huvudmännen.

Sedan 2010 har antalet avvikelser gällande vårdkedjan varierat mellan 30 och 55. Under 2014 rapporterades 43 avvikelser inom vårdkedjan av vilka 20 gällde intern kommunikation och 23 information från regionen. För 2015 var antalet avvikelser 41, 14 från regionen och 27 interna.

För att komma till rätta med problematiken föreslås ett antal åtgärder. Bland annat rekommenderas en stärkning av samarbetet med regionen, en utredning om huruvida dokumentation och informationsöverföring kan förenklas och effektiviseras samt gemensamma utbildningar om informationsöverföring som ska öka förståelsen för mottagarens behov och förutsättningar.

Inom socialen är kommunikationsproblemet känt. I yttrandet över granskningen framhålls att det pågår ett arbete för att stärka just samverkan mellan kommunen och regionen och öka kunskapen och förståelsen för de två huvudmännen. Vidare har flera åtgärder påbörjats eller planeras för att förbättra informationsöverföringen. Bland dem finns just utbildning och översyn av dokumentation och informationsöverföring. Dessutom planeras flera dialogcaféer till hösten där kommunens och regionens medarbetare ska träffas och stärka samarbetet.

– Jag tror att det finns förbättringsområden hos båda sidor. När vi tittar på avvikelserna till exempel så ser vi bara de som rapporterats från vår sida, inte från regionen, så vi ser inte vad det är vi missar, säger Lisa Kihl, områdeschef för vård och omsorg samt tillförordnad socialchef.

Förutom de pågående och planerade åtgärderna har socialnämnden även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för internkontroll.

– Då har vi ännu ett verktyg för att säkerställa att avvikelser kommer fram till nämnden. Vi befarar också att det finns ett mörkertal där den enskilde eller anhörig inte anmäler alla avvikelser, säger nämndordförande Ingegerd Bennysson (S).

Revisionsgranskiningen av vårdkedjan inom äldreomsorgen i Karlskoga kommun visar att det finns ett antal områden som behöver förbättras. Samverkan inom och mellan olika enheter fungerar inte på ett tillfredsställande sätt och interkontrollen över informationsöverföringen anses inte vara tillräcklig.

Till exempel handlar det om information om brukare från sjukvården gällande utskrivning, läkemedelshantering eller vårdbehov. I granskningen konstateras att det finns en rad olika modeller, system och program för att information ska överföras på ett bra sätt. Det framgår dock att dessa inte används fullt ut, vilket kan göra att viktig information inte kommer fram och därmed riskerar brukarens hälsa.

I granskningen anförs också att den administrativa bördan är stor samt att det verkar finnas en viss misstro och oförståelse mellan personalen hos de olika huvudmännen.

Sedan 2010 har antalet avvikelser gällande vårdkedjan varierat mellan 30 och 55. Under 2014 rapporterades 43 avvikelser inom vårdkedjan av vilka 20 gällde intern kommunikation och 23 information från regionen. För 2015 var antalet avvikelser 41, 14 från regionen och 27 interna.

För att komma till rätta med problematiken föreslås ett antal åtgärder. Bland annat rekommenderas en stärkning av samarbetet med regionen, en utredning om huruvida dokumentation och informationsöverföring kan förenklas och effektiviseras samt gemensamma utbildningar om informationsöverföring som ska öka förståelsen för mottagarens behov och förutsättningar.

Inom socialen är kommunikationsproblemet känt. I yttrandet över granskningen framhålls att det pågår ett arbete för att stärka just samverkan mellan kommunen och regionen och öka kunskapen och förståelsen för de två huvudmännen. Vidare har flera åtgärder påbörjats eller planeras för att förbättra informationsöverföringen. Bland dem finns just utbildning och översyn av dokumentation och informationsöverföring. Dessutom planeras flera dialogcaféer till hösten där kommunens och regionens medarbetare ska träffas och stärka samarbetet.

– Jag tror att det finns förbättringsområden hos båda sidor. När vi tittar på avvikelserna till exempel så ser vi bara de som rapporterats från vår sida, inte från regionen, så vi ser inte vad det är vi missar, säger Lisa Kihl, områdeschef för vård och omsorg samt tillförordnad socialchef.

Förutom de pågående och planerade åtgärderna har socialnämnden även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för internkontroll.

– Då har vi ännu ett verktyg för att säkerställa att avvikelser kommer fram till nämnden. Vi befarar också att det finns ett mörkertal där den enskilde eller anhörig inte anmäler alla avvikelser, säger nämndordförande Ingegerd Bennysson (S).