2016-04-07 06:00

2016-04-07 06:00

Gymnasiesärskolan får godkänt

UTBILDNING: Har åtgärdat alla brister

Gymnasiesärskolan i Karlskoga och Degerfors fick en del kritik vid Skolinspektionens senaste tillsyn. Uppföljningen visar dock att samtliga brister har åtgärdats.

Det var i november förra året som en tillsyn av gymnasiesärskolan i Karlskoga och Degerfors genomfördes. Skolinspektionen pekade bland annat på brister i elevhälsan, och då främst dess förebyggande arbete, vid prövning och omprövning av beslut i frågan om eleven tillhör målgruppen för skolformen samt vad gäller tillgång till personal för studie- och yrkesvägledning.

Vidare ansåg Skolinspektionen att uppföljningen av resultaten inte var tillräcklig, vare sig vad gäller analys, åtgärder, genomförande av åtgärder eller dokumentationen av hela processen.

Sedan tillsynen har åtgärder vidtagits för att komma till rätta med bristerna. Dessa rapporterades till myndigheten i mitten av februari. En ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet har antagits och i den ingår rutiner och riktlinjer för åtgärder, uppföljning och dokumentation. Gymnasiesärskolans kunskapsresultat ska följas upp vid två tillfällen per år.

Vidare har både elevhälsans förebyggande arbete samt studie- och yrkesvägledningen stärks och rutinen för mottagande i gymnasiesärskolan har utvecklats för att säkerställa tillhörigheten.

Skolinspektionen anser att alla påtalade brister har avhjälpts och har därför avslutat ärendet vad gäller gymnasiesärskolan.

Det var i november förra året som en tillsyn av gymnasiesärskolan i Karlskoga och Degerfors genomfördes. Skolinspektionen pekade bland annat på brister i elevhälsan, och då främst dess förebyggande arbete, vid prövning och omprövning av beslut i frågan om eleven tillhör målgruppen för skolformen samt vad gäller tillgång till personal för studie- och yrkesvägledning.

Vidare ansåg Skolinspektionen att uppföljningen av resultaten inte var tillräcklig, vare sig vad gäller analys, åtgärder, genomförande av åtgärder eller dokumentationen av hela processen.

Sedan tillsynen har åtgärder vidtagits för att komma till rätta med bristerna. Dessa rapporterades till myndigheten i mitten av februari. En ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet har antagits och i den ingår rutiner och riktlinjer för åtgärder, uppföljning och dokumentation. Gymnasiesärskolans kunskapsresultat ska följas upp vid två tillfällen per år.

Vidare har både elevhälsans förebyggande arbete samt studie- och yrkesvägledningen stärks och rutinen för mottagande i gymnasiesärskolan har utvecklats för att säkerställa tillhörigheten.

Skolinspektionen anser att alla påtalade brister har avhjälpts och har därför avslutat ärendet vad gäller gymnasiesärskolan.