2016-03-15 16:02

2016-03-15 16:02

Kritik mot socialen

KARLSKOGA: Flera brister i handläggning av LSS-ärenden

Socialen måste bli bättre på att dokumentera samt på att ta hänsyn till barns åsikter. Det kräver Inspektionen för vård och omsorg efter att ha granskat hur ärenden enligt Lagen om stöd och service hanterats.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn av kommunens myndighetsutövning vad gäller handläggning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IVO har bland annat tagit del av personakter, enkätsvar från företrädare samt intervjuat chef och handläggare. Bland de ärenden som granskats finns till exempel avlösarservice och korttidsvistelse.

I samband med tillsynen framkom flera brister i hur dessa ärenden hanterats. Bland annat anser IVO att dokumentationen i alla 20 granskade journaler utom en är bristfällig. I de avslagsbeslut som granskades saknades dessutom uppgifter om kommunikationen med den sökande samt om denne inkommit med synpunkter.

Vidare anser IVO att det i flera av de granskade utredningarna inte framgår att barnperspektiv tagits i beaktning. I intervjuerna framkom att även handläggarna och enhetschefen inte ansåg att barnperspektivet var tydligt och att det behöver utvecklas. Det framkom också att det är svårt att få tiden att räcka till för att få fram processer för LSS-verksamheten. Här betonar IVO att det är verksamhetens ansvar att tillsätta de resurser som krävs.

IVO ställer också krav på att socialen att säkerställa att de uppgifter som behöv dokumenteras i en journal. Uppgifter om kommunikation och eventuella inkomna synpunkter ska också dokumenteras.

I de insatser som rör barn ska det framgå att barnet informerats och framfört åsikter. Om så inte skett ska orsaken också dokumenteras.

De vidtagna åtgärderna ska redovisas till IVO senast den 29 april.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn av kommunens myndighetsutövning vad gäller handläggning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IVO har bland annat tagit del av personakter, enkätsvar från företrädare samt intervjuat chef och handläggare. Bland de ärenden som granskats finns till exempel avlösarservice och korttidsvistelse.

I samband med tillsynen framkom flera brister i hur dessa ärenden hanterats. Bland annat anser IVO att dokumentationen i alla 20 granskade journaler utom en är bristfällig. I de avslagsbeslut som granskades saknades dessutom uppgifter om kommunikationen med den sökande samt om denne inkommit med synpunkter.

Vidare anser IVO att det i flera av de granskade utredningarna inte framgår att barnperspektiv tagits i beaktning. I intervjuerna framkom att även handläggarna och enhetschefen inte ansåg att barnperspektivet var tydligt och att det behöver utvecklas. Det framkom också att det är svårt att få tiden att räcka till för att få fram processer för LSS-verksamheten. Här betonar IVO att det är verksamhetens ansvar att tillsätta de resurser som krävs.

IVO ställer också krav på att socialen att säkerställa att de uppgifter som behöv dokumenteras i en journal. Uppgifter om kommunikation och eventuella inkomna synpunkter ska också dokumenteras.

I de insatser som rör barn ska det framgå att barnet informerats och framfört åsikter. Om så inte skett ska orsaken också dokumenteras.

De vidtagna åtgärderna ska redovisas till IVO senast den 29 april.