2016-03-08 16:09

2016-03-08 16:09

Ifrågasätter genomlysning

KARLSKOGA: Revisorerna pekar på brister när kommunen utrett de egna verksamhetern

Kommunrevisorerna ifrågasätter de så kallade genomlysningar av kommunens verksamhet som påbörjades 2012. Revisorerna menar att syftet med genomlysningarna är oklart och att det inte heller framgår hur resultatet ska användas.

De förtroendevalda kommunrevisorerna i Karlskoga kommun har med hjälp av konsultfirman Deloitte påbörjat en granskning av de så kallade genomlysningar som påbörjades 2012 och hittills genomförts för tre nämnder – socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt folkhälsonämnden.

Brister

Hittills består kommunrevisorernas granskning av en förstudie som visar på brister i hur genomlysningarna genomförts. Revisorerna ifrågasätter även hur resultatet från genomlysningarna ska användas.

Kommunstyrelsen har till 28 maj på sig att bemöta kritiken och kommunrevisorerna kan komma att fortsätta med en djupare granskning.

Otydligt syfte

Revisorerna konstaterar att själva syftet med genomlysningarna inte är tydligt fastställt utan beslutades av kommunfullmäktige för att hantera en situation där nämnderna begärde mer pengar än kommunen hade tillgängligt.

Samtidigt tycker revisorerna att det är svårt att koppla resultatet från de tre genomlysningar som hittills genomförts till grundfrågan, att anpassa kommunens resurser till framtida förutsättningar och behov.

Det går helt enkelt inte att avgöra vad genomlysningarna leder fram till och det beror enligt revisorerna på att själva uppdraget inte heller varit tillräckligt tydligt utformat.

För avgränsade

Revisorerna ifrågasätter också att genomlysningarna är avgränsade till enskilda nämnder. En genomlysning på övergripande nivå skulle kunna visa om det finns effektivare lösningar utanför den nuvarande nämndorganisationen.

Slutligen konstateras att kommunen bröt mot lagen om upphandling vid den senaste genomlysningen av folkhälsonämnden 2014-2015. En förstudie till en kostnad på 135 000 kronor beställdes från ett företag som inte finns bland de företag som kommunen har ramavtal med.

De förtroendevalda kommunrevisorerna i Karlskoga kommun har med hjälp av konsultfirman Deloitte påbörjat en granskning av de så kallade genomlysningar som påbörjades 2012 och hittills genomförts för tre nämnder – socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt folkhälsonämnden.

Brister

Hittills består kommunrevisorernas granskning av en förstudie som visar på brister i hur genomlysningarna genomförts. Revisorerna ifrågasätter även hur resultatet från genomlysningarna ska användas.

Kommunstyrelsen har till 28 maj på sig att bemöta kritiken och kommunrevisorerna kan komma att fortsätta med en djupare granskning.

Otydligt syfte

Revisorerna konstaterar att själva syftet med genomlysningarna inte är tydligt fastställt utan beslutades av kommunfullmäktige för att hantera en situation där nämnderna begärde mer pengar än kommunen hade tillgängligt.

Samtidigt tycker revisorerna att det är svårt att koppla resultatet från de tre genomlysningar som hittills genomförts till grundfrågan, att anpassa kommunens resurser till framtida förutsättningar och behov.

Det går helt enkelt inte att avgöra vad genomlysningarna leder fram till och det beror enligt revisorerna på att själva uppdraget inte heller varit tillräckligt tydligt utformat.

För avgränsade

Revisorerna ifrågasätter också att genomlysningarna är avgränsade till enskilda nämnder. En genomlysning på övergripande nivå skulle kunna visa om det finns effektivare lösningar utanför den nuvarande nämndorganisationen.

Slutligen konstateras att kommunen bröt mot lagen om upphandling vid den senaste genomlysningen av folkhälsonämnden 2014-2015. En förstudie till en kostnad på 135 000 kronor beställdes från ett företag som inte finns bland de företag som kommunen har ramavtal med.