2016-02-18 06:00

2016-02-18 06:00

Beslutar om hundpark

SVARTÅ

När servicenämnden har sitt sammanträde i dag finns förslag om hundpark med som ett ärende.

Nämnden föreslås besluta bifalla förslaget, men att kostnaden för anläggande, som beräknas till 90 000 kronor, tas upp investeringsbudgeten för nästa år. Placering av rastgården föreslås utredas i samråd.

Nämnden föreslås besluta bifalla förslaget, men att kostnaden för anläggande, som beräknas till 90 000 kronor, tas upp investeringsbudgeten för nästa år. Placering av rastgården föreslås utredas i samråd.