2016-01-16 06:00

2016-01-16 06:00

Vill trädsäkra Värmlandsbanan snarast

DEGERFORS: Trafikverket vädjar om snabb handläggning

På torsdagen föll träd över kontaktledningen vid järnvägen i Svartå, vilket orsakade att tågresenärer fick bussas mellan Laxå och Degerfors. Nu vill Trafikverket snabbt få dispens från strandskyddsbestämmelserna för att trädsäkra Värmlandsbanan.

Trafikverket vädjar till Degerfors kommun om skyndsam handläggning av deras ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, sedan de upptäckt att ansökan fastnat i deras egen interna hantering.

Risken för olyckor med fallande träd kräver skyndsamt åtgärder i området vid Värmlandsbanan vid sjöarna Lill-Björken, Storbjörken, Älgsjön och Lilla Vismen samt vid Letälven, enligt Trafikverket.

Försening och olyckor

Trädsäkring minskar också trafikstörningar som de som inträffade på torsdagen. Störningar på grund av träd nedfallna på kontaktledningen är en av de största orsakerna till förseningar, enligt Trafikverket. Det är dessutom i snitt 350 olyckstillfällen under året i Sverige på grund av träd som fallit över järnvägen.

Trädsäkringen innebär att Trafikverket genom lantmäteriförrättning får servitutsrätt som ger dem rätt att för all framtid ta ned träd och buskar 20 meter ut åt varje håll från närmsta spårmitt. Även enstaka träd, som kan nå spåret och som står i kanterna av den så kallade skötselgatan får de ta bort.

Vad gäller detaljplanelagt område, allmän plats eller bebyggd tomtmark skrivs separata avtal med berörda markägare i stället för att där bilda servitut.

Tas upp i nämnd

Skötselgatan i sin tur är indelad i tre zoner, där det närmast järnvägen är helt fritt från träd och buskar, i mellanzonen fritt från träd men med buskar upp till halvannan meters höjd och yttre zon buskar och mindre träd. Vid plankorsningar skapas fri sikt och hela bredden på skötselgatan röjs från träd och buskage.

Men i områden som kräver särskild hänsyn, som de som omfattas av strandskydd, anpassas trädsäkringen med mer hänsyn.

Bygg- och miljönämnden ska ta ställning till ansökan i nästa möte och stadsarkitekten föreslår att dispensansökan beviljas.

Trafikverket vädjar till Degerfors kommun om skyndsam handläggning av deras ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, sedan de upptäckt att ansökan fastnat i deras egen interna hantering.

Risken för olyckor med fallande träd kräver skyndsamt åtgärder i området vid Värmlandsbanan vid sjöarna Lill-Björken, Storbjörken, Älgsjön och Lilla Vismen samt vid Letälven, enligt Trafikverket.

Försening och olyckor

Trädsäkring minskar också trafikstörningar som de som inträffade på torsdagen. Störningar på grund av träd nedfallna på kontaktledningen är en av de största orsakerna till förseningar, enligt Trafikverket. Det är dessutom i snitt 350 olyckstillfällen under året i Sverige på grund av träd som fallit över järnvägen.

Trädsäkringen innebär att Trafikverket genom lantmäteriförrättning får servitutsrätt som ger dem rätt att för all framtid ta ned träd och buskar 20 meter ut åt varje håll från närmsta spårmitt. Även enstaka träd, som kan nå spåret och som står i kanterna av den så kallade skötselgatan får de ta bort.

Vad gäller detaljplanelagt område, allmän plats eller bebyggd tomtmark skrivs separata avtal med berörda markägare i stället för att där bilda servitut.

Tas upp i nämnd

Skötselgatan i sin tur är indelad i tre zoner, där det närmast järnvägen är helt fritt från träd och buskar, i mellanzonen fritt från träd men med buskar upp till halvannan meters höjd och yttre zon buskar och mindre träd. Vid plankorsningar skapas fri sikt och hela bredden på skötselgatan röjs från träd och buskage.

Men i områden som kräver särskild hänsyn, som de som omfattas av strandskydd, anpassas trädsäkringen med mer hänsyn.

Bygg- och miljönämnden ska ta ställning till ansökan i nästa möte och stadsarkitekten föreslår att dispensansökan beviljas.